Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 10Volba předsedy podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu (4. října 2006) 
č. 16Zpráva o hospodaření SFŽP za rok 2005 (24. října 2006) 
č. 17k záměrům zahraničních aktivit výboru na l. pololetí 2007 (24. října 2006) 
č. 18Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (15. listopadu 2006) 
č. 22k záměrům zahraničních aktivit výboru v roce 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 30Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2006 (16. května 2007) 
č. 32Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (16. května 2007) 
č. 35Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 184) (17. května 2007) 
č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007) 
č. 50Přijetí zahraničních delegací v roce 2008 (16. ledna 2008) 
č. 51Oponentní zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (16. ledna 2008) 
č. 52Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 396) (27. února 2008) 
č. 53Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (tisk 367) (27. února 2008) 
č. 54Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Vietnamu (27. února 2008) 
č. 55Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Mongolska (27. února 2008) 
č. 56Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Srbska a Černé hory (27. února 2008) 
č. 57Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 444) (2. dubna 2008) 
č. 58Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. (tisk 433) (2. dubna 2008) 
č. 59Státní závěrečný účet za rok 2007, kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí ČR (14. května 2008) 
č. 60Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2007 (14. května 2008) 

1234
ISP (příhlásit)