(16.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ptám se, jaké má Ministerstvo zdravotnictví plány s těmito lidmi, protože i v přípravě takzvaných covid pasů a dalších uvolňovacích procedur v rámci epidemie se s nimi počítá jaksi okrajově. Neustále se mluví pouze o těch, kteří mají očkování, ale nehovoří se o těch, kteří prošli touto nemocí a mají vysoké hladiny protilátek. Ptám se také proto, že pokud mám správné informace, je v České republice asi pět testů, které se provádí, srovnatelných testů, průkazných, z krve, a mezi těmito dodavateli testů panuje velká nevraživost a snaží se lobbovat na Ministerstvu zdravotnictví, aby zrovna jejich test byl vybrán, popřípadě aby nebyl vybrán žádný konkurenční test. Tato situace samozřejmě není příznivá pro nás, kteří jsme absolvovali covid, ale ptám se vás, jak Ministerstvu zdravotnictví bude reagovat na tyto možnosti. Osobně si myslím, že jsme - čas, bohužel... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ochranná hladina protilátek zatím oficiálně stanovena nebyla, protože není mezinárodní konsenzus. Ale z diskuze laboratorní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s imunology vyplynulo, že za protektivní, tedy ochranný, lze považovat takový údaj nebo takovou hodnotu, která je nad 1,5 až dvojnásobku cut-off čili hraniční hodnoty pozitivity, která se liší podle metody a typu stanovovaných IgG protilátek. Zásadní je při stanovení protektivity zohlednit znalost anamnézy pacienta, a pokud máme k dispozici, taky kombinaci více typů vyšetření či opakovaných odběrů. Nelze tedy bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu požadavku zamezení šíření kapének a aerosolu. Pro samoplátce jsou testy na přítomnost protilátek dostupné ve většině laboratoří, které sérologické vyšetření poskytují. Musím ale konstatovat, že třeba u toho zeleného certifikátu, který plánuje Evropská unie, tak ani tam se zatím s hladinou protilátek jako jedním z parametrů nepočítá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane ministře, jistě se shodneme, že očkování je vlastně slabší forma prodělání choroby a stav protilátek po očkování je vlastně dle vašich slov také neprůkazný. Jinými slovy, tady se staví proti sobě dva údaje. První údaj očkovaných, kteří se považují všeobecně mezinárodně za ty bezpečné, a z druhé strany se úplně popírá to, že jsou tady lidé, kteří tou nemocí prošli. Není to vážný rozpor, který tady teď momentálně řešíme? To znamená, máme tady lidi očkované, kteří mají také různý zdravotní stav, různou reakci na očkování, různé množství protilátek, ale tam to považujeme za normální, protože očkování je očkování. Ale z druhé strany úplně popíráme situaci těch, kteří touto chorobou prošli, nechali se otestovat, například i opakovaně, kdy hladina protilátek zůstala vysoká, a přesto s nimi nepočítáme. Měli bychom o tom i v České republice uvažovat a nevymlouvat se pouze na zahraničí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážení ministři, dovoluji si přednést interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jde mně o kritickou situaci škol plavání. Všichni víte, že máme v České republice unikátní systém škol plavání. Naši malí žáci a žačky se v rámci tělesné výchovy vzdělávají i tímto způsobem. V České republice nemusíme mít strach, že by děti neuměly velmi brzo plavat a že by plavání nebylo součástí tělocviku, neboť tak tomu doposud bylo, než udeřil COVID-19.

Aktuální situace škol plavání je kritická a já žádám ministra, aby našel řešení pro to, aby školy plavání, které jsou velmi často příspěvkovými organizacemi, také sportovními kluby, někdy se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, tak aby zkrátka tento unikátní systém škol plavání, který je tvrdě zasažen dopadem koronaviru, systémovými kroky zachránil tak, aby bylo možno hradit provozní náklady a aby co nejdříve tyto školy plavání věděly, protože je květen, jak bude vypadat školní rok od 1. 9. a jak jim jejich ztráty budou kompenzovány.

Aktuálně unikátní učitelé školního plavání podávají výpovědi, hledají si logicky jiné zaměstnání, ztrácíme lidi, ztrácíme tuto unikátní síť. Takže poprosím pana ministra školství, aby předložil návrh, jak školy plavání zachránit a školní plavání v tělesné výchově zachovat i pro budoucnost. Podotýkám, že aktuálně je situace taková, že rok a půl v podstatě děti neplavou. Původní plány z minulého roku, že se přesune výuka do dalšího ročníku, ztroskotaly. Nyní školy - tam se rozdělily na dvě skupiny. Buď žádají, nebo nežádají školy plavání o vratky peněz. Asi chápete, že ta situace je neúnosná a neudržitelná a hrozí zánik (Předsedající: Čas, prosím.) školního plavání v Čechách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem, a to písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Na úvod musím poděkovat za částečné uvolnění lázeňských provozů alespoň pro očkované osoby a osoby po covidu. Nicméně oblast českého lázeňství si zaslouží větší pozornost. Opět zdůrazním, že v době, kdy uvažujeme obecně o rozvolnění většiny služeb, a to třeba jen s negativním antigenním testem, je zcela absurdní omezovat služby zdravotnické, protože současné opatření obecné povahy zásadně zasahuje do ústavně zaručeného práva pacientů na ochranu zdraví dle článku 31 Listiny základních práv a svobod. Pokud tedy dochází k nějakým nezbytným nutným omezením těchto základních lidských práv, musí být toto omezení pro všechny stejné a není možné při omezování lidských práv nějaké skupiny privilegovat. Vlastně zde došlo k popření této rovnosti a dochází ke dvojí diskriminaci jedněch typů pacientů na úkor druhých. To se za prvé projevuje ve srovnání právě s jinými pacienty, jejichž léčba je však hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to druhé, tím je, že u všech ostatních zdravotnických služeb či zákroků není omezení, pokud jde například o ambulantní rehabilitace nebo odborné léčebné ústavy, které lázním přímo konkurují, například léčbou stejných diagnóz.

Můj dotaz tedy zní: Narovná ministerstvo v co nejkratší době právě tuto vzniklou diskriminaci lázní v rámci vládních opatření, případně zda se sejde se zástupci českého lázeňství, abyste řešili optimální způsob uvolnění opatření v těchto provozech? Zde musím zmínit, že jejich klienti a zaměstnanci jsou pravidelně testováni nebo očkováni, a není tedy důvod to spuštění příliš odkládat, nebo alespoň lze určit, za jakých podmínek a kdy jim bude umožněno fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lázeňství je nutné dělit na dva okruhy. Tím prvním je zdravotní péče, tedy lázeňská léčebně-rehabilitační péče, a tím druhým je poskytování doprovodných wellness služeb. Druhý okruh je připraven podporou Ministerstva pro místní rozvoj a umožnění poskytování těchto služeb bude mít stejné podmínky jako ubytovací služby. Tedy pokud se situace bude vyvíjet nadále pozitivně, dojde k uvolnění v průběhu května, kde zatím uvažujeme o obsazení kapacity mezi 25 až 50 procenty. Pro Ministerstvo zdravotnictví zůstává stěžejním poskytování zdravotní péče. Lázně se svou kapacitou více než 20 000 lůžek jsou vhodným nástrojem pro následnou rehabilitaci pacientů, kteří prodělali COVID-19 a u kterých se vyskytly přetrvávající zdravotní obtíže. Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na možnostech maximálního přístupu pacientů do lázní, ovšem v kontextu všech protiepidemických opatření. Před 14 dny, jak se tady uvedlo, jsme umožnili samopláteckou péči pacientům, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19, a nyní od pondělí se tato skupina významně rozšiřuje a do lázní na samoplátecký pobyt ze zdravotních důvodů budou moci jet pacienti, kteří řádně podstoupili nejméně před 14 dny očkování nebo budou mít aktuální negativní výsledek PCR testu a - v pondělí ještě zaktualizujeme - také antigenního testu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP