František Horák

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORÁK František

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc. pol. a úsp. kom.

Návrhy:

na vydání zákazu vývozu sladu, t. 578.

16, 4. IX. 1920; 47. II.

na odstoupení a převzetí jeskyně Macochy na Moravě do státní správy, t. 590.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

aby byl vydán nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory, t. 3360.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven č. 3480; viz t. 3521.

kterým se pozměňují ustanovení §§ 12 a 13 zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených, t. 3822.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na novelisaci zákona o dani z majetku a z přírůstku na majetku, t. 3829.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

aby ministerstvo zásobování zrušilo lichevní úřady, t. 3831.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 3979.

186, 9. II. 1923; 2138. VI.

na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění živnostníků, malozemědělců, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, t. 3988.

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518) k § 1.

138, 6. IV. 1922; 355. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 49.

245, 19. XII. 1923; 1634. VIII.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 9 a 10.

257, 7. IV. 1924; 319-321. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828) k §§ 1 a 2.

291, 24. IX. 1924; 2062. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 5081) k § 1.

333, 19. III. 1925; 1391. X.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení odborné kovářské a podkovářské školy v Praze.

28, 1. XII. 1920; 809. II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se úlev v dani činžovní.

138, 6. IV. 1922; 358. V.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se snížení daně z obratu a přepychu, snížení daně výdělkové a snížení celních poplatků.

175, 29. XI. 1922; 1387. VI.

4 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV., XV. a XXI. (zpr. t. 4300), týkající se zrušení potravní daně v Praze a daně z vodní síly, voleb do obchodních a živnostenských komor a invalidního pojištění živnostníků a malorolníků.

236, 30. XI. 1923; 1154, 1156, 1160. VIII.

k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se slev uvedených v § 2 osnovy.

241, 12. XII. 1923; 1385. VIII.

k osnově zákona o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827), týkající se předložení seznamu všech za války vzniklých pohledávek.

290, 23. IX. 1924; 1966. IX.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 1516 (převzetí Macochy do správy státní a zřízení Národního parku v Mor. Krasu).

55, 16. II. 1921; 2251. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 1553 státní pomoc požárem postiženým v Třešti na Moravě).

61, 8. III. 1921; 2474. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2744 (změna ustanovení § 1164 všeob. obč. zák.).

104, 6. XII. 1921; 1394. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 661. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 943. II.

o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (zpr. t. 2831).

85, 6. VIII. 1921; 1281. III.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 359. IV.

o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1815. IV.

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1283. V.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2310. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 315. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 195. VI.

o úlevě na všeobecné dani výdělkové na r. 1923; návrh vládní a dr. Medingera (zpr. t. 4159).

214, 15. V. 1923; 500. VII.

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 4202).

217, 28. VI. 2923; 560. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 605. VIII.

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1619. VIII.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1920 (zpr. t. 4470).

251, 28. III. 1924; 198. IX.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 353. IX.

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1951. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2047. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

304, 24. XI. 1924; 519. X.

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 949. X.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č., o účtu stát. melioračního fondu a stát. bytového fondu za r. 1921 a o účtu dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce r. 1921 (zpr. t. 5060).

326, 10. III. 1925; 1278. X.

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 5081).

333, 19. III. 1925; 1389. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1164. XI.

Interpelace:

naléhavá, o bezpečnostních poměrech v Trhových Svinech,

t. 4822. 285, 12. IX. 1924; 1423. IX.

odpov. t. 4891/III. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o zastoupení příslušníků čsl. živn. obch. strany středostavovské v občanské kontrole,

t. 91. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

o uspíšení prací pro vládní návrh zákona o starobním a invalidním pojištění dělnictva, maloživnost. a malorolnictva,

t. 2575. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3022. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o vyměřování daní živnostnictvu a obchodnictvu,

t. 2620. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

odpov. t. 3077. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o zřizování řemeslných dílen v kasárnách,

t. 3833/I. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 4007/X. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o předpisování daní na základě let předchozích,

t. 3833/II. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 3966/VIII. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o odepsání pokut předepsaných Okresním obilním úřadem pro Velkou Prahu pražským velkopekárnám,

t. 5050/II. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5153/VIII. 342, 22. VIII. 1925; 119. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 7, č. 3 ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

zpr. t. 2570; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 772. III.ISP (příhlásit)