(12.40 hodin)

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Poslední pozměňující návrh, který budeme hlasovat, je pod písmenem F2. Je to opět pozměňující návrh kolegy Elfmarka týkající se změny zákona o dani z přidané hodnoty. Zase dvojí zdanění u sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu. Výbor pro životní prostředí nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 91 poslanců, pro 32, proti 34. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správně poznamenáno, tak jsme prohlasovali všechny pozměňující návrhy. Je to tak, paní zpravodajko? (Zpravodajka souhlasí.) Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 678, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 209, přihlášeno 92 poslanců, pro 64, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Je to

 

340.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku nadále zaujímal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro životní prostředí, poslanec František Elfmark. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 679/9, který byl doručen dne 8. července 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 679/10.

Nyní se táži navrhovatele, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Nemáte. Takže já otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Františka Elfmarka, zatím jediná přihláška. Prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Já děkuji za slovo. Já i u tohoto sněmovního tisku jenom krátce o našich pozměňovacích návrzích k novele zákona o obalech a ke svým pozměňovacím návrhům. Rád bych řekl pár slov k možnosti autorizace nových obalových společností, kterých se tento sněmovní tisk převážně týká.

Osobně si myslím, že bychom zde měli především ujasnit, co vlastně tímto sněmovním tiskem chceme, protože návrh zákona míří k tomu, aby dle mého úsudku co nejméně umožnil vstup nových AOS na náš trh. AOS = autorizované obalové společnosti. Ale ve skutečnosti tento sněmovní tisk konzervuje současný stav a posiluje monopol EKO-KOMu. Vypadá to téměř, jako by zákon naoko něco povoloval, ale záměrem předkladatelů přitom bylo, aby se vlastně nic nezměnilo. Chceme-li tedy zachovat monopol společnosti EKO-KOM, je tento sněmovní tisk nastaven správně, i když by to bylo možné určitě udělat jednodušeji. Podmínky pro získání autorizace pro žadatele do kolektivního systému jsou totiž opravdu těžko splnitelné, zejména pokud se jedná o požadované finanční zajištění a o povinné smluvní zajištění 25 % obcí jako součást žádosti. Ale je to opravdu to, co jsme chtěli? Já tady nechci řešit EKO-KOM, jestli funguje dobře, nebo špatně, ale jenom jsem si kladl otázku, zdali je pro Českou republiku monopol prospěšný, či nikoliv. Dle mého názoru by konkurence na poli obalových společností mohla přinést změny k lepšímu, kdežto monopol povede ke stagnaci.

Chtěl bych ještě upozornit na to, že zde máme několik žadatelů o autorizaci, kteří o ni žádají již několik let marně a nyní budou muset plnit své podmínky úplně od znovu. Proto prosím, upravme podmínky získání autorizace tak, aby byly splnitelné a na trh mohly vstoupit další autorizované společnosti. Směřují k tomu některé mé pozměňovací návrhy a já i u tohoto sněmovního tisku žádám o jejich podporu. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pane poslanče, nyní v obecné rozpravě se mezitím přihlásili další poslanci, asi budete muset uvolnit místo, protože původně to tak nebylo, jste si to tam hezky rozložil všechno. (S úsměvem.)

Takže nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se paní poslankyně Brzobohatá. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si před závěrečným hlasováním o návrhu zákona o obalech se s vámi podělit o několik málo skutečností. Tento vládní návrh zákona nám nabízí kromě jiného, jak už tady řekl můj předřečník, povinnou implementaci nové směrnice o obalech. Také toto považuji za velmi důležité. Ale považuji za důležité i úpravu podmínek pro vznik nové autorizované obalové společnosti na našem trhu.

A velice krátce zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Po podrobném prozkoumání samotného vládního návrhu jsem došel k závěru, že pro vytvoření pozitivních podmínek je potřeba udělat trochu více. Proto jsem problematiku konzultoval s odborníky a předložil komplexní pozměňovací návrh, který je komplexní úpravou vládního návrhu pro vznik nových AOS, a to tak, zdůrazňuji, aby nedošlo k ohrožení stávajícího zavedeného systému. Systém bude po schválení pozměňovacího návrhu možno postavit na systému sdílení, což je obdoba rakouského funkčního modelu. V žádném případě tento návrh nezasahuje do úprav návrhu zákona týkajících se implementace. Protože se jedná o komplexní úpravu, může se některým z vás zdát tento můj návrh příliš rozsáhlý. Odborníci spolu s erudovanými právníky znalými legislativních procedur návrh připravili tak, aby splňoval podmínky legislativních úprav.

Již v samotné diskusi kolem tohoto návrhu mimo jiné opakovaně zaznělo, že stávající stav monopolu jediné společnosti na trhu není nadále únosný. Tato diskuse a žádosti směrem k MŽP zaznívají opakovaně již minimálně dvě volební období. Vzniká tak kuriózní situace. Na jedné straně zákon, který má vytvářet vhodné podmínky pro více AOS, a přitom dosud podle zákona nikdo z žadatelů neuspěl a nikdo další nezískal autorizaci, tedy kromě prvního a původního žadatele, což je EKO-KOM, a. s., který pro její prvotní získání měl nastavené zkušební a testovací podmínky. Je to doba dávno minulá a od té doby i přes řadu diskusí monopol nadále zůstává.

Proto a hlavně proto jsem předložil tento návrh, který navazuje na vládní návrh a vzniklou, spíše patovou situaci jednoznačně mění, a může tak konečně zrealizovat naplnění poptávky pro vznik více AOS a zrušení monopolu. V žádném případě nejde o zasahování do práv třetích osob a nárůsty administrativy a složitosti pro obce, jak nám zde bylo několikrát podsouváno, a v posledním týdnu přišlo mnoho dopisů, které o tomto hovoří.

Co je rozhodující pro veškerou součinnost platby, odvody do systému, je výše podílu dané AOS na trhu. Z toho se odvíjí veškeré vypořádání. Hlavní a podstatné je, že MŽP tak získá nezávislou kontrolu nad všemi zásadními informacemi o finančních a věcných tocích, bude zajištěna transparentnost a nakládání s finančními prostředky, vysledovatelnost nakládání s obalovým odpadem a následně druhotnou surovinou a i zastupitelnost jednotlivých AOS. Co je neméně podstatné, že nebude zvýhodňování žádného subjektu na trhu a cenotvorba pro výpočet příspěvku povinných osob bude jednotná.

Jedná se o plné sdílení stávající vybudované sítě zpětného odběru. Jedná se o systém sdílení, který umožňuje vše, co jsme dříve požadovali a co můj pozměňovací návrh předkládá. Prosím vás proto a žádám, neodkládejme rozhodnutí, podpořme tento pozměňovací návrh a umožněme tím skutečný vstup dalších AOS na český trh. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu mého pozměňovacího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP