(17.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1060/2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 251, přihlášeno 176 poslanců, pro 111, proti 4. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní senátorce. Končím projednávání tohoto bodu.

 

V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat volebními body. První z nich je bod číslo

 

401.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Jsou před námi tři volební body. Já vás rychle provedu jejich obsahem. První bod, jak řekl pan předsedající, číslo 401, je standardní volební bod, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Lhůtu jsme nejdříve vyhlásili do 20. října, pak ji volební komise prodloužila do včerejška, do 9. listopadu, a obdržela usnesení a přijala usnesení per rollam číslo 173, s jehož obsahem vás pro stenozáznam rychle seznámím. Konstatujeme, že do rezignací je navržen ve výboru pro sociální politiku Petr Bendl za ODS a z kontrolního výboru Radek Zlesák za hnutí ANO. Proti tomu nominace: do organizačního výboru Marek Benda za ODS, mandátový a imunitní výbor Jaroslav Vymazal, do volebního výboru Petr Bendl a do výboru pro sociální politiku Jaroslav Vymazal - vše ODS - a do kontrolního výboru pan poslanec Josef Kott za hnutí ANO. A ještě jedna nominace, do stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jana Černochová také za ODS. Všechny tyto rezignace, resp. nominace, odpovídají kvoru, které mají jednotlivé kluby ve výborech v orgánech Sněmovny přiřazené. V případě kolegů a kolegyň z ODS se jedná primárně o náhradu za paní poslankyni Miroslavu Němcovou, která se stala senátorkou. Je to tedy usnesení číslo 173.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté navrhujeme tradičně hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignaci a poté o nových nominacích do orgánů. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do rozpravy žádná přihláška není, rozpravu končím a budeme v souladu s návrhem volební komise nejprve hlasovat o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 252, přihlášeno 173 poslanců, pro 157, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

 

Nyní budeme hlasovat o volbách, tedy o nominacích, tak jak byly předneseny, jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 253, přihlášeno 174 poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh jsme schválili a bod číslo 401 končí.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

402.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Já předávám slovo panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď jsou volební body do externích orgánů, které navrhujeme provést, nebo navrhneme provést tajným způsobem, samozřejmě o tom musí Sněmovna rozhodnout. První volební bod je do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Je to již druhá volba na uvolněné místo z 30. června tohoto roku, kde skončil mandát paní Janě Kasalové. Ta první volba ve dvou kolech, v červenci a v září, nebyla úspěšná. Z toho důvodu volební komise vyhlásila novou lhůtu do 20. října do 12 hodin. Obdrželi jsme pouze jeden návrh poslaneckých klubů, je to návrh hnutí ANO na paní Hanu Dohnálkovou. Tento návrh volební komise přijala usnesením per rollam číslo 171, kde tedy konstatuje návrh Hana Dohnálková. Za druhé volební komise navrhuje volbu tajnou, o tom rozhodneme hlasováním. Za třetí, zvolenému členovi, pokud kandidátka bude zvolena, začne šestileté funkční období dnem jmenování do funkce předsedou vlády.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a poté abychom nechali hlasovat o návrhu na provedení volby tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 254, přihlášeno 174 poslanců, pro 131, proti 20. Návrh jsme přijali. Budeme hlasovat tajně.

 

Přerušuji projednání tohoto bodu pro provedení tajné volby.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

508.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i v tomto případě se jedná o druhou volbu. My jsme postupně obsazovali tři uvolněná místa. Sněmovna byla úspěšná v květnu a v červnu, kdy jsme dvě místa obsadili, a tím ta první volba dvoukolová skončila. Nyní je neobsazeno jedno místo.

V souladu se zákonem o Státním fondu kinematografie návrhy nominace Sněmovně podává ministr kultury, kterému za volební komisi chci tímto poděkovat, že zpracoval na základě nominací od kulturních společností a zúžil, je to jeho právo, množství těch navržených na pět. Takže budete vybírat na jedno místo, na jednu pozici, z pěti kandidátů a kandidátek, které budete mít na volebním lístku. Lhůta na podání návrhu pro zaslání návrhu od Ministerstva kultury byla do 20. října a v ten den také volební komise přijala usnesení číslo 172 per rollam, kde konstatuje, že Ministerstvem kultury byli nominováni Žofie Bosáková, Aleš Hudský, Barbora Mudrová, Nataša Slavíková a Jiří Voráč.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, to znamená, i v tomto případě volební komise navrhne, a my o tom budeme hlasovat, volbu tajnou. A konečně v tomto případě případně zvolenému členovi začíná jeho tříleté funkční období dnem volby.

Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování na návrh provedení tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu, přihlášený není nikdo, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 255, přihlášeno 174 poslanců, pro 129, proti 21. Návrh byl přijat. Tajnou volbu provedeme.

 

Než přeruším projednávání tohoto bodu, tak ještě požádám pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s lhůtami a časem, který je potřeba pro provedení volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za ten prostor. Kolegyně, kolegové, za prvé rychle připomenu ta bezpečnostní opatření. Nejsou opět tužky u těch plent, takže prosím použijte svoje vlastní. Jsou tam k dispozici roušky i dezinfekční gely. Volební komise pracuje v rukavicích při vydávání lístků, abychom vás tedy neohrozili.

A stačí velmi krátká doba, protože jsou to opravdu pouze dva lístky, takže prosím o přestávku do 17.50, na jedenáct minut přerušíme na provedení tajné volby. Poté komise bude sčítat a na základě dohody s předsedajícím bych výsledky oznámil mezi jednotlivými body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přerušuji tento bod. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Znovu se sejdeme v 17.50.

 

(Jednání přerušeno v 17.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP