(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Já bych si vyprosil, abyste mluvil o nějaké korupci. Ten nákup byl transparentní. Bylo u toho x lidí. A nevím, co jste vykládal o nějakých doktorech, kteří nevím, co dělali. Tak samozřejmě to se dá krásně ověřit. A skutečně nechápu, proč to tady říkáte - takovéhle pomluvy a lži.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je 15 hodin 59 minut a za pár vteřin bude 16 hodin, takže můžeme ukončit interpelace na premiéra České republiky a budeme pokračovat dál v interpelacích na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Karla Raise, aby přednesl ústní interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já se snažím zhruba od října přednést interpelaci, protože jsem si myslel, že paní ministryně tady bude, ale už jsem rezignoval, takže i když zde není, tak ji přečtu a očekávám písemnou odpověď.

Vážená paní ministryně, dovoluji si vám položit následující otázky. Řešení jednotného informačního systému práce a sociálních věcí předpokládalo řešení nekonzistence dat, jejich migraci. Zajímalo by mě, jak pokračuje tento projekt a kdy skončí. První dotaz. Z veřejných zdrojů mám informaci, že ministerstvo předkládalo celkové výdaje na provoz a investice do technologií zejména informačního systému vloni asi na 2,5 miliardy korun. Podle něj tehdy za tou sumou byly zejména dokončovací práce a souběžné fungování nových a starých systémů. Zajímalo by mě, a veřejnost jistě také, zda jste již konečně dokončili paralelní zpracování sociálních dávek na dvou informačních systémech a zda již budete používat pouze jeden informační systém. Podle mých informací problém migrace dat při přesunu starých dat do nového informačního systému měl být dokončen ke konci roku 2020. A dotaz z mojí strany je, jestli byl tento termín dodržen a jaké byly náklady. To s tím samozřejmě souvisí. Z veřejných informačních zdrojů vím pouze, že náklady na provoz na IT se pouze zvyšují. Taky by mě zajímalo, kolik budou činit za letošní rok 2021 reálné výdaje na provoz a investice do technologií, zejména informačního systému, který jste vloni vyčíslovali na 2,5 miliardy korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržování času k interpelaci. Paní ministryně Maláčová je omluvena a na tuto interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Další interpelaci přednese pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající a vážený pane nepřítomný ministře. Já bych tady rád zmínil přístup, který tady momentálně od 1. 3. běží, a to versus Policie České republiky plus další silové složky státu vůči obyvatelům této země. Já si myslím, že za posledních 20 let se tady situace s tím, jak je vnímána Policie České republiky obyvateli České republiky, poměrně značně zlepšila od roku 1989. A to heslo "pomáhat a chránit", to si myslím, že tak nějak jsme ty policisty vnímali, zrovna tak jako jiné bezpečnostní sbory jako například hasiče. Bohužel, od 1. 3. tohoto roku se toto vnímání Policie České republiky a dalších silových složek začíná bohužel měnit za notného přispění pana ministra vnitra, protože policisté jsou takovýmto způsobem úkolováni. A protože je to ozbrojený sbor, tak tam se velí, to znamená rozkazy se poslouchají, ať jsou sebenesmyslnější. Policie tady nahání lidi, kteří jsou sami v parku, jestli mají respirátor FFP2, a upozorňují je, že si ho mají nasadit. Pan ministr Hamáček chce, aby lidé nechodili do lesa, protože je to daleko od jejich bydliště. To jsme se opravdu zbláznili? Jsem zvědav, jak mi odpovíte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr vnitra není přítomen, na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Barbora Kořanová s interpelací rovněž na pana ministra vnitra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministr bohužel není přítomen, tak mi dovolte v rychlosti tuto interpelaci přečíst. Přece jenom jsme na ni čekali s kolegy už velmi dlouho, jelikož interpelace byly zrušeny.

Vážený pane místopředsedo vlády, obracím se na vás ve věci spisové služby, jejíž koordinací je pověřen váš resort. Jedná se mi o následující. Dle analýzy vašeho resortu z let 2018 a 2019 vynakládá stát na vedení spisové služby cca 10 miliard korun ročně, tedy nemalou částku. Avšak jak uvádí ona analýza, většina úřadů není schopna vést spisovou službu důvěryhodně, efektivně a přesně, přičemž kontrolní kapacity státních archivů, v jejichž gesci je kontrola vedení spisové služby, nejsou schopny pokrýt kontrolu plně, bohužel ani zdaleka. Tato selhání a jejich ignorace pak logicky vrhají negativní světlo na veřejnou správu jako takovou, protože spisová služba je jejím zásadním prvkem. Archivy samy konstatují, že na kontrolu spisové služby přímo u původců nemají dostatečné personální i odborné kapacity, a tudíž kontrola není efektivní, přičemž váš resort se tvrdě brání vzniku auditu spisové služby, který by sám o sobě rozhodně nenahrazoval kontrolu, ale byl by pouze její pomocnou rukou, tedy řešil by částečně personální i odbornou nouzi, kterou kontrola trpí. Auditoři jako takoví by navíc nebyli s archivy a dalšími institucemi přímo spojeni, ale jednali by - alespoň mi to tak z logiky věci vyplývá - nezávisle. Váš resort i přesto, že konstatuje personální vyčerpání archivů, nečinil kroky pro řešení situace, nezřídil nová místa, naopak v případě rušení tabulkových míst byly archivy jednou z největších obětí personální redukce.

Ráda bych se tedy zeptala:

1. Bere podle vás váš resort a vy osobně spisovou službu dostatečně vážně?

2. Jak váš resort reflektoval zprávu o fungování spisové služby, která vyzněla spíše v neprospěch resortu?

3. Hodláte do konce svého funkčního období podniknout konkrétní kroky vedoucí k nápravě situace? V případě, že ano, tak kdy s nimi tuto Sněmovnu seznámíte?

Ráda bych připomněla vám i této Sněmovně, že spisová služba (Předsedající: Čas.) je vedle dalších... Pardon, omlouvám se. Dostanu písemnou odpověď. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně tak. Pan ministr není přítomen, dostanete písemnou odpověď na tuto interpelaci. S další interpelací vystoupí pan poslanec Marian Jurečka, s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, pane premiére odcházející, kolegyně, kolegové, obracím se s interpelací na pana ministra zdravotnictví a chtěl bych ho požádat, kdyby mohl aspoň velmi stručně říci strategický plán, takový ten záložní plán B, o kterém se říká, že ho máme vždycky mít, jak on teď plánuje v příštích dnech a týdnech řešit situaci v našem zdravotním systému tak, abychom dokázali zmobilizovat maximální možné kapacity doplnění lůžek pro pacienty s COVID-19. To znamená, jaké další kroky bude pan ministr plánovat kromě těch stávajících, o kterých víme, jakým způsobem budou využity záložní kapacity typu nemocnice v Opočínku a podobně, jestli máme dostatek ventilátorů, oxygenerátorů, jestli Správa státních hmotných rezerv byla oslovena Ministerstvem zdravotnictví na případné doplnění tady těchto strategických zásob, případně jakým způsobem komunikujeme se zahraničními partnery v koordinaci té možné zahraniční pomoci, které už nám některé země nabídly.

Případně se chci také zeptat, jakým způsobem se počítá s využitím lázeňských domů, poskytovatelů lázeňské péče, kde je alespoň nějaké základní zdravotní zázemí, pokud jde o odbornost, zdali třeba některé lehčí případy, případně dorekonvalescence se plánuje probíhat tam, tak aby ta nejintenzivnější péče měla vytvořenou kapacitu. Takže prosím pěkně, pane ministře, jestli můžete udělat shrnutí těch základních, podstatných věcí, které plánujete udělat v příštích dnech tak, abychom tu situaci ve výhledu tří čtyř týdnů dokázali v České republice zvládnout. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP