Sněmovní tisk 944
Novela z. o zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 944/0 dne 14. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0944.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2020 jako tisk 944/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 852/20, PID ALBSBRKH7SW8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 27. 1. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1487).

  Projednávání pokračovalo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1487).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2021 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 944/4, který byl rozeslán 7. 5. 2021 v 10:11.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 944/5 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8090Adam Vojtěch20314-30825.docx (47 KB) / PDF (375 KB, 13 stran) 9. 4. 2021 v 10:19:13
8135František Kopřiva20359-30906.docx (26 KB) / PDF (605 KB, 13 stran) 14. 4. 2021 v 12:21:21
8328Olga Richterová20552-31140.docx (179 KB) / PDF (1 MB, 39 stran) 6. 5. 2021 v 09:09:06
8329Olga Richterová20553-31141.docx (19 KB) / PDF (230 KB, 5 stran) 6. 5. 2021 v 09:40:01


Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, péče o postižené osoby, sociální služby, zdravotně postižený člověk, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (14):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích944/4
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů944/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí944/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů944/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů944/4
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů944/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty944/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách944/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce944/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)944/0
92/2012novelizujeVyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče944/0
99/2012novelizujeVyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb944/0
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních944/4
56/2012rušíVyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku944/0


ISP (příhlásit)