Jan Pelikán

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PELIKÁN Jan

XII. voleb kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem býv. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. - vyšetřov. a zdrav.

Vzdal se mandátu 249, 20. III. 1924; 118. IX.

Za něho nastoupil Knejzlík Josef.

Návrhy:

na změnu ustanovení o používání pseudoisochromatických tabulek ke zkoušení zrakové způsobilosti železnič. zaměstnanců, t. 223.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání zák. o stát. výpomoci na zařízení domácnosti pro stát. zaměstnance, učitele, jakož i zaměstnance v podnicích a fondech státem spravovaných v případě uzavření sňatku, t. 1224.

43, 18. I. 1921; 1722. II.

v zálež. zavedení lhůt pro vyřízení podání, žádostí, stížností a jiné agendy řízené stranami na stát. úřady a úřady podniků a fondů státem spravovaných, t. 1405.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na revisi všech učebnic veřejných škol v Československé republice a vyměnění učebnic nevyhovujících, pokud se v nich nepřihlíží ku politickým a státním změnám světovou válkou přivoděným, t. 2473.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

aby výroční den upálení Mistra Jana Husa, 6. červenec, prohlášen byl za svátek státní, t. 2673.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

obnoven t. 3910/XXVI.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na zajištění bytů zaměstnancům státním a státních podniků, t. 2840.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven t. 3910/XXIV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vyšetření činnosti odhadních komisí pro ocenění koní, povozů a postrojů v době mobilisace, a na způsob, jak na hraditi škody nesprávnostmi státu přivoděné, t. 3176.

95, 21. XI. 1921; 642. IV.

o nucené podpoře stavebního ruchu peněžními ústavy, t. 3280.

111, 17. XII. 1921; 1708. IV.

na pomocnou akci pro pohořelé v Labudicích na Moravě, t. 3647.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

Resoluce:

k osnově zák. o poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel pro r. 1921, týkající se služby vozové a konstrukce vozů osobních i nákladních (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 698. III.

k osnově zákona o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd., týkající se revise počtu trafik, restaurací a jiných sem spadajících provozoven (zpr. t. 2481),

84, 6. VIII. 1921; 1175. III.

Zpravodajem:

dopr. výb. ke zpr. t. 1396 (změna ustanovení o používání pseudoisochromatických tabulek).

52, 8. II. 1921; 2160. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 672. I.

o pilné interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu na území R. Č.

33, 15. XII. 1920; 1346. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2412. II.

o poskytnutí úvěru státní správě železniční na opatření vozidel pro r. 1921 (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 696. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1174. III.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1208. IV.

o nal. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2218. IV.

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1288. V.

Věcná poznámka:

v níž odpovídá na vývody věcné poznámky posl. Junga.

77, 29. VII. 1921; 831. III.

při rozpravě o nal. intrep. dr. Šmerala (t. 3343).

122, 19. I. 1922; 2234. IV.

Interpelace:

naléhavá, o pohromě, kterou hrozí úrodě listnatých plodin housenky "zavíječe pelyňkového",

t. 2551. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3120. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

v záležitosti postupu úřadů při stíhání vinníků na podloudnických aférách, a ohledně právních důsledků, vyplývajících z těchto okolností pro zaměstnance železniční,

t. 42. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 547. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o postupu pomocné akce hospodářské podniknuté ve prospěch státních zaměstnanců v důsledcích přijatého návrhu Fr. Buřívala v býv. Nár. shrom.,

t. 40. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 448. 14, 26. X. 1920; 27. II.

v záležitosti lezeckých kursů vojenských na Tatrách, projektovaných za účelem ochrany hranic a zemským velitelstvím na Slovensku zakázaných,

t. 198. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 491. 14, 26. X. 1920; 29. II.

pro poskytnutí ochrany elektroinstalatérským živnostem proti útlaku se strany elektráren a elektrotechn. velkopodniků,

t. 1421. 52, 8. II. 1921; 212. II.

odpov. t. 2247. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

v záležitosti odpírání podpor v nezaměstnání švýcarskými úřady tamějším nezaměstnaným dělníkům - československým státním příslušníkům,

t. 1657. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2969. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o zadržování a týrání čsl. zajatců v Rusku,

t. 1776. 65, 16. III. 1921; dle spisů.

odpov. t. 2096. 67, 19. V. 1921; 111. III.

ohledně vylučování československého personálu a jazyka v pohraničních lázních R. Č.,

t. 2348. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

o násilnostech, kterých se dopustili maďarští železniční zřízenci a vojínové v Szobu na strojvůdci čsl. státních drah Klierovi, a o jeho odvlečení do Budapešti,

t. 2654. 76, 27. VII. 1921; 775. III.

jak jsou poškozováni železniční zaměstnanci, kteří jsou členy obecních samospráv, a jak se jim znemožňuje pracovati v nich,

t. 2757. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

o zabezpečení příslušníků československého národa před následky protistátních štvanic, organisovaných v Československé republice nacionálně-výbojně a iredentisticky orientovanými živly německé menšiny,

t. 2870. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

ve věci odškodnění obětí politické persekuce za světové války a okamžitého vyplácení přiznaných náhrad,

t. 3181/XV. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o překročení zákonité doby pracovní v továrně F. A. Baťa ve Zlíně, o výjimečném postavení jmenované firmy oproti úřadům a o vlivu, který poměry tyto mají na právní postavení dělníků, jakož i na existenci malovýroby,

t. 3190/XI. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/XII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

že se oddaluje vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců, ústředním důvěrnickým sborem a odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením min.

spravedl. dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

o účasti přednostů státních úřadů olomouckých při oslavě Božího těla církve řím.-kat. v Olomouci,

t. 3780/V. 159, 24, X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3966/VII. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o účasti a jednání vojska při oslavování Božího těla církví řím.-kat. v Olomouci a Benešově u Prahy,

t. 3780/VI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3883/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

Dotazy:

ve věci nesprávného postupu úřadů při zjišťování nepoctivých manipulací restauratéra na Štrbském Plese s úředními příděly potravin a nekolkovanými bankovkami.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

o propouštění zásilek želez. a celními úřady ve Cmuntu přes hranice, které byly vlakovým personálem označeny za podezřelé.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

v záležitosti zlepšení informační služby našich zahraničních úřadů v zájmu cizinců, cestujících na území republiky Českoslov.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o bytových nepřístojnostech spáchaných obecními správami na státních zaměstnancích.

63, 11. III. 1921; 2623, II.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o pravomoci řed. čsl. stát. drah odprodávati nádražní pozemky.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o objednávání hasících přístrojů "Minimax", cizozemských výrobků, pro M. N. O.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

v záležitosti nedostatečného řešení otázky nezaměstnanosti zadáváním státních dodávek v Prostějově.

68, 31. V. 1921; 161. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o nesprávném jmenování členů do okresního školního výboru v Přerově.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

o poskytnutí tarifních slev pro dopravu materiálu potřebného k stavbám nouzových silnic.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

k předs. posl. sněm. NSRČ. stran bezodkladného projednávání návrhu zákona o prodloužení zákona o zabírání bytů obcemi (t. 2368).

76, 27. VII. 1921; 775. III.

o odstrkování drobných uchazečů o příděl půdy na Rosicku u Brna.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.ISP (příhlásit)