(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy, do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se hlásí pan zpravodaj, pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych zkusil odpovědět paní poslankyni Richterová vaším prostřednictvím, ale myslím si, že to je právě to, co by se mělo probírat na tom výboru. Z hlediska zdravotnických zařízení, tak ta jsou jaksi ve funkci a ve fázi placení ze všeobecného zdravotního pojištění. A najít přesně tu hranici, která je, bavíme se v tuto chvíli patrně o eldéenkách, kdy je ta péče ještě zdravotní a sociální, to je složitý úkol, a ten si myslím, že náleží právě do výboru, abychom se o tom pobavili. Takže jestli vám to stačí takhle, tak to je moje reakce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za tu reakci, vážím si toho a vím - ano, jde primárně o eldéenky. Mám tam jedinou otázku. Prostě původně, myslím si, že ta myšlenka byla, abychom zvýšili příspěvek na péči doma, aby to prostě opravdu mohlo fungovat, a zařízení se dají snáze dofinancovat jiným způsobem.

A teď se chci zeptat, uvažovali jste tedy o tom, že když se to takhle zvedne, že vlastně bude velice těžké udělat třeba valorizaci toho příspěvku na péči, aby se to srovnávalo podle inflace? Mně jde prostě opravdu o to, abychom byli schopni myslet na to, že je úplně něco jiného mít ten barák, to pobytové zařízení a pečovat tam o lidi, a pečovat doma. A pokud se chceme bavit o udržitelném systému pro lidi s těžkým postižením, to bude ten další tisk, tak se prostě budeme muset bavit o tom, jestli buď udělat pátý stupeň, nebo pravidelnou valorizaci podle inflace, a že vlastně tím, když to takhle rozšíříte, tak podle mě ztížíte tu debatu hned od začátku.

To jenom tady říkám prostě takovou otázku, že rozumím tomu, že by to bylo velmi pohodlné pro provozovatele, a mnohé z nich znám a dělají skvělou práci, jenom prostě přemýšlím o tom, že je to vlastně opravdu mnohamiliardová věc, co se tímto pouští do oběhu, a jestli jste zvažovali, jak to bude mít navázanost u toho třeba alespoň čtvrtého stupně, u těch lidí zcela nesamostatných, na tu možnost nebo nemožnost valorizovat s inflací, aby jim potom příspěvky na péči de facto neklesaly pravidelně. Tak to je taková moje koncepční otázka, protože je to zdánlivě malý bod, ale ve skutečnosti za mnoho miliard.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova má paní navrhovatelka, paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Já bych jenom velice v krátkosti reagovala i na paní kolegyni Richterovou. Znovu zdůrazním, že náš návrh řeší systémově čistší způsob financování. Řekla bych, že vůle nás všech byla taková, aby se navýšily terénní služby, a za celou tu dobu k tomu nijak výrazně nedošlo.

Dále, to tady také zaznělo od pana kolegy Beitla, že máme poskytovatele pobytových služeb, kteří jsou registrovaní, ale nejsou příjemci dotací. A myslím si, že bychom si měli zachovat ten princip, že příspěvek na péči je příjmem klienta, tedy příjmem uživatele, a ten si má rozhodnout, jakou službu si za něj nakoupí.

Já tedy ještě jednou vás prosím, abychom tento návrh posunuli do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo. Pan zpravodaj zájem nemá o závěrečné slovo. Nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve samozřejmě rozhodneme o garančním výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Ne, budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Žádost o odhlášení zazněla, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 4 přihlášeno 83 poslanců, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat. Garančním výborem bude výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců jiný výbor? Nenavrhuje. Nezazněl návrh na zkrácení lhůty, takže konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat výbor pro sociální politiku jako výbor garanční, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Před námi je bod číslo

 

3.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové,
Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové
a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1143/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 1143/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Lenka Dražilová. Dámy a pánové, prosím o klid! Máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Jak jsme slyšeli, je to opět společný návrh zástupců šesti poslaneckých klubů, sněmovní tisk 1143, a také k tomuto návrhu dala vláda souhlasné stanovisko.

Současná právní úprava podmínek poskytování sociálních služeb, druhů sociálních služeb a jejich registrace již neodpovídá potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb. Právní úprava sociálních služeb vede k přílišné administrativní zátěži. Předložený návrh reflektuje potřebu praxe, která volá po změnách stávající právní úpravy vedoucích zejména k větší efektivitě procesu poskytování sociálních služeb. Návrh vychází, jak už řekla paní ministryně, z návrhu novely zákona o sociálních službách předloženého vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí v prosinci loňského roku. Na rozdíl od ministerského návrhu ovšem obsahuje pouze ty body, které nebyly předmětem rozporů v rámci rozsáhlého konzultačního procesu připomínkového řízení, a to jak na úrovni rezortů, tak na úrovni municipalit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP