(17.00 hodin)
(pokračuje Blatný)

A zpochybňování celého toho systému opravdu do toho vnáší jenom nejistotu. Zkusme chviličku fungovat. Opravdu můžeme mít jiné názory, můžeme být koalice, můžeme být opozice, můžeme být cokoli, kritizujte, já budu taky kritizovat, úplně v pohodě, ale prosím vás, teď se domluvme.

Já jsem tedy moc rád, že ještě mám třicet sekund, že to stihnu, ale chvilku to vypadalo tak, že tady tři hodiny sedím, abyste se vy navzájem pohádali, na což máte právo v Poslanecké sněmovně, to je úplně v pořádku, ale zkusme to opravdu udělat tak, abychom se domluvili, abychom to společně kultivovali.

Takže já jsem moc rád, že se to takhle všechno řeklo, jsem vlastně rád, že jsem si mohl vyslechnout veškerou tu kritiku. Za sebe vám můžu říci, že na ní budu pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vám děkuji. (Ozývá se potlesk.) Já jsem vás samozřejmě nechtěl přerušit vzhledem k tomu, jak málo času vám po té hádce mezi poslanci a poslankyněmi zbylo na odpovědi. Pokud budete trvat na tom, že jste první v pořadí, tak je zabezpečeno, až budeme pokračovat.

Tento bod musím přerušit. A jenom díky tomu, že pan ministr měl tak málo času, tak jsem ho nepřerušil a nepožádal jsem sněmovnu o klid. Je tady nesmírný hluk a rád bych ale aspoň tak, jak je přerušen tento bod, vás informoval o tom, že jsme přerušili při vystoupení ministra zdravotnictví, který bude pokračovat při otevření toho bodu, dále je přihlášena s přednostním právem z poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová a pořadí přihlášených ostatních poslanců Jan Čižinský, Václav Klaus, František Navrkal. Nyní předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nyní budeme postupovat podle schváleného programu.

 

Na řadě je bod číslo

 

3.
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 575/5/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 575/6. Vítám mezi námi pana senátora Petra Holečka a prosím, aby za navrhovatele usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona se vyjádřil místo pana místopředsedy vlády ministra vnitra Jana Hamáčka ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom omluvit pana ministra Jana Hamáčka, který se nemůže zúčastnit a dnes tady předložit tento návrh kvůli zdravotní indispozici. Tak ještě jednou ho omlouvám a dovolte mi, abych aspoň řekl úvodní slovo, které by tu mělo zaznít.

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů již v loňském roce Poslanecká sněmovna projednala a schválila, nyní se však vrací zamítnutý ze strany Senátu. Dovolte mi snad jenom stručně připomenout obsah a možná se vyjádřit k námitkám, které byly vzneseny na půdě Senátu.

Připomenu tedy, že cílem návrhu je vytvořit informační systém, v němž budou každému dostupná oficiální a právně závazná znění právních předpisů vydávaných obcemi a kraji a taktéž správními úřady s omezenou územní působností, jejichž právní předpisy nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. Připomenu, že informační systém bude provozovat Ministerstvo vnitra -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid. Přestává být slyšet, co nám pan ministr říká. Děkuji vám.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, řeknu to tedy co nejstručněji. Ten návrh ministerstvo zpracovalo proto, že současný systém není funkční, neodpovídá požadavkům 21. století, a vlastně na to opakovaně upozornil i Ústavní soud. Texty předpisů, které obce mají zveřejňovat na svých internetových stránkách podle zákona, bohužel roli oficiálního plnohodnotného pramene hrát nemohou, není zaručena úplnost ani aktuálnost. Takže proto tedy tahle iniciativa.

Já bych chtěl zdůraznit, že nový způsob publikace právních předpisů nebude pro jejich původce spojen s žádným zvýšením administrativní náročnosti, nebude ani vyžadovat nějakou vyšší počítačovou gramotnost oproti výkonu jiných, pro obce běžných agend. Navrhuje se pouze nahrazení povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému orgánu povinností tento předpis vyhlásit ve Sbírce právních předpisů. Z technického hlediska bude povinnost splněna stejně jako dosud, to znamená prostřednictvím datové schránky. Ministerstvo vnitra také počítá před spuštěním sbírky s informační kampaní i se zpracováním jakési metodiky, která obcím poskytne jednoduchý návod.

Sbírka právních předpisů nabízí bez zvýšení nároků na samosprávy zřejmě značnou přidanou hodnotu pro občany i pro obce a kraje samotné. Budou se moci spolehnout, že v ní kdykoli a kdekoli naleznou na jednom místě na internetu všechny relevantní právní předpisy obcí a krajů v aktuálně platném závazném znění, takže se nebude moci stát, že zde nenaleznou například text vyhlášky, jejíž dodržování by po nich mohlo být pak vymáháno.

Dovoluji si proto požádat o hlasování pro schválenou navrhovanou právní úpravu tak, jak ji Sněmovna už jednou schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. A prosím, aby se slova ujal pan senátor Petr Holeček. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Petr Holeček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, děkuji za možnost promluvit ve slovutné Sněmovně za senátory a senátorky Parlamentu České republiky.

Návrh zákona byl doručen do Senátu 24. listopadu a byl přidělen dvěma výborům - výboru pro veřejnou správu a životní prostředí jako výboru garančnímu a dále ústavněprávnímu výboru. Garanční výbor doporučil Senátu návrh zákona zamítnout, ústavněprávní výbor doporučil Senátu přijmout návrh ve znění pozměňovacích předpisů.

Senát projednal návrh zákona na své 3. schůzi dne 16. prosince a výsledkem tohoto projednání bylo zamítnutí uvedeného zákona. Pro zamítnutí tohoto návrhu mimochodem bylo 47 ze 69 přítomných senátorek a senátorů, pouze 6 bylo proti zamítnutí.

Senátoři zamítli návrh zákona ze dvou následujících důvodů.

Za prvé z hlediska potřebnosti. My nemáme nic proti informačnímu systému, ale současný systém, kdy obce evidují vyhlášky, je velmi funkční. To znamená, mluvili jsme o tom, zda zákon je potřebný, nebo nepotřebný, a dohodli jsme se, že zákon je nepotřebný. To znamená, že pokud Ministerstvo vnitra České republiky touží vydávat celostátní přehled obecně závazných vyhlášek, nic mu v tom nebrání. Všechny vyhlášky má ze zákona v dosavadním znění k dispozici a obce obecně závazné vyhlášky mají vesměs na svých webových stránkách. Když jsme se ptali pana ministra, který argumentoval tím, že vyhlášky nejsou na webových stránkách obcí, tak jsme se ho ptali, které obce třeba nemají na stránkách vyhlášky, nedokázal nám odpovědět.

Za druhé, zákon jsme zamítli z hlediska ústavnosti, a to bych řekl, že byl hlavní důvod, proč jsme pro to zamítnutí hlasovali. Zcela jednoznačně je protiústavní pozbývání platnosti u již dříve vydaných právních předpisů, zejména obecně závazné vyhlášky, stanoviska atp. Povinnost, aby právní předpisy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zveřejněny ve Sbírce právních předpisů nejpozději do tří let a případné nedostání této povinnosti je spojeno se zákonnou sankcí spočívající v pozbytí platnosti právního předpisu uplynutím lhůty tří let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP