Výbor pro evropské záležitosti
Aktuality

Záznam z přijetí europoslance A. Duffa (22. 11. 2011)


V pátek 18. listopadu 2011 přijal místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Lobkowicz (JL) člena Evropského parlamentu Andrew Duffa (AD), který navštívil Prahu, aby s představiteli čelných státních institucí diskutoval otázku přistoupení České republiky k protokolu č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie.

Na úvod setkání AD vysvětlil svůj postoj a popsal okolnosti, za kterých byl protokol č. 30 prezentován ve Spojeném království. Tehdejší premiér T. Blair jej představil jako výjimku (opt-out) z Listiny základních práv EU. Nicméně aktuální právní rozbory, kterým AD věnoval značnou pozornost, hovoří o tom, že “účelem protokolu není zabránit uplatňování Listiny ve Spojeném království, ale pouze vysvětlit její účinky”. Nejedná se tedy o deklarovaný opt-out, který by Spojené království, Polsko, či ČR vyjímal z oblasti působnosti závazných ustanovení Listiny. Podle názoru AD tedy tento protokol nepozměňuje Listinu, ani nemění právní situaci, která by panovala, pokud by protokol neexistoval. Jediným jeho účinkem, podle AD, je tedy vytváření právní nejistoty, a to nejenom ve jmenovaných státech, ale také v ostatních členských zemích EU.

AD dále konstatoval, že každá ze zemí, které o výjimku z Listiny usilují, uvádí pro tento svůj krok zcela odlišné důvody. V této souvislosti vyslovil názor, že by stálo za opětovné posouzení, zda důvody a motivace požadavku pana prezidenta V. Klause jsou ve světle uvedených aktuálních právních rozborů stále relevantní. Dále uvedl, že v situaci, kdy se EU snaží standardizovat základní práva, by považoval přistoupení k protokolu č. 30 za nešťastné. Svůj názor podpořil informací o zvažované možnosti odstoupení od protokolu na straně Polska.

JL poděkoval AD za vysvětlení jeho přístupu a postoje k protokolu č. 30. Vysvětlil situaci v Poslanecké sněmovně PČR, která, na rozdíl od Senátu, nemá své jednotné stanovisko či usnesení k této otázce, a potvrdil, že v současné chvíli existuje na stranách jednotlivých poslaneckých klubů konsensus o tom, že je třeba o dané otázce jednat, k čemuž jsou parlamentní politické strany připraveny.

AD se dotázal, zda by příslušné rozhodnutí mohlo být v PS přijato před březnovým zasedáním Evropské rady, a zda bude toto rozhodnutí přijímáno kvalifikovanou většinou.

JL potvrdil, že se bude jednat o 3/5 většinu, přičemž současná koalice nedisponuje potřebným počtem poslanců. To potvrzuje fakt, že vedení politických jednání je potřebné a nevyhnutelné.

AD znovu vyjádřil názor, že Evropský parlament nebude podporovat aktivity, které by vedly k dalšímu komplikování už tak složité situace a bude se opírat o citované právní názory. Ve vztahu k připravovanému oficiálnímu stanovisku EP se AD zeptal, zda by pro jednání v PS bylo lepší přijmout jej co nejdříve, nebo naopak nejprve vyčkat přijetí společné pozice PS.

JL vyjádřil přesvědčení, že vhodnější by bylo počkat na dosažení společného stanoviska PS PČR.

AD ocenil dnešní možnost diskutovat otázku přistoupení ČR k protokolu č. 30 zde v PS a zároveň potvrdil, že v tom bude případně rád pokračovat i v průběhu očekávaných politických jednání. Zároveň uvedl, že i na půdě EP budou probíhat jednání s jednotlivými politickými frakcemi, přičemž negativní postoj k navrhované zprávě AD očekává pouze na straně frakce ECR (Skupina evropských konzervativců a reformistů). AD však bude osobně jednat s jejím předsedou J. Zahradilem a určitě vezme jeho názory v úvahu.

 Zapsala: Lenka Mozgová

ISP (příhlásit)