(18.30 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vím, že jste hlasovali o podobném pozměňovacím návrhu, jenže tenkrát tady zazněla informace, že by se tím porušila ochrana osobních údajů. A při konzultacích, které jsme měli v Senátu a následně i na Ministerstvu vnitra vlastně ti, kteří argumentovali tím, že by se porušila ochrana osobních údajů, museli přiznat, že tomu tak není, že ta argumentace nebyla a neodpovídala realitě a že nevycházela ze skutečnosti, protože v tuhle chvíli přístup do těch knih mají skutečně všichni a ochranu osobních údajů zajišťuje archivní zákon. Takže já si myslím, že jste rozhodovali na základě informace, která nevycházela ze skutečnosti, a proto jsme v trošku nové situaci.

Prosím vás o laskavé zvážení, zda opravdu tyto dva malé pozměňovací návrhy, které by v praxi opravdu hodně pomohly, zda je nepřijmout, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer a nyní prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr kultury, ministr Zaorálek, který tady zastupuje pana ministra vnitra Jana Hamáčka.

Já se omlouvám. Nyní otevírám rozpravu, protože jsem teď přebíral službu. Nyní tedy v rozpravě jako prvního mám přihlášeného pana poslance Jana Čižinského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Omlouvám se. Pane poslanče, omlouvám se. Ještě se vyjádří k usnesení Senátu zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Milan Pour. Já se omlouvám, my jsme si tady předávali nějaké věci ohledně dalšího bodu. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážené kolegyně a kolegové, rád bych řekl jenom pár slov k předloženému zákonu, který nám vrátil Senát. O prvním pozměňovacím návrhu, který je v podstatě totožný s pozměňovacím návrhem, který předložil již kolega poslanec Čižinský a který s předmětným nařízením nesouvisí, rozhodla Sněmovna v minulosti tak, že jej nepřijala. Byly v něm předneseny i věcné námitky Ministerstva vnitra, které však patrně budeme řešit, až dojde k předložení avizované velké novely zákona o matrikách, jak už zde bylo dnes hovořeno.

K druhému návrhu, který se týká rozšíření okruhu osob, kterým lze poskytovat doslovný výpis z matriční knihy - zde se však domnívám, že i tato otázka si zaslouží podrobnější diskusi. Ministerstvo vnitra uvedlo, že s meritem tohoto pozměňovacího návrhu souhlasí a že jej začlení do připravované novely zákona o matrikách s tím, že se rozhodlo pro vhodnější legislativní řešení, než jaké zvolil Senát.

Z výše uvedených důvodů si dovoluji navrhnout, aby Sněmovna setrvala na znění zákona tak, jak byl již dříve postoupen Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy mám jediného přihlášeného a je to pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Omlouvám se, že jste čekal. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před vámi ryze praktická záležitost. A sice je mnoho lidí, kteří dělají rodokmeny, genealogů, kteří nahlížejí a chtějí nahlížet do matrik. Tito lidé teď chtějí vědět, kde kdo zemřel a kdy, tak jezdí po obcích, po matričních úřadech, aby to mohli zjistit. Protože v praxi je to velmi náročné, navíc skutečně pracovníci matrik musí být u toho, když ten badatel tam je, aby náhodou třeba tu matriku neukradl. Situace je taková, že nakonec pracovníci těch matrik to různě posílají e-mailem, vyfotí a radši pošlou, hlavně na těch menších obcích, než aby tam skutečně toho badatele měli, a tak vlastně dělají práci za něj, víceméně to dělají mimo rámec zákona, protože to je prostě v rámci zákona velmi složité.

To znamená - co je navrhováno? Je navrhováno to, aby badatelé chodili tam, kam mají chodit, to znamená do archivu. Do velkého oblastního archivu, kde ty matriky jsou všechny pohromadě a oni si mohou najít, co je zajímá.

Upozorním na to, jak tady probíhalo projednávání, když jsme to schvalovali ve Sněmovně. Zaznělo tady několik bodů, proč tuto lhůtu nezkrátit a proč ty matriky nepřesunout. Ty body byly v průběhu všechny vyvráceny. Teď tady zazněl pouze jeden, a sice že předání velkého počtu matrik bude procesně složité. Ale i tento důvod není relevantní, protože v roce 2024 se bude uskutečňovat mnohem větší přebírka matrik. Budou se přesunovat nejen úmrtní, ale i oddací matriky vedené od roku 1949. To znamená, v praxi to je tak, že všechny důvody, pro které tato úprava nebyla schválena, byly vyvráceny. To znamená, pokud chcete usnadnit situaci obcím a matrikám, tak prosím schvalte to znění, které navrhuje Senát. Ulehčíte všem práci, matriky se přesunou do archivu, kam patří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Kdyby se ještě někdo rozmýšlel, tak přečtu omluvu. Paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá mezi 18.45 a 23.59 z pracovních důvodů. Nikoho v sále nevidím, obecnou rozpravu tedy končím, a pokud se nikdo nehlásí, tak jsme skončili. Máte zájem o závěrečná slova? Paní senátorko? Máte zájem o závěrečné slovo. Pak se zeptáme pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedající, milé poslankyně a poslanci, já jsem si vzala závěrečné slovo, přestože vím, že čas nás tlačí. Já vás prosím o zvážení, zda tedy...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prosím o klid v jednacím sále, prosím, abychom paní senátorku slyšeli. Prosím.

 

Senátorka Jitka Seitlová: ... zda tedy se vzájemně opravdu slyšíme, protože zaznělo tady, že ano, že návrhy, které Senát podává, budou součástí další komplexní úpravy. Komplexní úprava bude někdy nejdříve za rok, možná i za dva roky. A lidé v praxi na to čekají. Já jsem hovořila o těch stavebních řízeních. Ta jsou zejména kritická. Pan poslanec Čižinský hovořil o těch badatelích, ale vezměte si, kolik máme liniových staveb, kde nevíme, kdo je vlastníkem, a o rok se nám vlastně celé řízení zdrží. Jsou to jen dvě malé úpravy, proti kterým nejsou, nepadly tady zásadní rozpory. Všechny námitky byly de facto vyvráceny. Prosím tedy, zvažte, jestli opravdu nepodpoříte dva pozměňovací návrhy, které by pomohly v praxi mnoha lidem a stavbám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr zájem o závěrečné slovo nemá. Takže já přečtu ještě jednou omluvu. Paní poslankyně Jana Krutáková... již je přítomna na jednání, takže není omluva, naopak je to stažení omluvy.

A nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Já zagonguji, aby se poslanci dostavili do jednacího sálu. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami.

Konstatuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP