Franz Pittinger

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PITTINGER Franz

X. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. práv. - soc. pol. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o pomocných školách, t. 2082.

67, 19. V. 1921; 103. III.

obnoven č. 3628; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání služební pragmatiky pro učitele středních škol, t. 2234.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání zákona, jímž se zřizuje státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. L. jako oddělení něm. vysoké školy technické v Praze, t. 2747.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3626; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na přeložení sídla pražské německé university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby se zřídila báňská fakulta na pražské něm. vysoké škole technické, t. 3344.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/IV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické, t. 3345.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/III.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do něm. území, t. 3346.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

obnoven t. 3910/I.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 3375.

123, 20. I. 1922; 2317. IV.

obnoven t. 3910/II.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě, t. 3542.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách, t. 4062.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Českoslov., t. 4063.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na vydání zákona o občanských školách, t. 4100.

213, 14. V. 1923; 411. VII.

ve věci škod způsobených krupobitím v okrese znojemském a moravsko-krumlovském, t. 4798.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

14 pozměňov. návrhů k státnímu rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1274, 1275. IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2 a čl. V. a X.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549, 1550, 1551, 1552. V.

Resoluce:

30 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168). ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1286-1289. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 644. I. (něm. 694)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 949. IV. (něm. 1007)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

147, 16. VI. 1922; 965. V. (něm. 997)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1031. VI. (něm. 1120)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 961. VIII. (něm. 998)

Interpelace:

naléhavá, o novém rušení škol,

t. 3564. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 844. V.

naléhavá, o zákazu vydržovati zrušené německé školní třídy na útraty obcí,

t. 3565. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 849. V.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové,

t. 3579. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 5302/III. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o krisi zemědělství v jižní Moravě,

t. 3828. 164, 7. XI. 1922; 359. VI.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

naléhavá, o zákazu účasti žáků v turistických spolcích,

t. 4870. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5037/VI. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o přikazování cukru na výrobu vína z matolin,

t. 1344. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 1832. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o porušení povinné péče poštovní správy při doručování dopisů,

t. 2852. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že předseda zemské školní rady šikanujícím způsobem protahuje němec. školské záležitosti,

t. 2857. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XLVII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o zrušení německého ústavu učitelského v Praze a o spojení jeho s německým žensk. ústavem učitel. tamtéž,

t. 2946. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XLIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

jak se bezdůvodně protahuje utvoření okresních školních výborů v politických okresích, které podle starších předpisů měly dvě okresní školní rady, německou a českou,

t. 2868. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XL. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zřízení německé soukromé obecné školy ve Starých Horách, okrese německobrodském,

t. 3550/VII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/IV. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že česko-dubská místní školní rada odepřela německé obecné a občanské škole v Českém Dubu příslušné učebné pomůcky,

t. 3550/VIII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/III. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zavření německé obecné soukromé školy ve Znojmě-Hradisku,

t. 3550/IX. 140, 26. V. 1922; 486. V.

o reklamacích školních dětí na Moravě,

t. 3561/X. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčovicích v okrese znojemském,

t. 3561/XI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o nuceném pensionování německých učitelů,

t. 3561/XII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o přijímání školních dítek do německých menšinových škol,

t. 3780/IX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o zabrání materské školy v Hradci-Podolí,

t. 3780/X. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese šternberském na Moravě,

t. 3780/XI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zřízení německé obecné školy v Hlučíně,

t. 3780/XII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zabrání budovy býv. školy ve Studénkách, okrese jihlavském na Moravě,

t. 3780/XIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zřízení německé menšinové obecné školy v Neřetíně u Olomouce na Moravě,

t. 3780/XV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o událostech ve znojemském obecním zastupitelstvu,

t. 3321/XI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o náhradě škod způsobených čsl. vojskem němec. živnostenské pokračovací škole v Ústí n. L.,

t. 3785/II. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XVII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabrání pozemku pro českou menšinovou školu v Boru,

t. 3785/XVI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/X. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zabrání německé mateřské školy v Karvinné (ve Slezsku) pro české školní účely,

t. 3785/XVII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3953/XIX. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

že v Olomouci opět byly odňaty německé školní místnosti pro české školy,

t. 3853/XXIX. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

3862/XII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu,

t. 3917/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5056/XX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zřízení němec. menšinové školy v Jaktaři u Opavy (v moravské enklavě) ve Slezsku,

t. 3917/VII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4254/XX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/X. 194, 6. III. 193; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož i že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

t. 4017/XIV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 4041/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reálné gymnasium,

t. 4044/XIV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1913; 16. VIII.

o protizákonném potrestám německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

t. 4044/XIX. 119, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/XVIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení německé mateřské školky v Žalhosticích pro účely české menšinové školy,

t. 4044/XX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/V. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zřízení něm. menšinové školy v Skřečoni u Bohum. ve Slezsku,

t. 4044/XXI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/III. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nuceném sloučení obce Dřevěných Mlýnů s Jihlavou,

t. 4354/I. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 5037/I. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 lit. a) trest. zák. po příp. přečin podle § 300 trest. zák.).

65, 16. III. 1921; 2762. II.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 a) trest. zák.).

68, 31. V. 1921; 134. III.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (schůze dne 2. XII. 1923 ve Znojmě).

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4578; zprav. J. Mach;

nevydán 272, 12. VI. 1924; 908-9. IX.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 17, č. 1 a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 8. III. 1925 ve Vídni).

346, 9. VI. 1925; 278. XI.

Volán k pořádku:

57, 18. II. 1921; 2359. II.

173, 24. XI. 1922; 1031, 1032. VI.ISP (příhlásit)