Sněmovní tisk 313
N.z. o změně sídel některých státních úřadů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Farský, Vít Rakušan, Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 313/0 dne 29. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0313.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 11. 2018 jako tisk 313/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1013/18, PID KORNB63KGDZS.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: decentralizace, orgány veřejné správy, sídlo instituce, sídlo správy, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (21):

CitaceZměnaPředpisOd
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě313/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech313/0
14/1993novelizujeZákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví313/0
20/1993novelizujeZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví313/0
97/1993novelizujeZákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv313/0
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu313/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách313/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě313/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů313/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů313/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje313/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií313/0
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů313/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)313/0
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových313/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)313/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)313/0
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů313/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)313/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky313/0
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů313/0


ISP (příhlásit)