Emil Špatný

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠPATNÝ Emil

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav. práv.

Návrhy:

na zrušení trestaneckých hřbitovů, t. 755.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

za zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze, t. 1238.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

obnoven t. 3910/XXXI.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na zařadění města Nuslí a Pankráce do I. třídy aktivních přídavků, t. 1520.

55, 16. II. 1921; 2253. II.

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., ustanovením o pachtu obecních polí a luk, t. 3739.

153, 23. VI. 1922; 1295. V.

aby telegrafní dělmistři zařaděni byli do hodnostních tříd úřednických, t. 3814.

160, 25. X. 1922; 135. VI.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojensk. gážistů na Slovensku a Podkarp. Rusi., t. 3813.

163, 7. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vybudování samostatné budovy pro pokračovací školy v Praze.

28, 1. XII. 1920; 810. II.

k témuž předmětu, týkající se vybudování dorostového domu dělnic. a živnostnic.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

k osnově zák. o zmocnění vlády k jmenování ústř. správ. komise pro sjednocenou obec pražskou (zpr. t. 1096), týkající se fin. hospod. Velké Prahy a subvencování úkolů tohoto hospodářství.

35, 17. XII. 1920; 1468. II.

k návrhu V. Johanise na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást (zpr. t. 1714), týkající se zařadění položky pro stavbu silnice Krhanice-Čakovice do rozpočtu pro r. 1922.

62, 10. III. 1921; 2520. II.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 977 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1334. II.

bran. výb. zpr. t. 1025 (zvýšení zaopatřovacích požitků v jenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1335. II.

bran. výb. zpr. t. 1535 (předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

55, 16. II. 1921; 2233. II.

bran. výb. zpr. t. 3936 (úprava placení náhrady za trvalé ubytování vojska v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1945, 1947. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4139 (úprava vyučování stát. jazyku a jazyku menšin na středních školách).

211, 12. V. 1923; 364. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4140 (výroba, prodej, přechovávání a dovoz radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení).

213, 14. V. 1923; 412. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4158 (finanční a právní výhody na podporu soustavné elektrisace).

213, 14. V. 1903; 423. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4311 (Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě).

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 837. II.

o jmenování ústřed. komise pro sjednocenou obec pražskou vládou (t. 1096).

35, 17. XII. 1920; 1468. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 566. IV.

o úmluvě uzavřené v Praze dne 10. III. 1921 mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranic a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1993. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 871. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 68. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

302, 20. XI. 1924; 433. X.

Interpelace:

ohledně ztracených spisů v min. vnitra, jednajících o protestu při volbě starosty v Hostivaři,

t. 766. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1853. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o protičeských násilnostech v Tachově,

t. 774. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1525. 55, 16. II. 1921; 2253. II.

v záležitosti zrušení večerního a nedělního vyučování na průmyslových školách pokračovacích,

t. 827. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1614. 58, 1. III. 1921; 2387. I.

o uzavírání a rušení lázeňských podniků,

t. 1876. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2246. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o postupu zúčastněných úřadů při prováděn pozemkové reformy,

t. 2485. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3125. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

o zřízení paralelek některé pražské střední školy v Nuslích,

t. 2887. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3124. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

Dotazy:

o legionáři Matěji Vaicovi.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o postupu zúčastněných úřadů při provádění pozemkové reformy.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o zřízení pokračovací školy učňovské v Podbrezové.

138, 6. IV. 1922; 298. V.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o neodvodněné konfiskaci odbor. listu "Zájmy českoslov. stát. zaměstnanců" v Praze.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

že definitivy byla zbavena kancelářská oficiantka Vlasta Vintrová, rozená Kratinová, t. výpomocná kancel. síla na smlouvu u zem. polit. správy v Praze.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o odsouzení Václava Němce pro přestupek podle § 10 zák. čl. z r. 1898, č. 766, slúžným okresního úřadu v Píšťanech.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychova a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)