Zemědělský výbor
O výboru

Historie

V historii parlamentů Československé a České republiky byl zemědělský výbor zřízen už v r. 1918. Hlavní jeho agendou bylo projednávání agrárních záležitostí. Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938, po válce byl znovu zřízen v Prozatímním Národním shromáždění v r. 1945 a poté v Národním shromáždění i v České národní radě pod jménem výbor pro zemědělství a výživu (v letech 1968 - 1990). Poté byla zemědělská problematika projednávána v ČNR v národohospodářském výboru, od r. 1992 opět existuje zemědělský výbor.

Ze současnosti

Po rozpadu federace (1. 1. 1993) se stal zemědělský výbor České národní rady orgánem Poslanecké sněmovny. V devadesátých letech výbor projednal nezbytné reformní zákony pro fungování agrokomplexu. Od r. 1998 se výbor zabýval řadou zákonů, nezbytných pro přistoupení České republiky k EU.

Aktuální agenda – 5. volební období Poslanecké sněmovny

Projednávání zákonů

Návrhy zákonů projednává výbor mezi prvním a druhým čtením.

Zemědělský výbor projednává zejména návrhy zákonů týkající se zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství, rybářství, zeměměřictví a rozvoje venkova, které mu přikáže Poslanecká sněmovna. K projednání návrhu zákona ve výboru určí předseda výboru z členů výboru zpravodaje, který podá zprávu. Výsledkem projednání návrhu zákona je usnesení výboru, které se předkládá Poslanecké sněmovně. Usnesení výboru obsahuje pozměňovací návrhy, které navrhli členové výboru a o nichž se výbor usnesl.

Kontrola vlády

Do kompetence zemědělského výboru náleží projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství a rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále projednává návrhy rozpočtů Pozemkového fondu, Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství pro příslušný kalendářní rok.

Výbor každoročně projednává zprávu o stavu zemědělství ČR.

Výbor projednává kandidatury osob na členy Dozorčí rady Pozemkového fondu, Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu a Dozorčí rady Vinařského fondu. Členy poté volí Poslanecká sněmovna podle zvláštních zákonů.

Zahraniční styky a další aktivity

Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v členských státech EU i v dalších zemích. Výbor pořádá semináře a konference k aktuálním zemědělským a lesnickým tématům a tématům rozvoje venkova včetně příslušné legislativy. Významnými aktivitami výboru je i spolupráce s nevládními a profesními organizacemi. Výbor se zabývá návrhy transponujícími sekundární právo EU v oblasti zemědělství, například v 5. volebním období přijal novelu zákona o krmivech, o rostlinolékařské péči, na ochranu zvířat proti týrání a další.

Výbor projednává vybrané návrhy předpisů EU týkající se unijního zemědělství a rybolovu.
ISP (příhlásit)