Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Zpráva ze zasedání COSACu (25. 2. 2008)


Ve dnech 17. a 18. února t. r. se v Lublani uskutečnilo pravidelné zasedání předsedů výborů COSAC. Proběhla na něm příprava nadcházejícího XXXIX. zasedání COSAC, které se uskuteční v měsíci květnu tohoto roku.

Mimořádným bodem programu bylo jmenování nového stálého člena Sekretariátu COSAC, jímž byla v souladu s článkem 11a Jednacího řádu z přihlášených kandidátů zvolena p. Loreta RAULINAITYTÉ, stálá zástupkyně litevského parlamentu při EU.

Dále byla vedena diskuse k vyhodnocení posledního testu subsidiarity, jehož předmětem bylo Rámcové rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji s terorismem. Všechny parlamenty členských států, pouze s výjimkou Dolní sněmovny parlamentu Velké Británie, došly ke shodnému závěru, že k porušení principů subsidiarity a proporcionality nedošlo. Členské státy navíc shodně vítají iniciativy podporující boj proti terorismu a uvědomují si závažnost této problematiky. Následná debata byla věnována vedení testů subsidiarity obecně, přičemž zástupci národních parlamentů se vyjádřili pro záměr, aby byly každoročně vedeny alespoň dva testy.

Na uvedenou diskusi navázalo vystoupení místopředsedy Evropské Komise p. Franca FRATTINIHO, který velmi pozitivně zhodnotil aktivní přístup národních parlamentů k přezkumu vydávaných dokumentů v rámci testů subsidiarity. Zároveň potvrdil, že výsledky aktuálního testu hodlá zkoumat detailně, neboť spadají do jeho působnosti.

Zasedání předsedů COSAC bylo zakončeno vystoupením ministryně pro práci, rodinu a sociální záležitosti p. Marjety COTMAN, která se vyjádřila zejména k problematice mezigenerační solidarity.

Franco Frattini Franco Frattini
Lenka MozgováISP (příhlásit)