Celkem nalezeno 1603 dokumentů. (78. strana, celkem 107 stran)

KódReferenceNázevStav
 7922/18COM(2018) 174 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasůVzato na vědomí bez projednávání
 7877/18COM(2018) 184 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ESBere na vědomí s doporučením
 7876/18COM(2018) 185 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7875/18COM(2018) 183 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálními výboru - Nová politika pro spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7844/18COM(2018) 163 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měnyBere na vědomí s doporučením
 7816/18COM(2018) 166 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7814/18COM(2018) 162 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 7809/18COM(2018) 173 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězciVzato na vědomí
 7798/18COM(2018) 172 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadech nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU na hospodářský cyklusVzato na vědomí bez projednávání
 7783/18COM(2018) 165 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise)Vzato na vědomí bez projednávání
 7782/18JOIN(2018) 6 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/BarměVzato na vědomí bez projednávání
 7733/18COM(2018) 171 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práciVzato na vědomí bez projednávání
 7727/18COM(2018) 170 final, SWD(2018) 86 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období provádění programu „Evropa pro občany“ na období 2014–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 7701/18COM(2018) 164 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, pokud jde o jeho jednací řádVzato na vědomí bez projednávání
 7699/18COM(2018) 169 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování hlavy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině, a posouzení přechodného období pro zaměstnanecké penzijní pojištění životních pojišťovenVzato na vědomí bez projednávání

<<747576777879808182>>ISP (příhlásit)