(9.30 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, kolegyně a kolegové. Nestává se často, abych souhlasil s panem kolegou Luzarem, nicméně tady má stoprocentně pravdu. A já bych chtěl poprosit opravdu pana předsedu, aby apeloval na pana premiéra a přestal znevažovat důstojnost jednání Sněmovny. Zažíváme tu poslední dny leccos. Ale to, že sem opravdu přestali chodit ministři, to, že má tady sterilizace řešit ministr životního prostředí, při vší úctě k tomu problému to je něco, co by tak být nemělo. A prosím, neznevažujme jednání Sněmovny, a pana předsedu prosím, aby na to důrazným způsobem pana premiéra upozornil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jestliže tedy k pořadu schůze se nikdo nehlásí, tak přivolám kolegy z předsálí. (Gong.)

 

Zazněl tu pouze jeden návrh, a to pana místopředsedy Černohorského, abychom bod 391, tisk 956 - novela zákona o střetu zájmů, zařadili v pátek za již pevně zařazené body ve třetím čtení. Napevno je pouze kurzarbeit v tuto chvíli, takže by to následovalo po kurzarbeitu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 319, přihlášeno je 75 poslanců, pro 14, proti 1. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Otevírám bod číslo

 

13.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové,
Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga,
Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
v rozporu s právem
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Děkuji i, milé kolegyně a kolegové, že jste umožnili to druhé čtení nám navrhovatelům. Myslím si, že víme, že tento zákon je podepsaný napříč politickým spektrem. Slíbili jsme, že pokud vy sami nevyužijete této možnosti a nevystoupíte, tak že bychom měli do 15, 20 minut to jednání míti ukončené. Ale samozřejmě to je na vůli Sněmovny.

Je tady pan zpravodaj, ten vám řekne - nechci mu brát jeho roli - co se v mezidobí událo. Měli jsme petiční výbor, s usnesením vás seznámí. Opravdu chci dodržet ten svůj slib a nechci se opakovat, proč je důležité, aby tímto způsobem napravila Česká republika svůj dluh vůči osobám, které byly sterilizované v období od roku 1966 do roku 2012 bez toho, že by byly splněny zákonné podmínky. To znamená, je tam přesně vypočítáno, za jakých podmínek se potom ten nárok vztahuje. Ještě pro osvěžení: jiným způsobem než přijetím nového zákona to nelze, všechny nároky jsou promlčené, čili buď se přijme ten zákon, nebo se nepřijme a odškodnění nebude poskytnuto. Týká se to zhruba 400 osob a je vyčleněna příslušná částka 300 000 korun. Děkuji a předávám slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 603/2. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru, kterým je pan poslanec František Elfmark, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, na úvod jenom krátce k osvěžení, čeho se tento sněmovní tisk 603 týká. Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena a osoby, které trpěly duševní nemocí a jimž byla v té době z lékařského pohledu provedena sterilizace. Zdravotnická zařízení konala tyto zákroky v období od roku 1966 až do roku 2012 pod záminkou, že by důsledkem neprovedení tohoto zákroku bylo bezprostředně ohroženo zdraví či život samotného pacienta. Sterilizace je však z povahy věci zákrok zabraňující oplodnění, nikoliv tedy neřeší ohrožení života či zdraví pacienta. Tak jak říkala paní předsedkyně, obětí je bezmála 400 a jednorázové odškodnění by mělo být 300 000 korun.

V prvním čtení byl tisk přikázán a jako garanční výbor byl určen petiční výbor. Ten schválil na své schůzi 30. 3. 2021 usnesení číslo 195, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu pod číslem 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeny od placení daně z tohoto příjmu.

Chtěl bych ze své pozice nahlásit pozměňovací návrh, který jsem k tomuto sněmovnímu tisku podal. Je pod sněmovním dokumentem číslo 8096. Je velmi jednoduchý a týká se pouze změny data nabytí účinnosti zákona, kdy navrhuji datem 1. července 2021.

Taktéž jako paní předsedkyně Válková děkuji, že jste nám dovolili tento bod zařadit dnes pevně na druhé čtení, a čekám, že tenhle sněmovní tisk posuneme do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena jako první paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Otázka údajných nedobrovolných sterilizací a případných odškodnění žen, které jimi měly být postiženy, je otázkou velice citlivou. Na tom se všichni shodneme. Od prováděných zákroků proběhlo více než 30 let a dnes lze již těžko dokázat, zda některým ženám byla provedena nedobrovolná sterilizace, to znamená bez jejich souhlasu, a že tehdejší lékaři jednali v rozporu s tehdejšími právními předpisy. Přesto ale nějaké informace máme.

Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Sterilizace se podle něj nikdy neprováděla při klasickém porodu, jak to vyznívá od nátlakových neziskových organizací. Podle nich to vypadá, jako když se hromadně konaly sterilizace přímo na porodním stole jako na běžícím pásu. Tak to opravdu nechodilo, ani tenkrát to tak nechodilo.

Dle odborníka pana doktora Nového je vždy třeba při sterilizaci otevřít dutinu břišní, což by šlo tedy pouze při císařském řezu. Tehdejší právní úprava již od počátku předepisovala jako základní podmínku pro provedení sterilizace souhlas dotčené osoby. Jedná se o směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 17. prosince 1971, o provádění sterilizace, kterou navíc ještě schvalovala sterilizační komise.

Důvody podle doktora k následné sterilizaci byly zdravotní. Pokud se sterilizace prováděla, měla přesné náležitosti a odůvodnění. Nejčastěji ji lékaři doporučovali při vícenásobném porodu císařským řezem, kdy bylo zřejmé, že další porod císařským řezem by ohrozil zdraví a život matky a byly by další problémy při dalším těhotenství. Samozřejmě také se souhlasem ženy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP