Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 101k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. ledna – 18. února 2007 /doprojednání/ (2. března 2007) 
č. 102k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. – 25. února 2007 (2. března 2007) 
č. 103k uspořádání semináře o zahraniční rozvojové spolupráci (2. března 2007) 
č. 104k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (2. března 2007) 
č. 105ke Sdělení Komise – Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství: Zelená kniha k veřejné konzultaci /kód dokumentu 16702/06, KOM(2006) 763 v konečném znění/ (5. dubna 2007) 
č. 106k Zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis /kód dokumentu 6307/07, KOM(2006) 744 v konečném znění/ (5. dubna 2007) 
č. 107k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. - 25. února 2007 /doprojednání/ (5. dubna 2007) 
č. 108k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 26. února - 31. března 2007 (5. dubna 2007) 
č. 109k cestě delegace VEZ na XXXVII. COSAC do Německa (5. dubna 2007) 
č. 110k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (5. dubna 2007) 
č. 111k uspořádání semináře o "Judikatuře Soudu prvního stupně" (5. dubna 2007) 
č. 112k Návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení /kód dokumentu 5572/07, KOM(2007) 17 v konečném znění/ (5. dubna 2007) 
č. 113k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko /kód dokumentu 6464/07, KOM(2007) 58 v konečném znění/ (5. dubna 2007) 
č. 114k Informaci o připravenosti České republiky k přistoupení do Schengenského prostoru (5. dubna 2007) 
č. 115ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století: Postoj Komise k závěrečné zprávě skupiny na vysoké úrovni CARS 21 – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost /kód dokumentu 5746/07, KOM(2007) 22 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 116ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 6204/07, KOM(2007) 19 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 117k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí /kód dokumentu 6297/07, KOM(2007) 51 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 118ke Zprávě Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 119k Zelené knize – K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti politiky na úrovni EU /kód dokumentu 5899/07, KOM(2007) 27 v konečném znění/ (12. dubna 2007) 
č. 120k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 26. února – 31. března 2007 /doprojednání/ (12. dubna 2007) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)