Celkem nalezeno 2004 dokumentů. (94. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
 9574/18COM(2018) 367 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013Postoupeno výboru k informaci
 9573/18COM(2018) 382 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)Postoupeno výboru k informaci
 9571/18COM(2018) 346 finalProposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) - Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní (přepracované znění)Postoupeno výboru k informaci
 9570/18COM(2018) 334 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojůPostoupeno výboru k informaci
 9568/18COM(2018) 349 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronických rejstříkůVzato na vědomí bez projednávání
 9567/18COM(2018) 341 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast) - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
 9556/18COM(2018) 394 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském mořiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9555/18COM(2018) 373 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextuVzato na vědomí bez projednávání
 9545/18COM(2018) 335 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o přezkumu flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstuVzato na vědomí bez projednávání
 9542/18COM(2018) 396 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2017 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
 9539/18COM(2018) 386 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodůmVzato na vědomí bez projednávání
 9536/18COM(2018) 374 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnostiVzato na vědomí bez projednávání
 9527/18COM(2018) 308 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o bezpečnosti civilního letectvíVzato na vědomí bez projednávání
 9522/18COM(2018) 372 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnostiVzato na vědomí bez projednávání
 9511/18COM(2018) 375 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<909192939495969798>>ISP (příhlásit)