Celkem nalezeno 1529 dokumentů. (100. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
12503/17JOIN(2017) 36 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhéVzato na vědomí bez projednávání
12442/17COM(2017) 548 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
12433/17COM(2017) 542 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Prohloubení unie kapitálových trhů a finanční integrace v měnícím se prostředí díky lépe integrovanému dohleduVzato na vědomí bez projednávání
12431/17COM(2017) 539 finalZměna projednávaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II)Vzato na vědomí bez projednávání
12430/17COM(2017) 538 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizikaVzato na vědomí bez projednávání
12429/17COM(2017) 547 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trhVzato na vědomí bez projednávání
12422/17COM(2017) 537 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)Vzato na vědomí bez projednávání
12420/17COM(2017) 536 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhuVzato na vědomí bez projednávání
12419/17COM(2017) 534 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EUVzato na vědomí bez projednávání
12308/17COM(2017) 481 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadacíVzato na vědomí bez projednávání
12307/17COM(2017) 482 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativěVzato na vědomí bez projednávání
12272/17COM(2017) 483 finalNávrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
12270/17COM(2017) 486 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání
12267/17COM(2017) 497 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení)Vzato na vědomí bez projednávání
12265/17COM(2017) 484 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikouVzato na vědomí bez projednávání

<<96979899100101102>>ISP (příhlásit)