Výbor pro zdravotnictví
O výboru

Z historie

Výbor pro zdravotnictví byl v historii českého parlamentarismu poprvé zřízen Poslaneckou sněmovnou Národního shromáždění ČSR v roce 1920 jako „výbor zdravotní“. Výbor se zabýval především otázkami spojenými s nemocenským pojištěním a nemocnicemi.

Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938. Po druhé světové válce byl v listopadu 1945 obnoven jako „výbor zdravotnický“ Prozatímního Národního shromáždění..

Lze shrnout, že předchůdci výboru pro zdravotnictví byly: výbor zdravotní (1920-1948), výbor zdravotnický (1945-1948), výbor sociálně-zdravotnický (1948), výbor sociálně-politický a zdravotnický (1948-1954), výbor zdravotní (1954-1968), výbor pro sociální politiku Federálního shromáždění (1969-1990), zdravotní a sociální výbor ČNR (1969-1990) a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (1990-2006).

Ze současnosti

Stávající výbor pro zdravotnictví byl jako samostatný výbor pro otázky zdravotnictví zřízen na první schůzi Poslanecké sněmovny 5. volebního období dne 15. srpna 2006. Výbor vznikl rozdělením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na dva samostatné výbory - výbor pro sociální politiku a výbor pro zdravotnictví.

Aktuální agenda - 5. volební období Poslanecké sněmovny

Projednávání zákonů

Návrhy jednotlivých zákonů jsou projednávány výborem mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává převážně zákony, k nimž má zákonodárnou iniciativu za vládu Ministerstvo zdravotnictví. Ministr je obvykle zván na projednávání návrhů zákona do výboru. Výbor projednává zákony týkající se zejména problematiky zdravotní péče, léčiv, zdravotního pojištění a financování zdravotnických zařízení.

Podstatnou část náplně činnosti výboru v 5. volebním období PS představuje projednávání návrhů zákonů a novel zákonů v souvislosti s reformou zdravotnictví. Jedná se především o změny zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o péči o zdraví lidu. Z návrhů zákonů, kterými se výbor v první polovině 5. volebního období zabýval, lze uvést vládní návrh na vydání zákona o léčivech, vládní návrh na vydání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami nebo vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie.

Kontrola vlády

Výbor projednává návrhy zdravotně pojistných plánů, vládní návrhy státního závěrečného účtu - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví, vládní návrhy státního rozpočtu - kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví, výroční zprávy o hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny, výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven a vyhlášky, kterými se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.

Výbor pro zdravotnictví projednává návrhy na volbu a odvolání 20 členů Správní rady a 10 členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jednání výboru

Schůze výboru je svolávána a řízena předsedou, který je povinen ji svolat v případě, že se na tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru, přičemž tak musí učinit do 15 dnů. Pořad schůze je navrhován předsedou a usnáší se na něm výbor. V případě, že člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny všech členů výboru. Schůze výboru jsou veřejné, ale na návrh je možno prohlásit schůzi za neveřejnou (vyloučení veřejnosti a sdělovacích prostředků). Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
ISP (příhlásit)