(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Zbývá nám necelá minuta do konce. Já tedy dám panu poslanci Bojkovi možnost položit doplňující dotaz, ale nevím, jestli na něj stihne dostat odpověď, protože v 16 hodin končí vyhrazený čas.

 

Poslanec Marian Bojko: Já jsem se ptal na to, pane premiére, že podle uniklých informací ze SÚKLu ten Isoprinosine zvyšuje třikrát, čtyřikrát šanci na přežití toho pacienta. A ta otázka doplňující je: Signatáři petice Zdravého fóra a otevřeného dopisu lékařů a zdravotníků, kteří získali dohromady 100 000 podpisů a které tento parlament opakovaně mi odmítl veřejně projednat, mají zpracovány vědecké metody, jak tyto informace ověřit. Je připravena studie účinnosti Isoprinosine, jsou připraveny statistické metody, jak z dat UZIS a SÚKLu získat informace, které tato tvrzení potvrdí, anebo vyvrátí? Podpoříte je? Sejdete se se signatáři, petice, které svou odborností garantují profesionální přístup?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já nejdřív požádám o úklid řečniště a pak dám ještě slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já to zvládnu bez úklidu... Klidně, nechť přijdou. Já je přijmu, pozvu paní Storovou ze SÚKLu a vyřešíme to, jo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak prosím o úklid řečniště a předám předsedání. (Probíhá dezinfekce řečniště.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Čas vyhrazený na ústní interpelace na premiéra ČR vypršel a budeme se zabývat interpelacemi na členy vlády. První s interpelací na člena vlády vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, děkuji za slovo. Moje interpelace se týká Vrbětic, které jsou v mém volebním obvodě. Ve Vrběticích při výbuchu muničního skladu došlo ke ztrátě dvou lidských životů, což je samozřejmě ta největší tragédie a největší ztráta. Materiální škody utrpěly firmy, stát i fyzické osoby. Bezpečnostní složky byly několik let vázány na likvidaci munice a ostrahu areálu a tím státu vznikly další náklady, aby byl schopen zajistit bezpečnost na našich silnicích nebo například v našich ulicích.

Já jsem v médiích zaznamenal informaci, že zvažujete vymáhání náhrad škody na Ruské federaci, což si myslím, že je správný přístup. Chci se zeptat, zda Ministerstvo financí už v tomto ohledu podniká, byť nějaké přípravné kroky, minimálně tím, že mapuje terén a vyhodnocuje, jakým způsobem by se toto dalo zvládnout a jak dále postupovat. A také bych se chtěl zeptat na to, zdali stát odškodňuje nebo odškodní například majitele zemědělské půdy a lesů, popřípadě další poškozené, kteří kvůli výbuchům nemohli na svých nemovitostech hospodařit a využívat je.

Nejde jenom o to, že utrpěli takto přímé ztráty, ale logicky ten majetek, například ty lesy, kde nemohli hospodařit, nějakým způsobem zpustl, napadl ho kůrovec a podobně, takže oni nemají jenom tu ztrátu přímou, ale taktéž budou muset ten majetek dát do původního stavu, což taktéž bude stát rozhodně nějaké finanční prostředky. Takže já vám děkuji za odpověď na tyto dva dotazy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni financí o odpověď. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, máte naprostou pravdu, že největší tragédií byla ztráta na dvou lidských životech, to je bezesporu. Ale nyní tedy dovolte, abych se vyjádřila k vaší interpelaci.

V roce 2016 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření, kterým byla přesunuta částka 6 milionů korun z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. K tomuto přesunu došlo na základě usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015, číslo 1090, o postupu při zmírňování některých následků způsobených řešením mimořádné události v areálu muničního skladu u Vrbětic. Z této částky bylo 5 883 800 korun Ministerstvem vnitra vyplaceno ve formě účelových dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla obcím postiženým výbuchem. Tyto prostředky byly určeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, občanům ve formě darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. Vyplacení finanční částky bylo vázáno na existenci trvalého pobytu v některé z dotčených obcí k datu druhého výbuchu, po které došlo k největšímu počtu evakuací a dalším omezením, to je k 3. prosinci 2014. Tímto krokem vláda přispěla k částečnému zmírnění následků výbuchu v regionu.

Kromě toho byl na základě pokynu předsednictva Bezpečnostní rady státu z prosince 2014 zpracován materiál o odškodňování podle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů. Krajským úřadem Zlínského kraje byly shromážděny a předběžně posouzeny žádosti od fyzických a právnických osob, které požadovaly odškodnění. Postup pro odškodňování byl následně stanoven po jednáních mezi Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Krajským úřadem Zlínského kraje v prosinci 2015. Podle zákona o Integrovaném záchranném systému mohly dotčeným fyzickým a právnickým osobám vzniknout různé typy nároků, odškodňované Ministerstvem vnitra.

Tvrzené nároky občanů Vrbětic a okolních dotčených obcí, ať již se týkají omezení přístupu do okolí, či čehokoliv dalšího, tak musí směřovat zásadně proti Ministerstvu vnitra. Jako ministryně financí mám v tomhle ohledu velmi malý manévrovací prostor. Ale chci vám říct, že po té události posledních dnů a týdnů jsme v permanentním propojení s Ministerstvem zahraničních věcí, konkrétně s panem náměstkem Smolkem, ale samozřejmě teď i s novým panem ministrem, kde se domníváme, že ta nejlepší cesta, asi nejrychlejší, by byla vlastně prostřednictvím porušení mezinárodních norem, protože tady evidentně došlo k porušení mezinárodních norem. Je tady vážné podezření, že to bylo provedeno příslušníkem konkrétní země, to znamená Ruské federace, a budeme se obracet prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí o náhradu škody.

My jsme na Ministerstvu financí provedli takové vyčíslení dostupných informací, které zatím máme. Ta škoda se pohybuje kolem 1 miliardy. Já jsem dneska telefonovala, měli bychom dnes videokonferenční rozhovoru v tuto chvíli, ale já jsem na interpelacích, tak jsem se omluvila panu hejtmanovi Zlínského kraje, kdy on jako kdysi mluvčí obcí má další jejich požadavky, podněty, tak jsem říkala, ať je shromáždí, ať je pošle.

My se propojujeme, propojujeme se hlavně s Ministerstvem zahraničních věcí. Samozřejmě pak je možné i uplatňování s připojením náhrady škody v rámci trestního řízení, ale to je na mnohem delší dobu, takže se nám zdá, že podle norem mezinárodní práva - a v podstatě je nám takovým vodítkem, když jsem to konzultovala s Ministerstvem zahraničních věcí, tak vodítkem je nám, jestli si vzpomínáte na sestřelení tehdy nizozemského letadla, tak vlastně tam se také postupovalo podle škody, mezinárodního vymáhání škody podle mezinárodní práva - takže touto cestou se chceme ubírat.

A jsme k dispozici, připraveni spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, připravujeme veškeré podklady. Také jsem dneska ubezpečila pana hejtmana, aby mi zpracoval podklady od starostů, a že potom vyvolám nějaké jednání napříč resorty,to znamená zahraničních věcí, ale i třeba s Ministerstvem vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a pan poslanec Benešík má zájem položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za odpověď, ale hlavně za ten zájem, protože jak vlastně z toho výčtu bylo vidět, že také některé škody vznikaly vlastně i poté, co byly ty první částky vyplaceny, protože prostě ti lidé se tam dostali až relativně nedávno, pokud se na ty své pozemky dostali. To je jedna věc.

Také jsem rád za to, že se pracuje na diplomatické úrovni a v trestněprávní rovině. To je samozřejmě chvályhodné a věřím, že to bude Česká republika, byť to bude na dlouhé lokty, (schopna) dotáhnout. A také si neodpustím jednu poznámku, která mě naprosto vyděsila s ohledem na ten incident, že ono to mělo původně vybuchnout někde jinde. Já si nedokážu představit... to bylo dokonce štěstí v neštěstí. Kdyby to řachlo někde ve městě, nedej bože třeba i za hranicemi České republiky, co bychom potom, čemu bychom čelili.

Takže já doufám, že tady to zdárně dotáhneme do konce, a byť ty lidské životy nenahradíme, tak aspoň nahradit ty újmy těm, kterým můžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP