JUDr. Edwin Feyerfeil

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FEYERFEIL Edwin, dr.

IX. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - soc. pol. - stál. - k prozkoum. zpr. o čin. stál. výb. - zásob. a zeměděl.

Návrhy:

na přiznání titulu "paní" určitým neprovdaným osobám ženského pohlaví, t. 261.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na zvýšení mimořádných výpomocí pro státní zaměstnance a učitele ve státní službě, t. 398.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na změnu branného zákona ze dne 19. března 1920, t. 1654.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

obnoven č. 3630; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 521 a 522. I.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zvýšení zaopatřov. požitků vojenským gážistům v. v. atd. (t. 815), týkající se §§ 1, 3 a 5.

33, 15. XII. 1920; 1337. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 4-6, 12-15, 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1672, 1673, 1675, 1676. VI.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XV. a XXI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1169, 1170, 1171. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377) k § 2 odst. 1 zák. z 25. I. 1920, č. 39 Sb. z. a n.

245, 19, XII. 1923; 1650. VIII.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zák. o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 3 a 5.

241, 12. XII. 1923; 1384. VIII.

doplňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 4.

245, 19. XII. 1923; 1628. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se předložení nového branného zák.

28, 1. XII. 1920; 805. II.

2 resol. k osnově zák. o zvýšení zaopatřov. požitků vojenským gážistům v. v. (t. 815), týkající se postavení vdov a sirotků vojenských gážistů a postavení poddůstojníků.

33, 15. XII. 1920; 1338. II.

10 resol. k osnově finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI., XIII. a XIV. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281-3, 1289, 1290-1, IV.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení zemědělských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se staropensistů.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

3 resol. k témuž předmětu, týkající se potírání hudlařství, živnostenských společenstevních nemocenských pokladen a vybudování oboru tělesné výchovy.

236, 30. XI. 1923; 1156, 1160, 1162. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 725. II. (něm. 849)

o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům v. v. atd (zpr. t. 1025).

33, 15. XII. 1920; 1335. II. (něm. 1383)

o činnosti Stál. výb. na podkladě zprávy t. 560, příl. B, E, F, G. H.

35, 17. XII. 1920; 1445. II. (něm. 1499)

o zajištění půdy drobným pachtýřům,

(zpr. t. 1500). 64, 15. III. 1921; 2709. II. (něm. 2755)

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2827. II. (něm. 2861)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1346. VIII. (něm. 1414)

o imunitní záležitosti dr. Schollicha (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1126. IX. (něm. 1156)

Interpelace:

naléhavá, o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo příliš pozdě,

t. 3363. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o stejnoměrném nakládání s německými a českými jednotami tělocvičnými,

t. 65. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. 474. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o surovostech správce české obecné školy v Nových Hradech Fr. Svobody proti německému dítěti,

t. 68. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 478. 14, 26. X. 1920; 28. II.

dodatek k t. 478. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o poměrech v obci a okrese Rokytnici,

t. 87. 7, 15. VI. 1920; 331. I.

odpov. t. 369. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o jednání kaplické okres. správy vůči budějovickým německým spolkům,

t. 292. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 681. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

o zabrání lázeňského domu v lázních sv. Markéty u Prachatic,

t. 433. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 966. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

pro nerovné nakládání s četníky německé a české národnosti,

t. 916. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1223. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o nedodržování zákonných jazykových předpisů jihočes. stát. úřady,

t. 917. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1582. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o zoufalém stavu majitelů úrazových rent, kteří dostávají své renty od vídeňské dělnické úrazové pojišťovny,

t. 1179. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1696. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

o donucovacích opatřeních, zamýšlených při výkupu obilí,

t. 1920. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2385. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o porušení jazykového zákona vládním nařízením ze dne 22. prosince 1920, č. 657 Sb. z. a n.,

t. 1921. 67, 19. V. 1921; 106. III.

jak postupuje kaplická okresní správa, přikazujíc půdu nuceně propachtovanou,

t. 1923. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2627. 75, 22. VII. 1921; 708. III.

že se používá školních místností v Nových Hradech pro české účely politické a spolkové,

t. 1924. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2341. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o poměrech při správě politického okresu kaplického,

t. 2587. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3221/XVII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o povolení zvláštního rychlovlaku a neobyčejně snížených cen pro účely politické strany,

t. 2850. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

obnovena t. 3781/XV. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3823/X. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o jazykové praxi na staničním úřadě v Nových Hradech,

t. 2947. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o přehmatech, jichž se dopustili státní činitelé vůči členům německého tělocvičného spolku v Nové Bystřici,

t. 2949. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o poměrech u 8. pěšího pluku v Těšíně v Československu,

t. 3104. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3430/XXI. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonném postupu obecního zastupitelstva a železničního staničního úřadu v Budějovicích proti německé menšině tohoto města,

t. 3105. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3425/1. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že stanice Horní Dvořiště-Český Heršlak jest jednojazyčně česky označena,

t. 3158/XXII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

obnovena t. 3781/XX. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/XI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o jazykových protizákonnostech u kraj. soudu v Budějovicích,

t. 3158/XXV. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

obnovena t. 3781/XXI. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3823/XII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

aby se užilo úvěru ke zmírnění bytové nouze,

t. 3181/XII. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

obnovena t. 3781/XXII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o zaplacení nákladu za stravování vojska městu Rumburku,

t. 3321/VIII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o postupu pražské zemské politické správy ve věci německého překladu zemského zákoníka,

t. 3321/XXIV. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXVII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XXI. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o poskytnutí subvence českým turistům na Šumavě,

t. 3321/XXV. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

o šovinistických přehmatech proti jazykovému zákonu při vydávání jízdních lístků v Budějovicích,

t. 3321/XXVI. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXVIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4097/X. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o nestejném nakládání se záložníky německými a českými u stavebního pluku č. 1,

t. 3321/XXVII. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

o zavedení pozdravu "Na zdar" ve vojsku,

t. 3410/I. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVI. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3801/XXIV. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

že se na stanicích plzeňského ředitelství státních drah nezachovává jazykový zákon,

t. 3519/XXI. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3883/X. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o urážce pruského národního kmene a německé národnosti v čítance pro české obecné školy,

t. 3561/XXI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3790/X. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o přehmatech celního úřadu v Nové Bystřici proti jazykovému zákonu a jiných přehmatech,

t. 3670/II. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3801/IV. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o poměrech na středošumavských drahách,

t. 3740/XVII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3847/II. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o novém přeložení vojenských oddílů na Šumavu,

t. 3785/IX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XXIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o složení prachatické okr. správní komise,

t. 4226/IV. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4420/IX. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

že pražská zemská politická správa zakázala přednášky,

t. 4462/II. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4732/II. 276, 24. VI. 1924; 1013. IX.

o přehmatech krumlovského četnictva a krumlovské okresní politické správy,

t. 4462/III. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4794/XVII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho & Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

že v Budějovicích nejsou dodávány poštovní zásilky s německými názvy ulic,

t. 5201/II. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

o malém pohraničním styku v politickém okrese kaplickém.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o nenáležitém postupu železničních zaměstnanců.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin §§ 300 a 302 trest. zák. a přestupek § 491 trest. zák.)

23, 23. XI. 1920; 367. II.

žád. odvolána 107, 15. XII. 1921; 1515. IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přestupek zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, pot. zločin podle § 65 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §§ 58 a 65 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 168, 16. XI. 1922; 449. VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §§ 85 c), 65 a) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §§ 58 a 65 tr. z., spáchaný řečí na veřejné schůzi v Liberci dne 24. dubna 1922)

173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

žád. odvolána 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

okr. s. ve Znojmě (přestupek podle § 312 tr. z., jehož se dopustil na veřejné schůzi dne 26. března 1923 ve Znojmě)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 353, 8. VII. 1925; 411. XI.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přestupek podle čl. 1, V zákona č. 8 z r. 1863, přečin podle § 14, č. 3 a přečin podle § 1, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi konané dne 20. ledna 1925 v Německém Benešově)

328, 12. III. 1925; 1298. X.

zpr. t. 5141; zprav. J. Konečný;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 513. XI.

Volán k pořádku:

79, 2. VIII. 1921; 937. III.

147, 16. VI. 1922; 963. V.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 79. schůze a zbaven posl. platu na 5 dní

79, 2. VIII. 1911; 937. III.ISP (příhlásit)