Karl Čermak

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1924

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERMAK Karl

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - vyšetřov. - zahran. a zásob.

Zemřel 31. X. 1924. 296, 31. X. 1924; 95. X.

Za něho nastoupil Schiller Rudolf.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 4.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 7 a 10.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. XIV.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 5.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1550. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k čl. II.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kap. IX.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 11 a 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675, 1677. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 4.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. VI. a XIII, (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1163, 1168. VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

event. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470. I.

návrh na zahájení rozpravy o prohlášení min. dr. Beneše, jímž zodpovídá se interp. dr. Lodgmana (t. 1986) a interp. dr. Hajna (t. 1976).

66, 31. III. 1921; 32. III.

Resoluce:

3 resol. k osnově finančního zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se jednání u úřadů ústředních a nejvyšších soudů v jazyku stran, předložení úmluv s Rumunskem a Jugoslavií parlamentu ke schválení a složení okres. výborů dle národnostního poměru.

28, 1. XII. 1920; 803, 805, 807. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydání zákona sjednocujícího práva dělníků a živnostenských soudů.

31, 4. XII. 1920; 1236. II.

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2777. II.

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se urychlení státních dodávek s ohledem na rostoucí nezaměstnanost.

67, 19. V. 1921; 90. III.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284, 1286. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení veškerého materiálu o zavírání německých škol.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se prováděcího nařízení k jazykovému zákonu.

236, 30. XI. 1923; 1150. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 444. II. (něm. 502)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2774. II. (něm. 2847)

naléh. interp. posl. Blažka o náhradě mosteckým obětem (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 620. III. (něm. 672)

o prohlášení dr. Beneše, jímž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 226. X. 1921; 230. IV. (něm. 244)

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1423. IV. (něm. 1438)

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1286. V. (něm. 1309).

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany NSD, v němž protestuje proti prostředkům, jichž použila sněmovní většina a předsednictvo při projevech německého parlamentního svazu ve schůzi 2. VIII. 1921.

80, 3. VIII. 1921; 968. III. (něm. 998)

jménem klubu posl. strany NSD, jímž vyslovuje protest proti nakládání s německými oposičními poslanci.

153, 23. VI. 1922; 1285. V. (něm. 1307)

Interpelace:

naléhavá, o výtržnostech legionářů v Teplicích a Liberci dne 28. října 1920,

t. 737. 20, 11. XI. 1920; 297. II.

odpov. t. 2006. 67, 19. V. 1921; 109. III.

naléhavá, o krvavých událostech v Mostě,

t. 1239. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 2255. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

naléhavá, o nejnovějším rušení škol,

t. 3563. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 844. V.

naléhavá, že se odpírá povolení, aby zrušené třídy škol vedly se na útraty obcí,

t. 3566. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 849. V.

o zaopatření pozůstalých po padlých v březnu v Kadani r. 1919,

t. 2672. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3092. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o obtěžování redaktora dr. Sigmunda Kunfiho četníky v Králíkách,

t. 2717. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3011. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XIX. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reálné gymnasium,

t. 4044/XV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/II. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/I. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení deníku "Sozialdemokrat" ze dne 6. března 1923,

t. 4178/III. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4250/X. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o novém poškození německého školství a o nestejnoměrném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4178/IX. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/XIV. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

Dotazy:

o důvodech k vyhlášení stanného práva na Slovensku.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o koupi Cumberlandského paláce ve Vídni pro čsl. vyslanectví.

45, 20. I. 1921; 1812. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o utlačování něm. školy obecné ve Fryšavě.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 727. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Litoměřicích (přestupek §u 9. tisk. zákona)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1598; zprav. J. Koudelka;

nevydán 59, 3. III. 1921; 2451. II.

okr. s. v Teplicích-Šanově (přestupek §u 496 tr. z. k soukromé žalobě JUDra Karla Stradala, advokáta v Teplicích Šanově)

118, 10. I. 1922; 1986. IV.

zpr. t. 4024; zprav. dr. Dérer;

nevydán 197, 9. III. 1923; 2492. VI.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2592. II.

80, 3. VIII. 1921; 968. III.ISP (příhlásit)