Celkem nalezeno 1763 dokumentů. (87. strana, celkem 118 stran)

KódReferenceNázevStav
 8192/18COM(2018) 207 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03 - Sociální zabezpečení)Vzato na vědomí bez projednávání
 8189/18COM(2018) 205 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie zaměřená na obranný výzkum)Vzato na vědomí bez projednávání
 8186/18COM(2018) 204 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01 „Provádění a rozvoj jednotného trhu finančních služeb“)Vzato na vědomí bez projednávání
 8175/18COM(2018) 212 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohybVzato na vědomí
 8164/18COM(2018) 199 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh UnieVzato na vědomí bez projednávání
 8160/18COM(2018) 211 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Čtrnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
 8141/18COM(2018) 206 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmiVzato na vědomí bez projednávání
 8131/18COM(2018) 208 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání podle článku XXVIII GATT 1994 s cílem změnit koncese WTO Evropské unie týkající se loupané rýže BasmatiVzato na vědomí bez projednávání
 8115/18COM(2018) 226 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla určení právního zástupce pro účely shromažďování důkazů v trestním řízeníBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8110/18COM(2018) 225 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských příkazech ke zpřístupnění a k uchování pro elektronické důkazy v trestních věcechBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8106/18COM(2018) 188 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dodržování norem pro obsah síry v lodních palivech stanovených směrnicí 2016/802/EU o snižování obsahu síry v některých kapalných palivechVzato na vědomí bez projednávání
 8076/18COM(2018) 450 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2018 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018Bere na vědomí s doporučením
 8071/18COM(2018) 189 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 913/2010 v souladu s jeho článkem 23Vzato na vědomí bez projednávání
 8030/18COM(2018) 182 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ESVzato na vědomí bez projednávání
 7974/18COM(2018) 194 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání

<<838485868788899091>>ISP (příhlásit)