Dokument EU 11608/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 Communication on EU enlargement policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2020
/kód dokumentu 11608/20, COM(2020) 660 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1160820en.pdf
e1160820en.docx (Dokument DOCX, 171 KB)
e1160820en-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1160820en-ad01.docx (Dokument DOCX, 188 KB)ISP (příhlásit)