(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Jan Lipavský, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velice stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu. My podpoříme obě verze, pokud neprojde senátní verze. Důvod, proč stojíme za verzí Senátu, je ten, že se domníváme, že filozoficky jde správným směrem, a právní debata o tom, jaké by to mělo důsledky, je skutečně debatou právní a je to do velké míry i otázkou, řekněme, vůle a interpretace stávajících zákonů tak, jak existují. To znamená, ty důsledky by jednoznačně nemusely být natolik, řekněme, drastické, tak jak zde byly prezentovány panem vicepremiérem Havlíčkem. Nicméně stále platí to, co zde zaznělo při předchozím projednávání toho zákona především ve třetím čtení, kdy my jsme jednoznačně řekli, že za tou normou stojíme, že souhlasíme s principem prověřování zahraničních investic. Debata o geopolitice je zde ve Sněmovně do velké míry kontinuální a platí, že toto je, a vnímáme to jako pozitivní příspěvek k bezpečnosti České republiky.

Takže myslím, že jsem velice stručně nastínil, jak budeme hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan senátor. Aha, omlouvám se. Pan senátor vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji za slovo. Co způsobí prověrka NBÚ? Prověrka NBÚ maximálně posune rozjezd investice o 75 dnů. To znamená, pokud je to bezpečný investor, tak prověrku NBÚ dostane. Pokud tento investor nesplňuje kritéria zákona 412, tak tuto prověrku prostě nedostane. A to je vše. Když se řeší kritická infrastruktura anebo další tyhle investice, to nejsou prodeje rohlíků na krámě, že přijdu, dám peníze a odnesu, to jsou věci, které se dlouhodobě připravují. Pokud k té dlouhodobé přípravě mám 75 dnů na prověrku z NBÚ, tak těch 75 dnů přece oproti bezpečnosti, kterou to má zabezpečit, je poměrně krátká doba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, takže budeme hlasovat. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavce 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic), podle sněmovního tisku 834/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 834/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26. Přihlášeno 172 poslanců, pro 24, proti 85. To znamená, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odstavce 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, a tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastavený.

 

Usnesení zní nyní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic), ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 834/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27. Přihlášeno 173 poslanců, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

7.
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
/sněmovní tisk 886/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 886/6. Informace k pozměňovacím návrhům máme rozdány v naší poště. Znovu je mezi námi přítomen pan senátor Tomáš Goláň.

A prosím nyní, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Přeji hezký večer. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodem si dovolím připomenout, že cílem tohoto návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů je řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle takzvané 5. AML směrnice a v této souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované takzvané 4. AML směrnice. Zásadními změnami, které směrnice přináší, jsou: požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. (V sále je silný hluk.)

Pozměňovací návrhy Senátu spočívající v doplnění návrhu zákona o novelizaci dalších právních předpisů, jejich podstatou je především vyjasnění stávajících požadavků na zajišťování skutečného majitele při poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek. S obdobnými pozměňovacími návrhy již Senát vrátil Poslanecké sněmovně první část transpozice 5. AML směrnice, kterou Sněmovna v nedávné době projednávala jako tisk 909. Poslanecká sněmovna přitom setrvala na původním znění návrhu zákona postoupeném Senátu. Pozměňovací návrhy Senátu se týkají předpisů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo spravedlnosti k nim proto zaujalo neutrální stanovisko, protože zmínění gestoři dotčených předpisů zaujali rovněž neutrální stanovisko. Je však třeba vnímat, že předmětné pozměňovací návrhy neplynou z požadavků transponované směrnice.

Já mám k tomu toto stanovisko: Návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou považuji za právně daleko čistší, a hlavně, nezachází nad rozměry toho, co se po nás požaduje v rámci transpozice. Proto pléduji pro verzi, která byla odsouhlasena Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nyní vystoupí pan senátor Tomáš Goláň. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji, pane předsedající. Jak jste již slyšeli, jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo financí k těmto pozměňovacím návrhům přijalo neutrální stanovisko. My jsme ty pozměňovací návrhy připravovali skutečně ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, zapracovali jsme do nich jejich připomínky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP