(18.00 hodin)
(pokračuje Pawlas)

Hrozí proto závažné ztížení fungování zásilkového výdeje tím, že mnohoznačné ustanovení bude vykládáno přísněji, což může u jakéhokoliv orgánu dozoru kdykoliv v budoucnu nastat, a ke konečnému objasnění a rozhodnutí by pak muselo dojít až pravomocným rozhodnutím soudu. Přísnější výklad znamená, že například ve výdejnách či lékárnách, které mají e-shop, by musela být i logistika přijímání objednávek, jinak běžná obchodní činnost, realizována například farmaceutickými asistenty, a to i například pokud si někdo objednává zásilkový výdej obinadel nebo inkontinenčních pomůcek.

Je třeba připomenout, že tyto kvalifikované profese jsou přitom velice vzácné, a nedostatek kvalifikovaného personálu je i důvodem pro změkčení podmínek pro prostředky rizikové třídy I. Nedává proto smysl zavádět nové povinnosti pro zásilkové výdejce, a dokonce je i potenciálně znevýhodnit oproti kamenným výdejnám. Zásilkový výdej je už i v současné době podmíněn poskytnutím informační služby kvalifikovaným personálem po celou provozní dobu. Toto opatření se v praxi posledních pět let ukázalo jako dostatečné.

Je důležité také připomenout, že v praxi se osvědčilo, když může výdej v určitých případech realizovat přímo lékař v ordinaci, a pacient tak není nucen pendlovat po trase lékař - výdejna - lékař jenom za účelem vyzvednutí předepsaného prostředku a jeho následné aplikace nebo nastavení lékařem.

Předmětné ustanovení je proto třeba považovat od začátku za nejasné, v každém případě pak nadbytečné, omezující poskytování péče lékaři, a proto vhodné k odstranění.

V podrobné rozpravě se přihlásím ke svému pozměňujícímu návrhu. Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Věra Adámková, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych obrátila vaši pozornost ke dvěma pozměňovacím návrhům, které se vztahují k předkládanému sněmovnímu tisku.

První je pozměňovací návrh předkladatelů Nacher, Adámková, Janulík a jedná se o pozměňovací návrh o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 468/1991 Sb., o provozování (rozhlasového a televizního) vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

O co nám jde? Víte všichni, že opakovaně jsme zahlceni různými reklamami, jak si koupit tu nějakou mastičku, tu jinou pilulku či jiné zázračné věci, a bohužel zejména starší občané nebo občané, kteří se úplně nevyznají v těchto věcech, podléhají a potom platí opravdu drahé peníze za nesmysly, které jim nemohou pomoci vlastně z principu věci. Čili chceme toto samozřejmě omezit, aby nebylo možné napálit občany, kteří se nemohou vyznat. Jak všichni víme, nejlukrativnější je obchod s lidským neštěstím nebo s vírou v nějaké zlepšení, které přijít nemůže. Tito lidé pak bohužel platí velké sumy ze svých důchodů naprosto zbytečně. Čili jedná se nám tady o § 5n, kde se jedná o reklamu na výrobky cílící na zdraví, kde je třeba říci, že reklama na výrobek, který cílí na zdraví, který není léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým prostředkem atd., musí být jasně označena. V odůvodnění, které přikládáme, které má zhruba dvě stránky A4, je jasné, že chceme postihnout a vymýtit škodlivou reklamu na tyto výrobky, protože bohužel se objevují denně, a také chceme zakázat reklamu, která by naznačovala neodůvodněně, že snad je možné, aby tyto preparáty měly jakékoliv léčivé výsledky. Čili to je další věc.

Co se týče výrobků, které nejsou opět v žádné té kategorii, které jsem říkala, a měly by být využívány, je skutečně třeba, aby tam striktně byla za prvé nutnost poradit se se svým ošetřujícím lékařem, a v případě, že by tomu bylo tak, že opravdu tam udávají nějaké léčivé prostředky, musí být jasně, ale naprosto jasně vyhověno legislativě, co se týče dalších odůvodnění.

