(10.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Odpověď od ministerstva byla z mého pohledu nedostatečná, protože se nevypořádávala s argumenty, kde současný systém selhává, je rigidní a na úřadech práce se to zasekne. Jenom to udávalo počty lidí, kterým je ročně pomoženo, které ale právě v kontextu toho milionu sta až sto padesáti tisíc osob, které spadají u nás do kategorie lidí se zdravotním postižením - ano, vím, to je velice široká kategorie, ale je dobré si uvědomit, že je to takhle obrovské číslo - tak v tomto kontextu jsou počty pracovních rehabilitací obrovsky nízké. A už to uzavřu tím, že pak to končí invalidními důchody, případně dávkami hmotné nouze. Končí to často velkou chudobou lidí, kteří mají nějaký závažný zdravotní problém, a přitom v jiných zemích aktivní pomocí s pracovní rehabilitací si spousta lidí udrží práci nebo se zapojí do práce jiné, prostě najde takové zapojení, které je pro ně vhodné. A já bych si přála, aby tomu tak bylo i u nás, a k tomu směřuje celé téma pracovní rehabilitace: k prevenci, k zapojení, k participaci nás všech na celku společnosti a k dlouhodobé udržitelnosti i veřejných financí. Takže to je shrnutí tématu.

A já bych tedy požádala Sněmovnu o to, abychom přerušili projednávání do doby, než bude paní ministryně přítomna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je tady legitimní návrh na přerušení tohoto bodu, o kterém bych dal rád hlasovat. Ale zagonguji, už máme 67 kolegyň a kolegů, můžeme tedy hlasovat o přerušení tohoto bodu na návrh paní kolegyně Olgy Richterové.

 

Rozhodneme o tom v hlasování číslo 75, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro návrh na přerušení do přítomnosti paní ministryně Jany Maláčové? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 75 z přítomných 68 pro 47, proti nikdo. Návrh byl přijat a projednávání této interpelace bylo přerušeno.

 

Nyní budeme projednávat další. Je tady interpelace Jiřího Valenty na předsedu vlády Andreje Babiše. Pan kolega Valenta je tady, pan předseda vlády tady není, ale otevírám rozpravu. Ptám se pana kolegy Valenty, co navrhuje.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, na rozdíl od svých mnohých předřečníků nenavrhuji pokračovat v projednávání této mé interpelace, to tedy znamená, že nepovažuji, nepovažuji... přerušovat tuto interpelaci do přítomnosti premiéra, protože se domnívám, že do konce volebního období ho zde na těchto interpelacích už uvidíme velice zřídka, možná vůbec.

Současně bych vám rád řekl, že problematika České televize, kterou jsem chtěl s panem premiérem řešit, je natolik široká, natolik zásadní a natolik kritická, alespoň podle mého názoru, že jedna interpelace by nic nespravila, v podstatě by se veřejnost nedozvěděla nic. Proto po domluvě s některými kolegy i z jiných politických klubů budeme tuto problematiku řešit jinou cestou, nejspíše cestou mimořádné schůze. Sbírání podpisů zahajujeme a byli bychom rádi, aby se pan předseda vlády k této problematice alespoň vyjádřil. Samozřejmě, nikdo po něm nechce žádný exekutivní zásah do struktur České televize, ale leží tady, a to jistě taky dobře víte, výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za několik let zpátky a my bychom... do této mimořádné schůze bychom je také zařadili. Takže vám děkuji za pozornost a nenavrhuji nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Valentovi. Tím je interpelace vyřešena. Já požádám krátce o vystřídání, protože příští interpelace je mojí interpelací na pana ministra obrany Lubomíra Metnara.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přebírám tedy předsedání. Ještě pro pořádek předpokládám, že k té předchozí interpelaci se již nikdo do rozpravy nehlásí, a je tedy možno ji ukončit. Otevírám další interpelaci, kde ministr obrany Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1140, já zahajuji rozpravu a slovo má pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Děkuji za možnost seznámit kolegy a kolegyně s obsahem interpelace, která je obsažena v tisku 1140. My se tady dohadujeme už delší dobu nad tím, jak má vypadat Armáda České republiky a jakým způsobem je zajištěna naše obranyschopnost. Řada kolegů a kolegyň mi vyčítala, že jsme jako Komunistická strana Čech a Moravy usilovali o to, aby pro rok 2021 bylo na úkor rozpočtu Ministerstva obrany přesunuto 10 miliard do vládní rozpočtové rezervy a aby tyto prostředky byly použity na boj s pandemií COVID-19, která je hlavním bitevním polem současné společnosti, ale i současné politiky.

Vycházel jsem z toho, že Armáda České republiky ve své koncepci zajišťuje pro nákup své bojové techniky a nových technologií i prostředky v jednotlivých rozpočtových letech na nákup, který se uskuteční v letech 2022, tedy ne v letošním, ale v příštím roce až 2026. To je věc, která je financována pět let dopředu. Mě zarazila jedna zásadní věc a to je záležitost, že zálohy, které se staly předmětem toho sporu, se platí do zahraničí, do Spolkové republiky Německo, do Francie, do Spojených států amerických, ale českým firmám se zálohy neplatí.

Proto jsem požádal ministra obrany, aby vysvětlil, proč ani Aero Vodochody nedostala žádnou zálohu, dokonce ani není řádná objednávka pro zařazení letadel L-39NG do výzbroje české armády, přestože od 1. ledna letošního roku ty původní cvičné letouny L-39 jsou pro svůj věk a pro odlétané hodiny už za hranicí své životnosti, a proč ta nová letadla ještě nejsou zajištěna. Co tomu brání? Když platíme pět let dopředu zálohy jiným výrobcům v zahraničí a českým výrobcům v České republice neplatíme? Znamená to, že peníze českých daňových poplatníků mají být používány pro zajištění existence a přežití ekonomických potíží podnikům v zahraničí, a českým podnikům včetně státního podniku LOM, tedy Letecké opravny Malešice, takové prostředky poskytnuty být nemají? A že tedy český daňový poplatník bude zabezpečovat prosperitu podniků v zahraničí, ale u vlastních podniků tam nebude? To mi jasné není a ani mi to jasné být nechce, protože to považuji za věc, která je v rozporu s českými národními zájmy, v rozporu s potřebami české ekonomiky, v rozporu s potřebami Armády České republiky tak, aby byla bojeschopná a byla schopna plnit své závazky v rámci smluv, které spojenecky máme uzavřeny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP