(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 72. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se přihlásili znovu, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 72. schůze 19. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Jana Čižinského. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno je 98 poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 72. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Jana Čižinského.

 

Platí i nadále, na čem se shodlo grémium Poslanecké sněmovny, že v případě, že hlasujeme v počtu 200, tak se počítají omluvy. V případě, že platí dohoda o redukovaném počtu, platí, že všichni se považují za omluvené, není třeba zvláštní omluvy.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček - ale vidím, že pan ministr je tady přede mnou, takže ruší svoji omluvu pro tuto chvíli. Robert Plaga pracovní důvody.

Z poslanců se po tu dobu, kdy budeme hlasovat v režimu 200 poslanců, omlouvají: Jan Bartošek do 16 hodin pracovní důvody, Jiří Bláha zdravotní důvody, Dominik Feri bez udání důvodu, Stanislav Fridrich zdravotní důvody, Miroslav Grebeníček zdravotní důvody, Lenka Kozlová zdravotní důvody, Jana Levová zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg zdravotní důvody, Karla Šlechtová zdravotní důvody, Václav Votava zdravotní důvody.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Václav Klaus.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jenom pro informaci, stav legislativní nouze byl vyhlášen na dobu od 1. 12. do 18. 12. rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny.

Konkrétně se jedná o tyto tisky:

vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, tisk 1102,

novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, tisk 1103,

novela zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti, tisk 1104,

novela zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, sněmovní tisk 1105,

Podle § 99 odst. 2 jednacího řádu jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisky 1102 a 1103 výboru pro zdravotnictví, sněmovní tisk 1104 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 1105 výboru pro bezpečnost a stanovil jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do čtvrtka 3. prosince do 10.00 hodin. (Silný hluk a ruch v sále.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda legislativní nouze trvá. Já vás poprosím o klid! Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále! Otevírám rozpravu. (Předsedající zvoní.) Schůze byla zahájena, prosím zaujměte svá místa v sále!

Otevírám rozpravu k otázce legislativního stavu nouze. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme tedy k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno 157, pro 127, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 72. schůze tak, jak je uvedeno na pozvánce. Nejprve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Za prvé navrhujeme vyřadit body 21 a 364, tisk 581 - vládní návrh zákona o léčivech, 2. a 3. čtení.

Vzhledem k tomu, že body 40 - tisk 966, 313 - tisk 1058, 345 - tisk 886, 346 - tisk 910, 351 - tisk 978, byly projednány na mimořádných schůzích, škrtněte si je prosím, o těchto již není třeba hlasovat.

Za druhé grémium navrhuje zařadit do návrhu pořadu 72. schůze nové body a to:

1. návrhy zákonů, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o tisky 1102, 1103, 1104, 1105;

2. návrhy zákonů ze Senátu: novela zákona o daních z příjmů, sněmovní tisk 922/4, vrácený Senátem; novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, tisk 1080/2, zamítnutý Senátem;

Za třetí navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu:

dnes, v úterý, projednat návrhy zákonů, které nám vrátil nebo zamítl Senát, a to v pořadí: tisk 922/4, tisk 1080/2 a následně body v pořadí dle návrhu pořadu;

ve středu 2. 12. budeme projednávat body z bloku 3. čtení, u kterých byly splněny lhůty; odpolední jednání bychom na základě dohody grémia zahájili již ve 14.00, to znamená o půl hodiny dříve, a to projednáváním bodu 8 návrhu pořadu, tisk 1067 - vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021, 2. čtení;

ve čtvrtek 3. 12. bychom ihned po projednání bodu 493 - odpovědi na písemné interpelace, zařadili bod 490 - Informace Ministerstva životního prostředí ve věci Bečva, nejdříve však v 10.30, nezačali bychom dříve než 10.30 hodin;

v pátek 4. 12. navrhujeme od 9 hodin nejprve projednávat návrhy zákonů ve zkráceném jednání tak, že bychom nejprve projednali všechny ve druhém čtení a následně ve třetím čtení, tak jak jsme už několikrát učinili v tomto volebním období. Jedná se o sněmovní tisky 1102, 1103, 1104 a 1105. Poté bychom případně pokračovali projednáváním zbývajících bodů z bloku třetích čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP