Výbor pro bezpečnost
O výboru

Z historie

Problematika vnitřní bezpečnosti byla v České národní radě nejprve projednávána ve výboru petičním, pro právní ochranu a bezpečnost, který byl ustaven dne 26. června 1990 a jeho předsedou byl zvolen Vladimír Šuman. V následujícím volebním období (červen 1992- prosinec 1992) se výbor zabýval už jenom problematikou právní ochrany a bezpečnosti. V letech 1993 – 1996 byla vnitřní bezpečnost projednávána výborem branným a bezpečnostním. Od roku 1996 do roku 2006 se věcná působnost výboru rozšířila o problematiku obrany. V roce 2006 došlo vzhledem k náročnosti obou pravomocí k rozdělení výboru pro obranu a bezpečnost na dva samostatné výbory, a to výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu.

Ze současnosti

Stejně jako ostatní výbory Poslanecké sněmovny je i výbor pro bezpečnost zřizován usnesením Poslanecké sněmovny. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy kapitol rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Bezpečnostní informační služby a Ministerstva spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba.

Aktuální agenda – 5. volební období Poslanecké sněmovny

Projednávaní zákonů

Návrhy jednotlivých zákonů jsou projednávány výborem mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává převážně zákony, jejichž předkladatelem je za vládu Ministerstvo vnitra. Ministr je zván na projednávání návrhu zákona do výboru. Výbor pro bezpečnost se zabývá zejména otázkami spojenými s Policií České republiky, obecními a městskými policiemi, zpravodajskými službami, vězeňstvím, energetickou bezpečností státu, záchrannými sbory a havarijními službami a v těchto oblastech řeší převážně otázky koncepčního charakteru. Tomu odpovídá i vymezení obsahu čtyř zřízených podvýborů.

Zahraniční styky a evropská agenda výboru

Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě i ve světě. Výbor projednává některé návrhy připravované orgány EU, například návrh nařízení o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy. Prostřednictvím legislativní činnosti jsou poté evropské předpisy transponovány do právních předpisů České republiky. Výbor též udržuje kontakty s Europolem.

Jednání výboru

Schůze výboru je svolávána a řízena předsedou, který je povinen ji svolat v případě, že se na tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru. Pořad schůze je navrhován předsedou a usnáší se na něm výbor. V případě, že člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny všech členů výboru. Schůze výboru jsou veřejné, ale na návrh je možno prohlásit schůzi za neveřejnou (vyloučení veřejnosti a sdělovacích prostředků). Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
ISP (příhlásit)