(16.10 hodin)

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne. Hlásím se k pozměňovacím návrhům číslo 5394 a 5460.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k číslu dokumentu pozměňovacího návrhu 5480, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Jiránek, připraví se pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Jiránek: Kolegyně, kolegové, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 5336, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kolovratník. Připraví se kolegyně Matušovská. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům 5338, 5339 a dále 5402 a 5403. V obecné rozpravě jsem se jim dlouze nevěnoval. Nechám to na hospodářský výbor. Tady v jedné větě povím, že všechny po mém jednání a spolupráci s MPO podporují výstavbu energetické infrastruktury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Matušovská. Připraví se pan kolega Kupka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5397, který do systému zadala kolegyně Ožanová, a já jsem jeho spolupředkladatelkou, a v obecné rozpravě ho odůvodnila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kupka. Připraví se pan kolega Jurečka, poté pan Černohorský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si tedy dovolím načíst celkem sedm pozměňovacích návrhů.

První zavedený v systému pod číslem 5378 se týká právě usnadnění přípolože sítí nové generace a obecně vedení elektronických sítí podél silnic II. a III. třídy, tedy obecné podél komunikací v pomocném silničním pozemku.

Další pozměňovací návrh je v systému uvedený pod číslem 5343 a zavádí do stavebního zákona pojem kabelovod.

Další pod číslem 5341 vymezuje roli zeměměřického inženýra.

Další dva pozměňovací návrhy se týkají fikce souhlasu, první pod číslem 5340 a druhý pod číslem 5481, s tím, že v tom prvním případě se jedná o zásah do stavebního zákona, v tom druhém případě se jedná o úpravu správního řádu.

Dále pozměňovací návrh vedený pod číslem 5377, který zkracuje tu lhůtu pro vydání jakéhosi opravného závazného stanoviska nadřízeným orgánem, z jednoho roku zkracuje na šest měsíců.

A konečně pozměňovací návrh pod číslem 5342, který ruší závazné stanovisko dle § 96b neboli závazné stanovisko orgánu územního plánování. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Kupkovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka v podrobné rozpravě, připraví se Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Velmi stručně. Hlásím se ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou variantní. Ten první má číslo 5309. Týká se toho, aby byla stanovena reprodukční cena v případě objektů pro bydlení či zemědělských usedlostí, kde bydlí ten vlastník. Pak je to číslo pozměňovacího návrhu 5486, kde stanovuji koeficient 1,8. A pak třetí varianta, to je číslo 5310 a to je koeficient 2,0.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Já se tedy hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 5349, 5350, 5396, 5398 a 5399. Podrobně jsem se odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5483. Jde o vyškrtnutí stavebního stupně Přelouč z tohoto zákona. Je to stavba, která má stát 3 miliardy korun a prakticky libovolná investice do železniční trati Pardubice - Česká Třebová jsou rozumněji vynaložené prostředky než jejich probagrování na tomto úseku Labe. Takže já skutečně apeluji na to, abychom odpískali tu celou snahu o ty megalomanské vodní stavby, místo toho investovali raději do železniční dopravy a abychom přestali blokovat rozvoj území stavebními uzávěrami, tam kde je teď plánovaný D-O-L. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím se přihlásit do podrobné rozpravy, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane místopředsedo vlády? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo k podrobné rozpravě. Jestli mě pan zpravodaj kontroluje, nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat po podrobné rozpravě, ani návrh na vrácení garančnímu výboru, ani zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se jím garanční výbor nezabýval. V tom případě můžu ukončit i druhé čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 7.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 453/ - druhé čtení

Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, že zasedla u stolku zpravodajů, a stejně tak děkuji zpravodajce, paní poslankyni Heleně Válkové za ústavně-právní výbor. Z pověření vlády návrh uvede paní ministryně spravedlnosti. A já ještě, než jí udělím slovo, konstatuji, že v prvním čtení byl zákon přikázán ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 453/1 až 3.

A nyní tedy už je na paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, aby zákon uvedla. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom připomenu, o co se jedná. Jedná se o vládní návrh, kterým se mění jednak trestní zákoník, a dále ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o sněmovní tisk 453.

Předně bych chtěla zdůraznit, že Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo tento návrh, jehož hlavním cílem je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů, a to již jako trestů samostatných nebo ukládaných vedle jiného trestu. Navazujeme v tomto směru na předchozí snahy Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství, které po sérii odborných seminářů konaných v roce 2017 pro soudce a státní zástupce a policisty přijaly k této problematice potřebná nelegislativní opatření.

Mezi hlavní navrhované změny v tomto materiálu patří, ve stručnosti: zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné, alternativní tresty; zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody - nezaplacený peněžitý trest bude namísto toho přeměněn v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného propočtu; zmírnění podmínek pro zahlazení při odsouzení k peněžitému trestu a možnost přistoupit přímo k přeměně peněžitého trestu bez předchozího vymáhání, je-li zřejmé, že vymáhání by bylo bezvýsledné nebo by mohlo být zmařeno.

S tímto tématem souvisí i další návrh, který je předmětem samostatného tisku, a to přesun vymáhání peněžitých trestů a všech dalších pohledávek vzniklých v resortu justice, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem, na Celní správu. Jedná se o tisk 762 a jeho první čtení bylo zařazeno na program této schůze. V rámci debat na půdě ústavně-právního výboru byl přijat poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, jehož podstatou je v podstatě sloučení tohoto vládního návrhu zákona s poslaneckým návrhem, který je uveden pod číslem 466, a tento směřuje k novému nastavení výše jednotlivých hranic škod v trestnímu zákoníku a ke změnám právní úpravy institutu dohody o vině a trestu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP