Oswald Hillebrand

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HILLEBRAND Oswald

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - kult. - rozp. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav-práv. a zahran.

Návrhy:

na vydání přechodných ustanovení pro německé školství, t. 446.

14, 26. X. 1920; 14. II.

obnoven č. 3643; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na odstranění trestu smrti, t. 1989.

67, 19, V. 1921; 53. III.

obnoven č. 3504; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

znovu podán t. 4091. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

na zřízení venkovských hospodyňských středních škol, t. 2350.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven č. 3505; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání zákona o zřízení státní německé vysoké školy obchodní a národohospodářské v Ústí n. L., t. 2412.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

obnoven č. 3503; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách, t. 2611.

80, 3. VIII. 1921; 995. III.

obnoven č. 3502; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

o nuceném pensionování státních zaměstnanců a učitelů a o stabilisaci požitků, t. 3669.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

na změnu zákona ze dne 23. července 1919, č. 470 Sb. z. a n., tak, aby se vztahoval na všechny učitele (jejich pozůstalé), válkou poškozené (nezvěstné) i před 28. říjnem 1918, t. 3863.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

na sloučení Karlových Varů se sousedními obcemi, t. 5151.

342, 22. V. 1925; 119. XI.

na zavedení národní školské samosprávy, t. 5379.

378, 15. X. 1925; 1547. XI.

3 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se poskytnutí subvence hudebním školám v Aši, Bečově a Přísečnici.

29, 2. XII. 1920; 939. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 159.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o přikázání výnosu některých stát. daní samosprávným svazkům (zpr. t. 2825), týkající se § 4.

84, 6. VIII. 1921; 1188. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 20.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2 a čl. V.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 1.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1548. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o udělení jednorázových výpomocí pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku (zpr. t. 3854) k § 1.

176, 5. XII. 1922; 1487. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139) k §§ 2 a 3.

211, 12. V. 1923; 376, 377. VII.

doplňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. (státní vydání).

236, 30. XI. 1923; 1166. VIII.

aby byl zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř. projednán vlastní návrh t. 4091 (zrušení trestu smrti).

203, 24. IV. 1923; 245. VII.

204, 26. IV. 1923; 253. VII.

podle § 46 jedn. ř., aby se poslanecká sněmovna usnesla vyzvati ministra pro věci zahraniční, aby se dostavil do příští schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o diplomatickém konfliktu s Vatikánem.

362, 18. IX. 1925; 604. XI.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vypracování škol. ústav. zákona na podkladě rozluky církve od státu; zrušení nutnosti pasů.

28, 1. XII. 1920; 811, 815. II.

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1285. IV.

k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768), týkající se nové úpravy školství na základě národní autonomie.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se § 8 "Malého školského zákona« a reformy školství, jakož i reformy vzdělání učitelů.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se školské reformy všech oborů.

236, 30. XI. 1923; 1152. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 75. II. (něm. 112)

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 997. II. (něm. 1033)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 345. IV. (něm. 405)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní o t. 2897).

120, 13. I. 1922; 2080. IV. (něm. 2107)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

146, 14. VI. 1922; 850. V. (něm. 904)

o témž předmětu.

148, 20. VI. 1922; 1076. V. (něm. 1140)

o zákonu jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1526. V. (něm. 1652)

o poskytnutí jednorázových výpomocí pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku (zpr. t. 3854)

176, 5. XII. 1922; 1482. VI. (něm. 1505)

v níž odůvodňuje pilnost projednávání jím podaného návrhu t. 4091 (zrušení trestu smrti.

204, 26. IV. 1923; 253. VII. (něm. 260)

o upravení vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139).

211, 12. V. 1923; 370. VII. (něm. 392)

o úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 5224).

361, 18. IX. 1925; 573. XI. (něm. 579)

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 656. XI. (něm. 720)

Věcná poznámka:

jíž činí prohlášení jménem klubu NSD o konfiskaci řeči posl. Hakena pronesené ve schůzi 127. a o konfiskační praxi vůbec.

128, 27. I. 1922; 2675. IV. (něm. 2716)

Interpelace:

naléhavá, o krvavých událostech chebských,

t. 703. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1907. 66, 31. III. 1921; 12. III.

naléhavá, o krvavých událostech v Kraslicích,

t. 3186. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, o krvavých událostech v Kraslicích,

t. 3528. 139, 23. V. 1922; 418. V.

odpov. t. 3883/XX. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

naléhavá, že se Vatikán vměšuje do zákonodárství státu,

t. 5076. 334, 20. III. 1925; 1471. X.

naléhavá, že papežský nuncius demonstrativně opustil Prahu,

t. 5260. 360, 15. VII. 1925; 548. XI.

odpov. t. 5321/II. 361, 18. IX. 1925; 566. XI.

naléhavá, o novém rušení německých školních tříd,

t. 5323. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášením správce min. škol. dr. Markoviče.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

o podvázání průmyslu zavedením vývozní dávky,

t. 216. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 852. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o rozpuštění německých školních ústavů,

t. 210. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 1032. 34, 16. XII. 1920; 1415. II.

týkající se poškozování lázeňských míst v R. Č. a osob, které v nich hledají ozdravění, chybnými vládními opatřeními,

t. 205. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 903. 28, 1. XII. 1920; 847. II.

o krvavých výtržnostech legionářů v Aši,

t. 883. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

že se odpírá snížení jízdného vojínům jedoucím na dovolenou,

t. 1181. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 3425/II. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že se zanedbává německé obchodní vzdělání v Československu,

t. 2402. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 2995. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o ustavení okres. školních výborů,

t. 2878. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3159/XXII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o účincích bankovní stávky na lázeňská místa,

t. 2917. 86, 7. X. 1921; 16. IV.

jak se užilo státních peněz povolených na všeobecné vzdělávací účely,

t. 3561/V. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3800/XIII.

159, 24. X. 1922; 45. VI.

o sebevraždě vojína Kubika z Chebu,

t. 3670/IV. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3794/X. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o násilném utlačování polského školství ve východním Slezsku,

t. 3670/IX. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3843/II. 166, 9. XI. 1922; 386. VI.

o příliš dlouhém trvání vyšetřovací vazby Jana Trizubského,

t. 3995/XIV. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4134/X. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o zdražení osobních sazeb na tratích Karlovy Vary-Marianské Lázně, Tršnice-Schönbach, Ústí nad Labem-Bilína atd.,

t. 3995/XV. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4082/XIII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož i že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4410/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o dopravě mladistvých vězňů,

t. 4085/VIII. 209, 11. V. 1023; 320. VII.

odpov. t. 4250/III. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

že na veřej. obec. školách bylo zakázáno vyučovati morálce,

t. 4085/IX. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4179/XVIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

aby bylo vyplaceno odškodnění podle zákona o epidemiích,

t. 4171/X. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

o odnětí úlev domácím tkalcům,

t. 4178/XVI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4391/III. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o přehmatech četníka,

t. 4256/XIII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4420/VI. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o vyloučení žáků z německých škol ve Frýdku, o uzavření dvou tříd na tamější německé občanské škole a o zákazu přijímati německé žáky z Místku do občanské školy ve Frýdku,

t. 4405/II. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

že prý Národní jednota severočeská dostává subvence,

t. 5201/VIII. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o porušování jazykového zákona,

t. 5338/VIII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o vyhostění maďarského studenta Weisse.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

proč byl vykázán komunista Richard Neumann ("Sturm").

138, 6. IV. 1922; 303. V.

odpov. 140, 26. V. 1922; 437. V.

že saský pohraniční úředník zabil Karla Viléma Voita z Rossbachu.

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

dodatek k odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Chebu (zanedbání povinné pozornosti podle čl. III. zák. ze dne 15. X. 1868, č. 142 ř. z.).

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1599; zprav. J. Koudelka;

nevydán 59, 3. III. 1921; 2452. II.

kraj. s. v Chebu (přečin proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. k žalobě Otto Hellera v Liberci)

102, 29. XI. 1921; 1329. IV.

okr. s. v Karlových Varech (přestupek podle § 4 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.)

118, 10. I. 1922; 1985. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

odvolána 192, 27. II. 1923; 2218. VI.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2670, 2675. IV.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1538. V.

167, 14. XI. 1922; 433. VI.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1683. VI.

204, 26. IV. 1923; 254. VII.

367, 30. X. 1925; 769. XI.ISP (příhlásit)