Výbor pro životní prostředí
O výboru

Z historie

Výbor pro životní prostředí byl v České národní radě poprvé ustanoven v únoru 1990. V následujícím volebním období (1990-1992) se výbor zabýval také problematikou urbanismu. Od roku 1992 do roku 2006 se věcná působnost výboru rozšířila o problematiku veřejné správy a regionálního rozvoje. V tomto období projednal výbor reformu právní úpravy všech složek životního prostředí (zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o odpadech a další), dále projednal významné průřezové zákony, zejména zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Velká část zákonů, které výbor projednal, byla implementací práva životního prostředí Evropské unie. Významným aktem bylo přijetí zákona o integrované prevenci (2002), dále zákona o podmínkách obchodování s  povolenkami na emise skleníkových plynů (2004) aj. V roce 2006 došlo k rozdělení tohoto výboru na dva samostatné výbory, a to výbor pro životní prostředí a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Aktuální agenda – 5. volební období Poslanecké sněmovny

Projednávaní zákonů

Návrhy jednotlivých zákonů jsou projednávány výborem mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává převážně zákony, jejichž předkladatelem je za vládu Ministerstvo životního prostředí. Výbor projednává zákony týkající se problematiky ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, posuzování vlivů na životní prostředí, problematiky geneticky modifikovaných organismů a produktů. V současném volebním období se výbor zabýval zejména zákonem o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákonem o hospodaření energií, zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích a dalšími.

Zahraniční styky, evropská agenda a mezinárodní smlouvy

Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě i ve světě. Zahraniční styky zejména s členskými státy EU jsou velmi důležité, protože většina materie projednávaných zákonů je harmonizována prostřednictvím sekundárních předpisů Evropské unie. Výbor je informován ministrem o vývoji legislativy životního prostředí na úrovni EU. Výbor projednává i mezinárodní smlouvy v oboru životního prostředí (např. Aarhuská úmluva). Výbor projednává některé návrhy předpisů ES - např. návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějšího vzduchu pro Evropu.

Jednání výboru

Schůze výboru je svolávána a řízena předsedou, který je povinen ji svolat v případě, že se na tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru. Pořad schůze je navrhován předsedou a usnáší se na něm výbor. V případě, že člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny všech členů výboru. Schůze výboru jsou veřejné, ale na návrh je možno prohlásit schůzi za neveřejnou (vyloučení veřejnosti a sdělovacích prostředků). Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.

Kontrola vlády

Výbor se věnuje kontrole orgánů exekutivy v oblasti životního prostředí na velmi široké úrovni. Projednává koncepční materiály, které mu poskytne vláda nebo které si vyžádá. Výbor projednává zejména každoroční Zprávu o životním prostředí ČR, zprávu o hospodaření Státního fondu životního prostředí a další. Výbor dále projednává návrhy kapitol státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Českého báňského úřadu, rovněž projednává kapitoly státního závěrečného účtu těchto orgánů.
ISP (příhlásit)