(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na interpelaci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za otázku. Já si na začátku neodpustím povzdech nad tím, že asi hrajeme nějaký špatný repertoár tady, že na nás chodí tak málo lidí odpoledne. Ale přesto jsem vděčný za věcný dotaz. Vy jste se ptala na EVL, v konkrétním případě je to ochrana evropsky významné lokality Soutok - Podluží a tady vycházíme z nařízení vlády 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, které stanoví formu ochrany právě pro tuto evropsky významnou lokalitu v kategorii národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, případně přírodní rezervace a přírodní památka, tedy kombinací uvedených maloplošných zvláště chráněných území.

Tou první částí, kterou v této chvíli právě začínáme řešit, nebo jsme začali řešit minulý rok, je záměr na vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy. Ten záměr byl v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny oznámen 25. října loňského roku všem známým vlastníkům pozemků dotčeným návrhem a dotčeným obcím a kraji. Uplynula lhůta 90 dní pro uplatnění připomínek nebo námitek. My jsme obdrželi řadu námitek od celkem tří vlastníků, Lesů ČR, státního podniku, Povodí Moravy, státního podniku, a města Lanžhot. V této chvíli bych nechtěl hovořit úplně o obsahu námitek, protože je vypořádáváme, jsou předmětem správního řízení, a už vůbec samozřejmě nechci naznačovat, jak Ministerstvo životního prostředí o nich rozhodne.

A z hlediska, pokud by vás zajímal časový harmonogram, tak my momentálně samozřejmě jsme v rámci správního řízení, vypořádáváme obdržené námitky, což zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, a na základě shromážděných podkladů ministerstvo do 60 dnů rozhodne o vypořádání těchto námitek. Ovšem to správní řízení je dvojinstanční a proti rozhodnutí ministerstva coby první instance mohou účastníci řízení podat rozklad, po kterém bude rozhodovat ministr na základě doporučení rozkladové komise. A proti rozhodnutí mému v rámci stanoviska rozkladové komise se mohou účastníci dále bránit správní žalobou.

To znamená, hrubým odhadem, že konečné vyhlášení národní přírodní rezervace jako první části ochrany evropsky významné lokality Soutok očekáváme v horizontu minimálně jednoho roku, pokud vše půjde dobře. Protože potom samozřejmě ještě probíhá klasický legislativní proces, tedy mezirezort, Legislativní rada vlády a potom vyhlášení rezervace. Zároveň Agentura ochrany přírody a krajiny v rámci regionů diskutuje, nebo chce zadat socioekonomickou studii možné chráněné krajinné oblasti Soutok a je to v tomto případě poměrně dlouhodobá práce, protože už před deseti lety, zmiňovala jste, byla diskuse s regionem, objevila se celá řada výhrad z regionu, obav, že lidé nebudou moci chodit na houby nebo nebudou moci rybařit nebo budou nějaké jiné problémy. To už se tenkrát kolegové z agentury snažili nějakým způsobem rozptýlit. My se obecně řídíme tím, že se snažíme mít nějaký základní konsenzus s regionem. Nechceme vnutit regionu nějakou přírodní nebo chráněnou oblast, ať už formou CHKO, a už vůbec třeba ne národního parku, ale samozřejmě ani maloplošného území typu přírodní rezervace, takzvaně silou, že bychom to tam nanutili, ale snažíme se vždycky najít nějaký soulad, kompromis s tím, co si region, v tomto případě obce, kterých se ta oblast týká, co si prostě přejí.

Takže v této chvíli řešíme vlastně paralelně konkrétní část, tedy národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy a její vyhlášení, a širší diskusi o možnosti v budoucnu, pokud bychom našli konsenzus, právě chráněné krajinné oblasti Soutok. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz, prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jenom, abych si byla jistá, takže v tuto chvíli jsou Lanžhotské pralesy v procesu a tam se předpokládá, že v příštím roce dojde k vyhlášení tak nějak. A co se týká toho většího území, ty Lanžhotské pralesy jsou 40 % toho původního území Soutok, tak tam je to teď nejisté a čeká se na nějakou studii, na nějaké vyjednávání? Děkuji. (Ministr Brabec: Ano, přesně tak.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr potvrdil pokýváním a odpovídat na mikrofon nebude. Takže prosím pana poslance Jandu, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci sazby DPH na skipasy. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, novelou zákona o DPH došlo 1. února 2019 k uplatnění rozdílné sazby DPH na jízdné lanovými dráhami na 10 % a lyžařskými vleky na 15 %. To způsobilo provozovatelům lyžařských středisek mnohé komplikace a oprávněně je vnímají jako velkou křivdu. V lyžařských areálech, které provozují dopravní zařízení obojího typu, totiž není provozovatel při vystavování daňových dokladů schopen dopředu určit, zda návštěvník-lyžař využije lanovku, vlek nebo obojí. V praxi tak tato dvojí sazba způsobuje nejen obrovské nejasnosti při nákupu přepravního tarifu, tedy skipasu, ale navíc s nástupem 3. a 4. vlny EET nebudou schopni provozovatelé lyžařských středisek vystavit při prodeji skipasů prodejní doklad a stanovit tak správnou výši DPH.

Vy sama jste ostatně v komunikaci s Asociací lanové dopravy přislíbila nápravu, resp. podporu případné změny. Ptám se vás proto, zda ministerstvo v této věci chystá změnu legislativy. A v případě, že nikoli, zda podpoříte případný pozměňovací návrh k novele zákona o DPH, kterou jsem předložil Sněmovně minulý rok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, jenom trochu si připomeneme historii, abychom věděli, kde jsme. Dovoluji si vám připomenout, že návrh na snížení sazby daně na 10 % u pozemní hromadné pravidelné dopravy cestujících, jejich zavazadel, s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky, předložili v březnu 2018 poslanci Věra Kovářová, Petr Gazdík, Jan Farský, Vít Rakušan a Jana Krutáková. Byl to sněmovní tisk 140. Nejedná se tedy o vládní novelu, to bych chtěla zdůraznit. A při hlasování ve Sněmovně jste ten návrh podpořil i vy, pokud si dobře vzpomínám. Zákon byl tedy schválen 20. prosince 2018, účinnost nastala 1. února 2019, to vy jste správně řekl. V médiích se objevuje, že změna nastala až od roku 2020, ale vy jste správně řekl od 2019, takže vy to máte nastudováno správně. A to znamená, že ta lyžařská střediska musela dle nových pravidel postupovat už minulou sezónu.

Již v únoru loňského roku, toho 18. 2. 2019, jsem zasílala dopis Asociaci lanové dopravy, který tady mám s sebou, mohu vám ho klidně poskytnout, kde je podrobně popsán způsob, jak správně uplatňovat sazbu daně v těchto případech, neboť se nejedná o jediné odvětví v české ekonomice, kde může nastat kombinace různých služeb a dodání zboží v různých sazbách daně, příkladně vstupy do prostor, kde je v jedné ceně bazén, sauna, masáže apod. To není nic, co bychom neznali. Buď je plátce schopen fakticky nebo kvalifikovaným odhadem - znalost chování většiny zákazníků ve skiareálu - určit poměr mezi lanovkou, která má 10 %, a ostatními způsoby dopravy, vleky 15 %, nebo pokud není schopen to určit, jedná se o smíšenou sazbu, pak se uplatní jedna sazba daně ve výši 21 %. Všechno to v tom návodu je popsané.

Předmětný poslanecký návrh tedy představoval skutečně změnu oproti tomuto. Paní poslankyně ho hájila ve Sněmovně tím, že usiluje o podporu pravidelné hromadné přepravy, jako je autobus, tramvaje, vlaky, metro, před automobily, a říkala, že tam, kde je to součástí té hromadné dopravy, takže - paní poslankyně nám jde, tak nám to může potvrdit - tak tam to chtěla podpořit. To znamená, nebylo prezentováno v návrhu paní poslankyně Kovářové, že by součástí záměru bylo podpořit lyžařská střediska.

Já neznám váš pozměňovací návrh. Pokud to chcete vrátit do vyšší sazby, tak samozřejmě s tím problém nemám, takže to je otázka další debaty. Ale prostě tehdy se tím pozměňovacím návrhem sledovala podpora hromadné přepravy. To se tady podařilo i prosadit v Poslanecké sněmovně. Vy jste o tom hlasoval, já jsem na to reagovala, popsala jsem, jak mají postupovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP