Knihovní řád

Podle § 4 odst. 7 zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Organizační řád Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 19.10.1995 a podle usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny č. 44 ze dne 2. 10. 1996 vydávám tento Knihovní řád Parlamentní knihovny

Praha, srpen 2002


Článek 1: Základní ustanovení
Článek 2: Služby knihovny
Článek 3: Uživatelé knihovny
Článek 4: Výpůjční řád knihovny
Článek 5: Řád studoven knihovny
Článek 6: Závěrečná ustanovení

Příloha: Prohlášení uživatele
Příloha: Smlouva o výpůjčce čtecího zařízení


Článek 1

Základní ustanovení

1. Parlamentní knihovna (dále jen "knihovna") je organizačním útvarem České republiky-Kanceláře Poslanecké sněmovny (dále jen "KPS"). Knihovna je knihovnicko-informačním pracovištěm Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky.

2. Knihovna je specializovanou knihovnou (§ 3 odst. 1 písm. d) a § 13 knihovního zákona).

3. Knihovna se zapisuje do evidence knihoven (§ 5 knihovního zákona).

4. Posláním knihovny je poskytovat informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, organizačním útvarům a zaměstnancům KPS, České republiky - Kanceláře Senátu (dále jen "KS") a dalším institucím a uživatelům na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací.

5. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby (§ 4 knihovního zákona) a meziknihovní služby (§ 14 knihovního zákona) všem svým registrovaným uživatelům na základě rovnosti (čl. 1 a čl. 3 Listiny základních práv a svobod) a na základě práva na informace (čl. 17 Listiny základních práv a svobod).

6. Ve své činnosti se knihovna dále řídí zejména následujícími právními předpisy:

a) zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
c) zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb.,
d) zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
e) zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
f) zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
g) zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
h) vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
i) vyhláškou Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

7. Své poslání plní knihovna zejména tím, že

a) soustavně vytváří, aktualizuje, udržuje a zpřístupňuje optimálně profilovaný fond monografií, časopisů a dalších informačních dokumentů a pramenů, včetně informací na moderních médiích (diskety, kompaktní disky aj.),
b) pomocí integrovaného automatizovaného systému vytváří online katalog všech druhů informačních dokumentů a ve spolupráci s odbory informatiky KPS a KS (dále jen "odbory informatiky") zajišťuje jeho vedení v počítačových sítích Poslanecké sněmovny a Senátu a na internetu,
c) poskytuje referenční služby specializované podle odborného zaměření výborů a jiných orgánů obou komor Parlamentu a ve spolupráci s odbory informatiky zabezpečuje správu věcného obsahu počítačových sítí,
d) soustavně vytváří a zpřístupňuje informační služby v podobě bibliografických, faktografických a plnotextových dat v klasické a elektronické podobě,
e) zpřístupňuje klasické i elektronické primární a sekundární informace z ostatních knihoven a informačních zdrojů v ČR i v zahraničí,
f) zveřejňuje seznamy přírůstků, vydává informační listy, bibliografické soupisy a přehledy zákonodárné činnosti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky,
g) poskytuje uživatelům konzultační školení a poradenskou službu o dostupnosti a využívání interních i externích informačních pramenů (knihovních fondů, katalogů a databází),
h) v souladu s čl. 19 písm. f) Organizačního řádu KPS spolupracuje se zahraničními parlamentními knihovnami a s mezinárodními knihovnickými a informačními organizacemi, zejména zajišťováním mezinárodní výměny publikací.

8. Ve své činnosti usiluje knihovna o poskytování objektivních a nestranných informací a zaručuje nezávislou informovanost Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a všech svých uživatelů.

9. Profilem fondů, vyvíjenou činností a zaměřením poskytovaných služeb má knihovna charakter odborné a vědecké knihovny.

10. Poradním a iniciativním orgánem knihovny je Rada parlamentní knihovny (dále jen "Rada") složená z poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a externích odborníků. Poslance a senátory jmenují na žádost ředitele knihovny předsedové politických klubů Poslanecké sněmovny, resp. předseda Senátu. Externí odborníky schvaluje na návrh ředitele knihovny vedoucí KPS. Činnost orgánu se řídí Jednacím řádem Rady.


Článek 2

Služby knihovny

1. Knihovna poskytuje

a) výpůjční služby :
- prezenční ve studovnách,
- v budovách Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky ke služebním účelům,
- mimo knihovnu (absenční),
- zprostředkování meziknihovních výpůjček z knihoven se sídlem v České republice,
- zprostředkování mezinárodních meziknihovních výpůjček;

b) reprografické služby z materiálů knihovny :
- samoobslužné kopírování,
- expresní službu na počkání,
- individuální službu na objednávku,
- službu typu Current Contents (kopie obsahu jednotlivých čísel časopisů a kopie následně objednaných článků);

c) referenční služby :
- seznamování s uživatelským modulem automatizovaného knihovnického systému a školení o vyhledávání v interních databázích,
- lokačně-informační službu o dostupnosti fondů a elektronických informačních pramenů jiných knihoven za pomoci zdrojů v počítačové síti internet,
- vyhledávání informací v interních a externích počítačových databázích a sítích,
- sestavování manuálů a průvodců databázemi,
- bibliograficko-informační službu a zpracování rešerší z různých informačních zdrojů,
- službu adresných informací typu SDI (selective dissemination of information - výběrové šíření informací) na požádání,
- speciální informační služby.

2. Knihovna poskytuje služby diferencovaně podle kategorizace svých uživatelů (čl. 3).
Knihovna poskytuje uživatelům své služby zdarma, nebude-li stanoveno jinak (§ 4, odst. 3, 4 a 5 knihovního zákona).


Článek 3

Uživatelé knihovny

1. V souladu s posláním knihovny podle čl. 1 tohoto Knihovního řádu se uživatelé knihovny rozdělují na tyto skupiny :

a) uživatelé interní, a
b) uživatelé externí.

2. Interní uživatelé jsou :

a) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky,
b) zaměstnanci KPS a KS,
c) asistenti poslanců a senátorů Parlamentu České republiky.

3. Externí uživatelé jsou :

a) ústavní činitelé, nejsou-li interními uživateli,
b) ostatní členové kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a členové bankovní rady České národní banky,
c) zaměstnanci ústředních správních úřadů, Kanceláře prezidenta republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ústavního soudu, soudů a vědeckých pracovišť, členové zastupitelstev vyšších územně samosprávných celků, vysokoškolští pedagogové, studenti a veřejnost,
d) účastníci meziknihovní výpůjční služby (dále jen "MVS") a (mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen "MMVS").

4. Jednotlivé skupiny uživatelů mají z hlediska přístupu ke konkrétním informačním zdrojům a fondům rozdílnou úroveň práv, která je knihovním a výpůjčním řádem stanovena takto :

a) Knihovna vyřizuje přednostně požadavky interních uživatelů,
b) externím uživatelům umožňuje knihovna přístup do prostor knihovny v souladu se směrnicemi pro zajišťování ochrany objektů Poslanecké sněmovny a Senátu,
c) vyřizování požadavků uživatelů MVS a MMVS se děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy o těchto službách (§ 14 knihovního zákona).

Článek 4

Výpůjční řád knihovny

1. Uživatelem výpůjčních služeb jsou fyzické osoby, v případě MVS a MMVS i právnické osoby.

2. Uživatelem se fyzická či právnická osoba stává registrací. Podmínkou registrace je seznámení se s tímto Knihovním řádem, potvrzené podpisem "Prohlášení uživatele Parlamentní knihovny".

3. Interním uživatelům je po provedení jejich registrace vydán průkaz uživatele.

4. Průkaz uživatele je nepřenosný. Ztrátu je každý uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit knihovně.

5. Registrační databázi uživatelů v automatizované podobě udržuje knihovna zejména za účelem ochrany majetku, knihovních fondů, pro zajištění kvality a rychlosti poskytovaných služeb a pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 89/1995 Sb. Při zpracovávání osobních údajů postupuje knihovna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6. Pro vypůjčování z knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Standardní počet výpůjček je 25 svazků, pro asistenty poslanců nebo senátorů je 10 svazků. Případné výjimky schvaluje ředitel knihovny. Mimo prostory knihovny se nepůjčují:

a) knižní dokumenty vydané do roku 1945,
b) unikátní dokumenty, u nichž hrozí nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
c) dokumenty zařazené do příručního fondu studoven (parlamentária, sbírky právních předpisů či soudních rozhodnutí, encyklopedie, jazykové a výkladové slovníky, adresáře, jízdní řády aj.),
d) samostatná i svázaná čísla novin a časopisů,
e) vybrané elektronické dokumenty na kompaktních discích,
f) videodokumenty.

8. Na dokumenty, které jsou zapůjčeny jinému uživateli, přijímá knihovna záznamy o rezervaci. Po vrácení dokumentu uvědomí knihovna žadatele, který si ho může vyzvednout do 7 dnů ode dne odeslání oznámení. Žádá-li tentýž dokument několik uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu a skupin uživatelů (článek 3).

9. Výpůjční lhůta může být krátkodobá (14 dnů), standardní (28 dnů) nebo dlouhodobá (400 dnů). Tato lhůta může být prodloužena až pětkrát, ale pouze v případě, že vypůjčené dokumenty nepožaduje jiný uživatel. Informační prameny zapůjčené prostřednictvím MVS a MMVS podléhají zvláštnímu režimu vypůjčování a řídí se § 14 knihovního zákona a vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Za zprostředkování výpůjčky ze zahraniční knihovny je uživatel povinen zaplatit stanovený poplatek.

10. Dokumenty, které poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a zaměstnanci KPS a KS potřebují mít trvale k dispozici ve své pracovně, jim mohou být poskytnuty prostřednictvím dlouhodobé výpůjčky.

11. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Při vypůjčování si je musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu dokumentu jako při ztrátě. Uživatel nesmí vypůjčené dokumenty zapůjčovat nebo jiným způsobem přenechávat třetím osobám a odpovídá za ně až do doby, než je vrátí knihovně.

12. Knihovna upomíná uživatele o vrácení vypůjčeného dokumentu maximálně šestkrát. Po pěti bezvýsledných upomínkách následuje upomínka s výstrahou a pak již pouze vymáhání právní cestou.

13. Je-li vypůjčovatelem zaměstnanec KPS nebo KS, je povinen vrátit veškeré dokumenty před ukončením pracovního poměru. Je-li vypůjčovatelem poslanec nebo senátor, je povinen vrátit veškeré dokumenty při ukončení svého mandátu.

14. Uživatel je povinen oznámit ztrátu nebo poškození dokumentu knihovně a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit knihovně škodu podle ustanovení občanského zákoníku. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Při poškození nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady :

a) obstarání náhradního výtisku téhož dokumentu
b) obstarání vázané kopie téhož dokumentu
c) dodání jiného dokumentu stejné ceny, nebo
d) finanční náhrada ve výši ceny na knižním trhu v době likvidace ztráty.

15. Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih :

a) čtečky elektronických knih se půjčují v knihovně prezenčně i absenčně
b) u absenčních výpůjček je výpůjční lhůta 14 dní bez možnosti prodloužení
c) čtečku si mohou vypůjčit pouze uživatelé s platným průkazem uživatele, s nezablokovaným kontem
d) uživatel je povinen prokázat se při půjčování i vracení čtečky platným průkazem uživatele
e) výpůjčky čteček se realizují na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce zařízení (dále jen "Smlouva") mezi KPS jako půjčitelem a uživatelem jako vypůjčitelem
f) spolu s podpisem Smlouvy je výpůjčka zaevidována v automatizovaném knihovním systému
g) uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu
h) uživatel nesmí měnit nastavení čtečky
i) uživatel dbá na to, aby čtečka nebyla poškozena či nedošlo k její ztrátě či odcizení
j) uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetí osobě
k) před zapůjčením je zkontrolována funkčnost čtečky.

Vracení :
a) uživatel je povinen vrátit čtečku osobně ve stanoveném termínu, pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech (onemocnění, služební cesta apod.) je možno uskutečnit vrácení čtečky zastupující osobou
b) čtečka musí být vrácena v prostorách Parlamentní knihovny ve Sněmovní 4, Praha 1
c) v případě poškození či ztráty příslušenství nebo celé čtečky je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu.


Článek 5

Řád studoven knihovny

1. Uživatelé studoven jsou povinni odložit pláště, aktovky, kabely, tašky apod. v prostorách k tomu určených (šatny). Do studoven je možné vzít s sebou pouze osobní dokumenty, psací potřeby a event. vlastní studijní materiály.

2. Osobní studijní materiály je uživatel povinen oznámit službě ve studovně.

3. Uživatelé studoven jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Konzumovat ve studovnách jídlo a pití a používat mobilní telefon je zakázáno.

4. Návštěvník studovny má právo používat příruční fond studovny a vystavené noviny a časopisy. Vázané i nevázané noviny a časopisy se půjčují pouze prezenčně.

5. Z příručního fondu studovny smí uživatel vyjímat pouze informační prameny, které právě potřebuje a po skončení práce je nechává na stole. Tyto prameny se mimo knihovnu zásadně nepůjčují.

6. Publikace z příručního fondu studovny není dovoleno přenášet do jiných místností a uživatel je nesmí při studiu poškodit.

7. Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů knihovny je možné jen pro vlastní potřebu. Knihovna může odmítnout zhotovit reprografické kopie :

a) jestliže nemá odpovídající technické zařízení nebo je toto zařízení mimo provoz,
b) jestliže požadavek přesahuje technické a kapacitní možnosti příslušného zařízení v knihovně,
c) nejedná-li se o předlohy z informačních zdrojů knihovny,
d) jedná-li se o předlohy unikátních a vzácných tisků, které by mohly být poškozeny,
e) je-li vazba a papír předlohy ve špatném stavu (staré tisky).

8. Výpočetní technika ve studovnách je určena pro vyhledávání v informačních zdrojích, které jsou přístupné prostřednictvím lokálních stanic, počítačové sítě nebo internetu. Použití výpočetní techniky pro editaci textů, práci s elektronickou poštou a dalšími aplikacemi je možné pouze v případě, že nebrání využití výpočetní techniky pro primární účely jinému uživateli.

9. Je přísně zakázáno měnit konfiguraci počítačů, instalovat vlastní software a kopírovat nainstalované aplikace nebo databáze. Vlastní diskety lze používat pouze po jejich kontrole na nepřítomnost počítačových virů službou ve studovně. Všechna data získaná prostřednictvím výpočetní techniky slouží výhradně pro osobní potřebu uživatele, nelze je dále šířit ani využívat ke komerčním účelům. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který škodu způsobil.

10. Báze dat na kompaktních discích zakládá do CD-ROM přehrávače služba ve studovně, pokud o to uživatel požádá. Využití výpočetní techniky a počítačové sítě může být omezeno z důvodů technické údržby.

11. Dokumenty, které uživatel studuje prezenčně ve studovně, mu mohou být na jméno rezervovány nejvýše po dobu dvou týdnů. U nejčastěji využívaných dokumentů se doba jejich rezervace přiměřeně krátí.

12. Trvalá výstavka přírůstků nové literatury v legislativní studovně je průběžně aktualizována. Vystavené dokumenty je možné si ihned vypůjčit nebo rezervovat k výpůjčce u služby.

13. Uživatelé mohou ústně i písemně doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.


Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu knihovny povoluje ředitel knihovny.

2. Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu je závazný vzor "Prohlášení uživatele Parlamentní knihovny" a "Smlouva o výpůjčce čtecího zařízení".

3. Připomínky k práci knihovny je možno podávat ústně, písemně nebo elektronickou poštou řediteli knihovny.

4. Zrušuje se Knihovní řád Parlamentní knihovny ze dne 15.11.1996.

5. Tento Knihovní řád Parlamentní knihovny nabývá účinnosti dnem 19.8. 2002 ve znění Dodatku č. 1 s účinností od 1.2.2012.

V Praze dne 31.1. 2014

Ing. Petr Kynštetr, CSc.
vedoucí ČR-Kanceláře Poslanecké sněmovny
v.r.


Příloha:

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE PARLAMENTNÍ KNIHOVNY

Jméno a příjmení, titul.................................................................................................

Trvalé bydliště................................................................................................................

Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (druh a číslo) .................................

Kontakt:
komora Parlamentu (Poslanecká sněmovna, Senát)...........................
odbor/výbor/klub ..............................................................
telefon.................................................................................
e-mail..................................................................................

Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil /a s Knihovním řádem Parlamentní knihovny. Souhlasím s ním a zavazuji se jej dodržovat.

Beru na vědomí, že v případě závažného porušení podmínek stanovených tímto řádem, mi může být dočasně nebo trvale odepřeno právo užívat služeb poskytovaných Parlamentní knihovnou.

Jsem si vědom /a, že podmínky výpůjčky se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Praze, dne.........................

................................
podpis uživatele

Potvrzuji, že paní/pan ................ je mojí asistentkou /mým asistentem. Případnou změnu během volebního období ohlásím knihovně.

.........................................
jméno a podpis poslance, senátora
ISP (příhlásit)