Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

O výboru

Jednání výboru
Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je rovněž povinen svolat schůzi výboru, pokud tak stanoví Poslanecká sněmovna anebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů výboru. O pořadu jednání se usnáší výbor na návrh předsedy. Schůze výboru jsou veřejné, na návrh je však možno prohlásit schůzi za neveřejnou. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů, k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Vše o výboruISP (příhlásit)