Vznik Parlamentní knihovny

Nejstarší zmínku o knihovně nacházíme v archivním fondu "Zemský výbor v Čechách", v dopise z roku 1858, v němž stavovský sekretář Carl Knauer při odchodu na odpočinek nabízí zakládané knihovně vzácné právnické tisky.

Vzhledem k tomu, že Zemský výbor v Čechách byl výkonným orgánem Českého zemského sněmu s rozhodovací pravomocí v době, kdy sněm nezasedal, poskytovala knihovna od samého začátku své služby oběma těmto orgánům, posléze Národnímu shromáždění Československé republiky, Federálnímu shromáždění ČSSR i ČSFR a nyní i poslancům a senátorům Parlamentu České republiky.

Knihovna při své práci využívá moderní informační technologie a postupy a spolupracuje se všemi významnými parlamentními knihovnami světa.

Během svého trvání nashromáždila knihovna na 200 000 svazků z oboru právních a politických věd, moderních dějin, filosofie, sociologie, ekonomie, kultury a dalších humanitních směrů v časovém rozpětí od 15. století do současnosti. Historicky nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena ministerstvem kultury podle zákona o památkové péči za kulturní památku.

Knihy darované Carlem Knauerem knihovna ve svém fondu stále uchovává.

Dopis Carla Knauera

Velevážený český stavovský zemský výbore!

Vzhledem k úmyslu veleváženého zemského výboru zorganizovat stavovskou knihovnu dovoluje si ráčit témuž vysoce jmenovanému přednostně předložit tato Bohemica – jmenovitě co se ústavy a legislativy týče.

Níže podepsaný se již delší dobu rozhoduje v tomto směru ohledně nástupců vlastnictví dotčených vlasteneckých děl:

a: Práva a zřízení zemská králowství Czeského. Letha 1564. Origin. vydání

b: Práwa městská králowstwí Czieského. Anno Domini 1579. Orig. vydání

c: Der röm. kais. auch zu Hung. u. Böhaims etc. königl. Majestaeat Ferdinandi des Andern vernewerte Landesordnung deroselben Erbkönigreichs Böhaims. Orig. vydání 1627.

d: Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josefino-Carolinus. Prag 1720.

Pokud by nebyla podle veleváženého českého stavovského zemského výboru tato běžně ne příliš hojně se vyskytující díla hodna vzácného přijetí do jeho biblioteky, dovoluje si uctivě níže podepsaný, opíraje se o dlouhou věrnou službu, vyslovit poníženě prosbu: by tytéž mohly být přijaty milostivě jako chabý důkaz jeho nejvyšší úcty.

Týž prosí o milostivé vyhovění tím více, že tuto svou prosbu se osměluje vznést jen s vědomím a schválením veleváženého pana přísedícího zemského výboru a referenta v záležitostech knihovny pana hraběte von Nostitze.

Praha 22. listopadu 1858

Knauer

stavovský sekretář

Zadní strana:

 

Dáno: 24. listopadu 1858

F 85660

Velevážený český stavovský zemský výbor

Carl Knauer, český stavovský sekretář

Žádá uctivě o laskavé přijetí jím vlastněných starých děl týkajících se zákonodárství království českého do zakládané knihovny.
ISP (příhlásit)