Hans Knirsch

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNIRSCH Johann

VI. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na změnu zákona a vlad. nařízení o poplatku z propůjčení služeb při služebních smlouvách, t. 677.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

aby byla prodloužena platnost nařízení ze dne 23. února 1919, č. 108 Sb. z. a n. o omezení výpovědních lhůt u služebních poměrů a aby bylo doplněno nouzovým nařízením o placení odbytného, t. 1206.

41, 13. I. 1921; 1591. II.

na prodloužení platnosti nařízení z 24. VI. 1920, č. 395 Sb. z. a n. o zachování služebních poměrů, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, t. 1207.

42, 14. I. 1921; 1699. II.

aby byla poskytnuta podpora horníkům, kteří prodělali generální stávku, t. 4269.

223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se § 1.

146, 14. VI. 1922; 826. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471) k § 13.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na přerušení schůze na 48 hodin při projednávání zpr. t. 3944 (úprava požitků stát. zaměstn.)

181, 15. a 16. XII. 1922; 1689. VI.

aby poslanecká sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru ze dne 29. XI. 1923 k návrhu t. 4269 (podpora horníkům přestávším generální stávku).

240, 11. XII. 1923; 1315. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se poskytnutí bezplatné jízdy živnostníkům.

31, 4. XII. 1920; 1233. II.

k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se volné jízdy na dovolenou.

146, 14. VI. 1922; 822. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 667. II. (něm. 714)

o témž předmětu; skup. hospod.

30, 3. XII. 1920; 1169. II. (něm. 1224)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1996. II. (něm. 2045)

o událostech v Krompaších (zpr. ústní).

63, 11. III. 1921; 2601. II. (něm. 2647)

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2829. II. (něm. 2864)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta, zločin velezrady (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 29. III.

o nařízení vlády, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu (zpr. t. 1745).

71, 12. VII. 1921; 346. III. (něm. 394)

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 32. V. (něm. 63)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 512. V. (něm. 562)

o změně zákona o celním sazebníku (zpr. t. 3605).

145, 13. VI. 1922; 777. V. (něm. 800)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VII. 1922; 825. V. (něm. 886)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1800. VI. (něm. 1868)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 105. VIII. (něm. 135)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471).

251, 28. III. 1924; 206. IX. (něm. 224)

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 656. IX. (něm. 717)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 117. X. (něm. 168)

Věcná poznámka:

poznámka, v níž jménem něm. parlamentního svazu protestuje proti postupu hlasování řízeného předsedou posl. sněm. Fr. Tomáškem o prohlášení min. předsedy o konferenci v Janově.

142, 30. V. 1922; 627. V.

poznámka, týkající se projednávání vlád. návrhu o sestátnění ústecko-teplické dráhy ve schůzi 153.

152, 22. VI. 1922; 1255. V. (něm. 1257)

Interpelace:

naléhavá, o chování předs. vlády v otázce hornoslezské a o obavě, že jeho politika směřuje k obsazení dalšího říšskoněmeckého území,

t. 3185. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, aby bylo odzbrojeno stálé vojsko a zavedena soustava miliční,

t. 3236. 105, 7. XII. 1921; 1464. IV.

odpov. t. 3425/IX. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o spisku pro mládež, pojednávajícím o životě presidenta republiky a základech českého státu,

t. 5148/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5302/XI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o nenávistném a vyzývavém chování českého tisku a českých spolků k Německé říši a k německému národu,

t. 5177/I. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

odpov. t. 5302/XV. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že bylo použito četnictva a jak se chovalo při protestní schůzi proti zavírání škol, konané v Teplicích-Šanově,

t. 5338/IX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o předložení zák. na zavedení závodních rad v průmyslových a obchodních podnicích v R. Č.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o vládním návrhu zákona o úplném nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o zřízení zaměstnaneckých a dělnických komor k hájení hospodářských zájmů zaměstnanců a dělníků.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o prodloužení ochranných opatření pro osoby, vracející se ze zajetí a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o chování úředních činitelů při pohřbu dr. Titty.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o rozepsání župních voleb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

aby vojáci mohli jezditi zdarma a používati rychlíků.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

jak státní úřady nakládají se státními občany.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o úmrtích vojáků Františka Pietsche a Jana Rothmeiera.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o chování českého poštmistra ve Velemíně.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o zneužití úřední moci.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o úřední odpovědi na zprávy uveřejňované Baeranem o poměrech v trestnicích.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o úpravě automobilové dopravy o nedělích a svátcích.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o finančních manipulacích českých velkých bank s garančním fondem.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 353, 8. VII. 1925; 410. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mostě (přestupek podle § 22 tisk. zák.)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

žád. odvolána 86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Mostě (zločin podle §§ 58 c), 65 a) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 12. listopadu 1923 v Opavě)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4706; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 326, 10. III. 1925; 1281. X.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 16, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4947; zprav. J. Rouček;

nevydán 341, 2. IV. 1925; 96-7. XI.

kraj. s. v Jičíně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, 2) zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí pronesenou dne 28. září 1924 v Trutnově)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 4968; zprav. V. Votruba;

343, 22. V. 1925; 134. XI.

nevydán 345, 4. VI. 1925; 262. XI.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti Dominiku Löwovi)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5203; zprav. V. Votruba;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 375-6. XI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 279 tr. z., které spáchal výroky na schůzi dne 6. září 1925 v Teplicích-Šanově)

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Volán k pořádku:

18, 9. XI. 1920; 250. II.

64, 15. III. 1921; 2723. II.

65, 16. III. 1921; 2829. II.

69, 24. VI. 1921; 210, 211. III.

175, 29. XI. 1922; 1406. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 5 schůzí 18, 9. XI. 1920; 2501. III.

na dobu 10 schůzí 35, 17. XII. 1920; 1483. II.



ISP (příhlásit)