(16.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o ta data ohledně trasování, já samozřejmě je tady nemám k dispozici. Jinak existují, bude se ta situace lišit v rámci regionů. Určitě jiná situace je v Praze, jiná situace je třeba v jižních Čechách nebo v regionech, kde těch případů není tolik, ale teď ta data nemám k dispozici. Ten průměrný čas je někde kolem 72 hodin, 48 až 72 hodin, dokdy je ten člověk kontaktován. (Upozornění na čas.) Ale může se to i v některých případech prodloužit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je poslankyně Věra Kovářová s interpelací opět na ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha ve věci nedostatečná informovanost obcí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, bohužel musím říci, že jste mě včera během vystoupení v bodě ke kontrole usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 nepotěšil. Měla jsem pocit, jako bych mluvila snad maďarsky. Kdybych totiž své dotazy ohledně informovanosti samospráv pokládala v této obtížné řeči, nedopadla bych hůř. Na to podstatné jste bohužel vůbec nereagoval. Jeden přínos však včerejší diskuse měla. Ukázala, že problém s informovaností o počtu nakažených nemají jen ty nejmenší obce, ale i obce s rozšířenou působností. Těm jste slíbil pravidelné informace o počtu nakažených, jak se ukázalo, příliš to nefunguje a navíc ty avizované týdenní aktualizace jsou z mého pohledu naprosto nedostatečné.

Vážený pane ministře, včera jsem vám položila několik otázek bez odpovědi. Proto vám je pokládám nyní opětovně. Z celé řady obcí prvního a druhého typu, tedy těch menších, nikoli obcí s rozšířenou působností, se ozývají požadavky na to, aby starostové byli informováni o počtu - nikoliv o jménech, ale o počtu nakažených, o počtu lidí v karanténě, a aby také byli včas informováni s předstihem, alespoň s minimálním předstihem, o tom, jaká opatření budou zahájena či provedena. Je to důležité z řady důvodů. Kromě těch, o kterých píšeme ve sněmovním tisku číslo 944, třeba už jenom proto, že obce jsou provozovateli kanalizací, což je v souvislosti s koronavirem nezanedbatelné. Tímhle možná pikantním, ale praktickým příkladem bych své vystoupení ukončila a prosím o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, už jsem tady něco řekl včera, ale zkusím to ještě nyní shrnout, jak se situace aktuálně má.

Ministerstvo uzavřelo se Svazem měst a obcí memorandum o spolupráci, která si týká předávání statistických informací o nakažených a aktuální epidemiologické situaci. Tato data skutečně dosud starostové komplexně neměli, ti starostové obcí s rozšířenou působností. Ta datová sada, která je nově předávána, zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí, tedy s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni jednotlivých obcí. Jedná se o počty diagnostikovaných osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů, a to i se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatelstva, to znamená ve věku 65+ a 75+ tak, jak je sledujeme.

Zdrojem dat je Informační systém infekčních nemocí, ten takzvaný ISIN. Aktualizace těchto dat bude probíhat každý týden, to znamená, že takto z našeho pohledu, tak jak jsme byli osloveni Svazem měst a obcí, a případně se můžeme bavit i s tím druhým, Sdružením místních samospráv, tak jsme toto zajistili. Kontaktní osobou je určen pan profesor Dušek za Ústav zdravotních informací a statistiky, takže není jakýkoliv problém se na něj obrátit. Navíc ve spolupráci Svazu měst a obcí s Ministerstvem zdravotnictví a s ÚZIS, tedy Ústavem zdravotnických informací a statistiky, byl zhotoven také nový sdílený web shrnující informace důležité pro starosty, tak aby k němu měli přístup starostové obcí s rozšířenou působností.

Já jsem si vědom toho poslaneckého návrhu zákona, který novelizuje zákon o ochraně veřejného zdraví pod sněmovním tiskem 977. Tento návrh ale z našeho pohledu skutečně obsahuje celou řadu úskalí, pro která by jeho realizace v praxi byla značně omezená. Z toho návrhu zákona není zřejmé, jaké informace a zejména v jakém rozsahu by měly být ze strany krajských hygienických stanic obcím a dalším samosprávným celkům poskytovány. Z našeho pohledu existuje také reálná hrozba toho, že budou poskytnuty nejenom anonymní informace, ale například i zcela konkrétní osobní údaje osob, které onemocněly infekčním onemocněním, což by mohlo vést i ke stigmatizaci těchto osob zejména ze strany obyvatel obce. Musíme si uvědomit, že skutečně i u těch menších obcí, pokud je to skutečně ta nejmenší obec, kde můžeme mít desítky obyvatel, tak pokud tam budou čtyři nakažení, nějaká rodina, tak to riziko identifikace takového člověka je poměrně výrazné, a samozřejmě naším hlavním úkolem musí být ochrana těchto lidí, protože stigmatizace osob nakažených nemocí COVID-19 je poměrně výrazná a měli jsme s tím v minulosti poměrně negativní zkušenosti.

Pokud mají podle návrhu zákona krajské hygienické stanice informovat územní samosprávné celky o počtu osob nakažených nebo nacházejících se v karanténě či izolaci, mělo by být určeno, v jakém vztahu k danému územnímu samosprávnímu celku tyto osoby mají být. Například hledisko trvalého pobytu na území dotyčného územního samosprávného celku by bylo administrativně jednoduché. Máme však pochybnosti o vypovídající hodnotě informací poskytnutých podle takového hlediska. Naopak faktický pobyt bydliště může být obtížně sledovatelný.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví hlásí poskytovatel zdravotních služeb zjištěné infekční onemocnění nebo podezření na takové onemocnění způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V tomto právním předpise se klasifikuje infekční onemocnění pro potřeby hlášení na základě vyskytujících se symptomů, nezahrnuje však osoby bez příznaků, kterým je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Reálná čísla nařízených karanténních opatření tedy nemusí mít hygienická stanice vůbec k dispozici, protože karanténu může nařídit i praktický lékař.

Zmíněný poslanecký návrh zákona by znamenal další zvýšení poměrně aktuálně administrativně zatížených krajských hygienických stanic, tedy té zátěže, které jsou dnes vystaveny, a to nejen tedy v souvislosti s nemocí COVID-19, ale i dalších infekčních onemocnění, jako je virová hepatitida, spalničky, chřipka a podobně. Takže z uvedených důvodů nepokládám toto řešení za úplně optimální a spíše chceme jít cestou zmíněného memoranda se Svazem měst a obcí. A nemám problém s tím (upozornění na čas) jednat i o dalším poskytnutí dat s jinými zástupci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já se přesto ještě zeptám, zda skutečně nezvažujete změnu stanoviska Ministerstva financí k návrhu, který by právě zajistil informovanost skutečně všech samospráv, nejenom obcí s rozšířenou působností, v jejichž případě to funguje všelijak. Říkám přesto, že poslanec Birke, který je současně představitelem ORP, tu včera uváděl, že je osobně ochoten informace jedničkám a dvojkám poskytovat, přestože se šířit nemají. Opravdu si nemyslím, že by mělo záležet na libovůli představitelů jednotlivých ORP, a měli bychom přistupovat k samosprávám nediskriminačně.

A ohledně toho, že říkáte, že vadí, pokud by se informace poskytovaly přímo, ale pokud si starostové zavolají a tu informaci obdrží, tak pak k té stigmatizaci nedojde? A to, že dostanou adresu, to také nepovažuji (upozornění na čas.) za jaksi možné, že by se to stalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď? Takže mu uděluji slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nabízím paní poslankyni, která zastupuje samosprávu, abychom se případně sešli i s panem profesorem Duškem jakožto ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky a můžeme hledat nějaké společné řešení předávání informací tak, abychom samozřejmě uchránili identitu pacientů a případně poskytli nějaké další informace. Takže pojďme se možná na toto sejít i s ÚZUS a třeba najdeme, doufám, nějaké východisko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP