Josef Bubník

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUBNÍK Josef

I. voleb. kraj

ČSD K Kn

Nastoupil za Tusara Vlastimila, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 66, 31. III. 1921; 4. III.

Slib vykonal 66, 31. III. 1921; 4. III.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - vyšetřov. a zahran.

Vystoupil z klubu poslanců strany K 19. II. 1925 a stal se předsedou klubu poslanců strany Kn 2. III. 1925.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

Návrhy:

na příplatky k úrazovým důchodům, vyměřeným příslušníkům republiky Československé za následky zranění v podnicích mimo obvod státní dle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888, t. 3358.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven č. 3453; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na výplatu důchodů úrazových, přiznaných říšsko-německými ústavy pojišťovacími státním příslušníkům republiky Československé, t. 3359.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven č. 3454; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání zákona o státní podpoře starobní, t. 3806.

159, 24. X. 1922; 48. VI.

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnictva ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888, t. 3812.

160, 25. X. 1922; 135. VI.

na úpravu poměrů státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 3873.

173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

na zrušení dovozních cel na veškeré poživatiny, t. 4012.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 155.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se §§ 1, 2, 5-9.

110, 16, 17. XII. 1921; 1643. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305), týkající se §§ 1 a 3.

115, 20. XII. 1921; 1824. IV.

7 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 3, 7, 17, 35 a k čl. II.

115, 20. XII. 1921; 1870. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí valutě (zpr. t. 3445), týkající se § 4.

131, 29. III. 1922; 52. V.

15 pozměňov. návrhů k osnově fin. zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. III, IX, XI-XVI a XXI.

173, 24. XI. 1922; 1028-1031. VI.

11 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. VI, IX-XI, XIII a XXI (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1163, 1164, 1167, 1170. VIII.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 2 a 3-5.

241, 12. XII. 1923; 1383, 1384. VIII.

7 pozměňov., 4 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 1-23 (škrtnutí), §§ 1, 3, 4, 6, 7, 10, 19 a 26.

245, 19. XII. 1923; 1627-31, 1633-4. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se zabrání příjmu přes 100.000 Kč státem.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

k osnově zák. o přikázání výnosu některých státních daní samosprávným svazkům (zpr. t. 2825), týkající se použití výnosu těchto daní k účelům humánním.

84, 6. VIII. 1921; 1188. III.

k osnově zák. o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

114, 20. XII. 1921; 1801. IV.

k osnově zák. o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

4 resol. k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se tit. min. financí, předsednictva min. rady a M. N. O.

125, 25. I. 1922; 2498. IV.

k osnově zák. o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček v cizí valutě (zpr. t. 3445), týkající se výkazu záloh poskytnutých na investice a přesného seznamu stát. dluhů.

131, 29. III. 1922; 52. V.

11 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkajících se tiskového odboru předsednictva ministerské rady, vyslanectví ve Vídni, Římě, Paříži a. Londýně, osobních automobilů M. N. O., kursů pro notáře, odluky církve od státu, činnosti berních úřadů, zavedení stupňované daně z příjmů a dávky z tantiém, výdajů pro obchodní zpravodajství min. obchodu, snížení poštovních poplatků, výstavby přehrady u Štěchovic a sociálního pojištění.

175, 29. XI. 1922; 1383-5, 1387, 1389, 1390. VI.

6 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIII, XIV, XVI a XXI (zpr. t. 4300), týkajících se zrušení školního platu na národních školách, daňové reformy, placení daní dělnictvem, zvýšení existenčního daněprostého minima, zlevnění poštovních sazeb a zavedení dělnických lístků při dopravě autobusové, zaopatření osob, jež zůstanou mimo zákon o sociálním pojištění a zvýšení personálu v úřadech pro péči o válečné poškozence.

236, 30. XI. 1923; 1151, 1153, 1156, 1160, 1161. VIII.

k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se statistických dat o rozdělení majetku v R. Č.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

2 resol. k osnově zák. o výši daně z cukru (zpr. t. 4366), týkající se zproštění 1/5 odběru cukru spotřebitelských organisací dělnických daně a přirážky z cukru a zřízení rozdělovny cukru se zastoupením spotřebitelských organisací.

243, 14. XII. 1923; 1553. VIII.

3 resol. k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371), týkající se osvobození od daně z obratu časopisů s nepatrným insertním výnosem, vyslechnutí zástupce spotřebitelských organisací při sestavování seznamu přepychových předmětů a při vybírání daně z obratu a zproštění dělnických konsumních družstev daně z obratu.

245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se sjednocení všech odvětví sociálního pojištění.

288, 18. IX. 1924; 1733. IX.

Řeč v rozpravě:

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 22. III.

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 75. III.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 220. III.

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 861. III.

o naléh. interpelacích t. 2499, 2524, 2550 a 2561 (stávka bankovních úředníků).

79, 2. VIII. 1921; 935. III.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741).

80, 3. VIII. 1921; 982. III.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 503. IV.

o prodloužení působnosti zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a o změně některých jeho ustanovení (zpr. t. 3253).

108, 15. XII. 1921; 1535. IV.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1633. IV.

o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1817. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2272. IV.

o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2595. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 348. V.

o presidentem republiky vráceném zákonu o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a dunajské (zpr. t. 3606).

144, 9. VI. 1922; 758. V.

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1044. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

162, 27. X. 1922; 286. VI.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 569. VI.

o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1520. VI.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1685. VI.

o závěrečných účtech státních výdajů a příjmů R. Č. za listopad a prosinec 1918 a za r. 1919 (zpr. t. 4036).

201, 17. IV. 1923; 38. VII.

o naléh. interpelacích ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 43. VII.

o úlevě Na všeobecné dani výdělkové na rok 1923; návrh vládní a dr. Medingera (zpr. t. 4159).

214, 15. V. 1923; 501. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. X. 1923; 319. VIII.

o dani z uhlí (zpr. t. 4349).

240, 11. XII. 1923; 1305. VIII.

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1364. VIII.

o zák. o výši daně z cukru (zpr. t. 4366).

243, 14. XII. 1923; 1552. VIII.

o dani z obratu a dani přepychové. (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1615. VIII.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1920 (zpr. t. 4470); připojuje jménem. klubu poslanců strany k protest proti odkladu povolání karpatoruských poslanců do zákonodárných sborů.

251, 28. III. 1924; 194. IX.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825); protestuje jménem komunistického klubu proti vzetí předlohy o prodloužení drobných pachtů (t. 4802) s denního pořadu.

283, 10. IX. 1924; 1285. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 314. X.

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

317, 18. XII. 1924; 994. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany K o událostech vzniklých vyloučením posl. inž. Junga ze sněmovního jednání při příležitosti debaty o sestátnění ústecko-teplické dráhy.

153, 23. VI. 1922; 1288. V.

o ustavení klubu neodvislých komunistických poslanců, jejž vytvořil s posl. Fr. Warmbrunnem.

324, 5. III. 1925; 1246. X.

jménem klubu posl. strany Kn, v němž vytyčuje úkoly nově utvořené parlamentní frakce neodvislé strany komunistické v Československu.

344, 3. VI. 1925; 166. XI.

Věcná poznámka:

v níž upozorňuje na návrhy a resoluce podané klubem poslanců strany K k rozpočtu pro rok 1924 a doporučuje je k přijetí.

236, 30. XI. 1923; 1145. VIII.

Interpelace:

naléhavá, o zadržování a libovolném vyměřování podpory v nezaměstnanosti,

t. 2161. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 3057. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

naléhavá, o příčinách a událostech souvisejících se stávkou bankovního úřednictva,

t. 2561. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

zodpověděna prohlášení m min. soc. péče G. Habrmana.

101, 29. XI. 1921; 1325. IV.

naléhavá, o úpadku banky "Bohemie",

t. 4055. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, o hrubém porušení zákona generální prokuraturou a Nejvyšším soudem, t. 4217.

219, 30. X. 1923; 13. VIII.

odpov. t. 4251/I. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo",

t. 3610/XXIV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3794/I. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o konfiskaci dělnické písně "Milion paží",

t. 4017/VI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4173/V. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo",

t. 4152/VII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4266/I. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o konfiskaci časopisu "Výboj", ústředního orgánu Federovaných Dělnických Tělocvičných Jednot Československých,

t. 4405/III. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4550/II. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

o konfiskaci ústředního orgánu federovaných dělnických tělocvičných jednot československých "Výboj" v Praze,

t. 4443/XXIII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4593/XVIII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

že se žactvu obecných škol nezákonně odnímají školní rozvrhy vydané Federací DTJ.,

t. 4898/VIII. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5168/XIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

Dotazy:

o neoprávněném propuštění kancelářského pomocníka, ženatého, 75% invalidy Aloise Dostála ze zaměstnání z politických důvodů.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

o potrestání Oldřicha Formánka, účetního v Lomnici n./Popelkou, pro jeho referát na důvěrné schůzi konané dne 25. července 1921.

192, 27. II. 1923; 2217. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o mzdě horníků po čas zákonné dovolené.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

o zákazu přednášení proletářských básní, které v tisku nezávadně prošly censurou.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Bělé pod Bezdězem (přestupek podle § 5 tr. z. a §§ 3 a 19 shromažďovacího zákona)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5105, zprav. J. Rouček;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 374. XI.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2670. IV.ISP (příhlásit)