(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 76. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil a požádal bych vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pondělí 7. prosince 2020.

Nyní bychom přistoupili ke schválení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili jako ověřovatele poslance Víta Rakušana a poslance Jiřího Valentu. Přivolal jsem kolegy z předsálí, abychom si mohli odhlasovat ověřovatele. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů.

Než se nám ustálí kvorum, bych chtěl konstatovat, že zasedáme v polovičním počtu poslanců a poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se v tuto chvíli omlouvají: Tomáš Petříček - zdravotní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody.

Tak. A pro nově příchozí do sálu, zopakuji, že budeme hlasovat o osobách ověřovatelů. Nicméně stále nejsme ještě usnášeníschopní. (Gong.)

Dodatečně ještě dorazila omluva pana ministra obrany Lubomíra Metnara, který se omlouvá 9. 12. z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností.

 

Tak, jsme usnášeníschopní. Zopakuji, hlasujeme o ověřovatelích této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 75, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 5. října od 0.00 hodin tohoto roku vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu třiceti dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 70. schůzi dne 19. listopadu svým usnesením č. 1353 znovu prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 12. prosince tohoto roku.

Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Dne 7. prosince tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 11. ledna 2021. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Paní poslankyně, páni poslanci, 19. listopadu tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 81 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednáním podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákon (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, sněmovní tisk 1111, zkrácené jednání. Svým rozhodnutím číslo 86 jsem rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal jsem tento tisk výboru pro bezpečnost, stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 9. prosince 2020 do 13.00. A konečně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá.

Já tedy otevírám rozpravu k legislativní nouzi. Připomínám, že to je něco jiného než stav nouze. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze, před začátkem schůze."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 90, pro 69, proti 5. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl schválen.

 

A nyní tedy konečně přistoupíme k vlastnímu pořadu 76. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 76. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 93, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen. Já vám děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP