Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 21k dokumentům Evropské komise, které obsahují návrh mandátu Evropské komise pro jednání o nové Posílené dohodě mezi EU a Ukrajinou a předběžné hodnocení dopadů dohody (24. října 2006) 
č. 22ke Sdělení Komise – Monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU /kód dokumentu 13347/06, KOM(2006) 549 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 23ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína /kód dokumentu 10851/06, KOM(2006) 319 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 24k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů /kód dokumentu 12698/06, KOM(2006) 486 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 25k Zelené knize o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání /kód dokumentu 11817/06, KOM(2006) 400 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 26k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (24. října 2006) 
č. 27k termínu a pořadu výjezdní schůze výboru pro evropské záležitosti (24. října 2006) 
č. 28k Informaci o Operačních programech na léta 2007 – 2013 (2. listopadu 2006) 
č. 29k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací /kód dokumentu 11724/06, KOM(2006) 382 v konečném znění (2. listopadu 2006) 
č. 30k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů /kód dokumentu 11896/06, KOM(2006) 373 v konečném znění/ (2. listopadu 2006) 
č. 31ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Tematická strategie udržitelného používání pesticidů /kód dokumentu 11902/06, KOM(2006) 372 v konečném znění (2. listopadu 2006) 
č. 32k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh /kód dokumentu 11755/06, KOM(2006) 388 v konečném znění/ (2. listopadu 2006) 
č. 33k Návrhu rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k dohledu v přípravném řízení v členských státech EU /kód dokumentu 12367/06, KOM(2006) 468 v konečném znění/ (2. listopadu 2006) 
č. 34k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom: odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko (2. listopadu 2006) 
č. 35k otázce spolufinancování stálého člena sekretariátu COSAC (2. listopadu 2006) 
č. 36k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (2. listopadu 2006) 
č. 37ke Zprávě o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008 (Národního programu reforem České republiky) (2. listopadu 2006) 
č. 38ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění Lisabonského programu Společenství: financování růstu malých a středních podniků – evropský přínos /kód dokumentu 11216/06, KOM(2006) 349 v konečném znění/ (2. listopadu 2006) 
č. 39k Plnění Lisabonského programu Společenství – Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání /kód dokumentu 12554/06, KOM(2006) 479 v konečném znění/ (2. listopadu 2006) 
č. 40k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 29. října 2006 (2. listopadu 2006) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)