Přihlásím se k tomu potom v podrobné rozpravě.

Druhý pozměňující návrh se týká návrhu k těmto zdravotnickým prostředkům. Jedná se o takzvaný elektronický poukaz. Všichni víme, jak jsme tady bojovali s elektronickým předpisem na léky, a je to jedna z nejlepších věcí, které se nám mohly stát, zejména v současné době to oceňují všichni, nejenom poskytovatelé zdravotních služeb, ale zejména pacienti, a samozřejmě i některé poukazy jsou opakované a kvůli tomu musí ti lidé navštěvovat zdravotnické zařízení. Čili opět, zůstal by tady identifikátor elektronického podpisu a ten identifikátor poukazu se pak předá pacientovi samozřejmě v jakékoliv podobě, ať už papírově, nebo mu ho můžeme poslat do e-mailu nebo SMS. Opět by tady šlo o to, že ten podpis, který je dáván, by byl ten podpis, který je pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, čili ta záležitost by tady byla jasně daná, a centrální úložiště je zřízeno k zabezpečení všech těchto poukazů. Čili jedná se o tento pozměňovací návrh, kterému říkáme v žargonu e-poukaz, a je to proto, abychom mohli zlepšit komfort našich pacientů a posílat jim předpisy, tedy poukazy na různé pomůcky, i jinou metodou, než aby museli navštívit zdravotnické zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani pan zpravodaj ani pan ministr. Nezazněl návrh na vrácení, takže nemusíme hlasovat. Mohu zahájit podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu pod číslem 6526, který jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková. Připraví se pan poslanec Miloslav Janulík.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se přihlásila k dříve představeným dvěma pozměňovacím návrhům. Jde o pozměňovací návrh o regulaci reklamy pod číslem 6307, vložený do systému, a e-poukaz, vložený pod číslem 6439. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, jak uvedla paní předřečnice, 6307, kde jsem uveden jako spoluautor, o regulaci reklamy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Než přejdeme k dalšímu bodu, slovo dostane předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Seznámím vás s výsledky tajných voleb.

 

402.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

V prvním volebním bodu, jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bylo vydáno 169 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných hlasovacích lístků byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení bylo 85. Jediná kandidátka Hana Dohnálková získala 138 hlasů a byla zvolena členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na dálku blahopřeji, její mandát započne dnem jmenování do funkce předsedou vlády.

 

508.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

V druhém volebním bodu, volbě člena Rady Státního fondu kinematografie, jsme obsazovali jedno místo. Tady bylo také vydáno a odevzdáno 169 lístků, kvorum 85. Žofia Bosáková získala jeden hlas, Aleš Hudský také jeden hlas, Barbora Mudrová 7, Nataša Slavíková 82 a Jiří Voráč 43 hlasů. V prvním kole tedy nebyl nikdo zvolen a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst s nejvyšším počtem dosažených hlasů, to znamená Nataša Slavíková a Jiří Voráč.

Tady, kolegyně a kolegové, jenom povím, asi zbytečně, ale povím to. Tato volba byla neúspěšná o tři hlasy. Když volební komise sčítala lístky, tak jsme tam objevili, a byl to právě případ kandidátky paní Nataši Slavíkové, čtyři volební lístky, kde tedy bylo její jméno označeno, a na těch ostatních nebyly ty křížky. Ta volba je vlastně neúspěšná naprosto zbytečně. Nevím, jestli se to stalo možná chybou nových kolegů tady ve Sněmovně, nebo nepozorností někoho z vás, ale znovu pro příští volby vždy budu prosit a opakovat, že je potřeba označit všechna jména na volebních lístcích jak kroužkem, tak i ta jména, pro která jste se nerozhodli, křížkem na čísle před jménem.

Každopádně výsledek je, jak už jsem řekl, volba zatím nebyla úspěšná. Do druhého kola tedy postupuje Nataša Slavíková a Jiří Voráč. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů pak stanovíme termín dalších voleb na prosincovou schůzi Sněmovny. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP