Kontrolní výbor
O výboru

Z historie

V České národní radě byl v roce 1990 ustanoven rozpočtový a kontrolní výbor. Od roku 1993 do roku 2006 vykonával většinu současných kompetencí kontrolního výboru rozpočtový výbor.

Ze současnosti

Kontrolní výbor byl nově zřízen v 5. volebním období, kdy novelou zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny došlo k rozdělení agendy rozpočtového výboru. Kontrolní výbor se zabývá kontrolou výdajů ze státního rozpočtu a kontrolou hospodaření s majetkem státu. Projednává především kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroluje účinnost přijatých nápravných opatření. Dále výbor projednává návrh státního rozpočtu v kapitole Nejvyšší kontrolní úřad, výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a zprávy Ministerstva financí o cenové kontrole. Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích výbor provádí každoročně kontrolu úplnosti výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí. Evropské agendě se kontrolní výbor věnuje zejména v rámci své legislativní činnosti.

Aktuální agenda - 5. volební období Poslanecké sněmovny

Projednávání zákonů

Návrhy zákonů se projednávají ve výboru mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává legislativní návrhy týkající se finanční kontroly ve veřejné správě, nakládání s majetkem státu a legislativní návrhy týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontrolní činnost

Výbor má právo předvolat člena vlády i vedoucího jiného správního úřadu, v jehož čele nestojí člen vlády, a žádat od nich informace a vysvětlení. Kontrolní výbor se zabývá kontrolou hospodárného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, efektivního nakládání s majetkem státu, finančními prostředky ve veřejné správě, obecnými závěry interních auditů, činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, činností územních finančních orgánů a Celní správy ČR. Výbor projednává kontrolní závěry a stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zahraniční styky, evropská agenda

Výbor navázal a udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě. Výbor pořádá nebo spolupořádá semináře k aktuální problematice. Legislativní návrhy týkající se finanční kontroly, zejména zákon o finanční kontrole, implementují příslušné předpisy a jiné akty Evropské unie.

Jednání výboru

Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Schůze výboru jsou v zásadě veřejné. Na návrh je možno prohlásit schůzi nebo její část za neveřejnou, pak je veřejnost včetně sdělovacích prostředků vyloučena. Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru, pokud se o tom usnese Poslanecká sněmovna, nebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů výboru, pak tak musí učinit do 15 dní. Pořad schůzí výboru navrhuje předseda a schvaluje výbor. Pokud žádá člen výboru o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru.
ISP (příhlásit)