(11.50 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Stejně tak se nejedná o přílepek, protože jestliže se něco bytostně dotýká lesů a i hospodaření v nich, tak je to právě stav zvěře, její množství, a tím pádem samozřejmě i to, jak je možné ji regulovat, což řeší právě zákon o myslivosti.

Dále tedy předkladatelé rozhodně nezbavují vlastníka pozemků ani uživatele honitby práva rozhodovat o plánování lovu. To je prosím nepravda. V návrhu je stanoveno, že nejprve předloží uživatel, tedy myslivci, podklady k vypracování plánů k odsouhlasení držiteli, tedy vlastníky, a následně bude státní správou s přihlédnutím k nezávisle zpracovanému posudku s hodnocením stavu ekosystému rozhodnuto o výši plánu lovu. Jsou tam samozřejmě opravné mechanismy v případě, že s tím někdo nebude souhlasit. Ani stávající právní úprava nedává možnost rozhodovat o stavech zvěře jednotlivým vlastníkům zejména menších pozemků, které musí být přičleněné k některé z honiteb, a tak dále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, i vám skončil čas pro faktickou poznámku. Nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Už to zde bylo částečně vysvětleno mou předřečnicí, nicméně přesto se musím zeptat na ta bombastická tvrzení, která tu zazněla, že je to přílepek a že je načítán do třetího čtení, protože do třetího čtení nic předložit nelze. To tady musí být jasné. Stejně tak že neprobíhá debata veřejná. Toto je veřejná debata. Já zdravím veřejnost.

Nicméně bych se chtěl obrátit na zpravodaje vaším prostřednictvím, pane předsedající, aby tedy uvedl, kdy tento návrh byl v rámci legislativního procesu poprvé představen, abychom se vyhnuli tvrzení, že na to byl jenom týden se s ním seznámit, což mi přijde jako absurdní tvrzení.

A pak bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, že by snad ta materie nějak vzájemně nesouvisela a že by to byl přílepek po věcné stránce. S tím prostě nemůžu souhlasit. Je to naprosto zřejmé, že pokud se staráte o lesní sazenice takovým způsobem, aby vám je nežrala zvěř, s čímž mám osobní zkušenost, tak prostě nemůžete tvrdit, že otázka odlovu a regulace stavu zvěře nesouvisí s lesním zákonem a pěstováním lesa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek. Připraví se kolega Čižinský, poté kolega Marian Jurečka a paní kolegyně Černochová. Všichni s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mnohokrát děkuji. Přihlásím se pak do řádné diskuse, ale jenom bych chtěl reagovat. Já prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyni moc děkuju. Já jsem samozřejmě taky četl ten text a teď jsem to ještě slyšel z druhé dobré krásným přednesem. A naprosto rozumím tomu, co myslivci říkají, protože prostě hájí svoje zájmy. To je logické. Každý hájí svoje zájmy. To je vcelku legitimní. Je to logické. Prostě myslivci nevidí les, nevidí houby, nevidí nic, vidí tu zvěř, kterou chtějí střílet tak, jak jim to vyhovuje. A připouštějí, že té zvěře je hodně. Připouštějí, že ta zvěř likviduje mladé stromky. Připouštějí, že dělá škody. Nemají žádný návrh řešení, ale používají všechny legitimní nástroje pro to, aby se jakékoli řešení, co nejdál oddálilo. A to všechno je naprosto v pořádku a nevidím v tom vůbec žádný problém, protože takhle by postupoval každý, kdo hájí zájmy určitého sdružení, určité skupiny. Tak se ta hra hraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, také s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Také děkuji za slovo. Situace je celkem jasná. Prostě lesy trpí tím, že je zvěře moc. Vlastníci lesů jsou mnohdy skutečně zoufalí, protože z dat z roku 2015 podle poslední inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky prostě z toho vyplývá, že na čtvrtině území naší země jsou zvěří poškozené skoro všechny mladé listnáče a jedle, přes 90 % jich je poškozeno. Takže není rozumné nad tím rozhodit rukama a neudělat vůbec nic. To skutečně není rozumná situace.

Když tady vlastně cituji ten údaj 90 % na čtvrtině území, na polovině území je to více než 75 %, tak samozřejmě i to číslo, pokud tady padlo číslo, že škoda je 19 milionů, tak všichni cítíme, že to není možné, protože jedna věc je přímo ta škoda, kterou pozorujeme na těch stromcích, které ale nejsou sežrané, protože strašně moc sazenic je sežraných ještě předtím, než je vůbec možné nějakým způsobem konstatovat, že byly ožrané, ale musíme si také uvědomit, kolik stojí všechny oplocenky, všechna individuální ochrana, aby vůbec něco vyrostlo.

A také je potřeba říci, a skutečně to nechci hrotit, není to opatření proti někomu, je to opatření pro ty lesy. Ale skutečně si musíme uvědomit, že mnoha vlastníků lesů se nikdo na nic neptá a oni vlastně jenom trpí tou situací, která je. Ta teorie, že vlastník lesa skutečně má vliv na to, co se v lese děje - on má nějaké povinnosti, ty se snaží plnit, ale nedaří se mu je plnit prostě proto, že té zvěře je moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, pane ministře, myslím si, že toto je jeden z nejdůležitějších zákonů, které vůbec v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období projednáváme. Na rozdíl od všech daňových zákonů a jiných, které můžeme za rok za dva změnit bez nějakých větších dopadů pro budoucnost, tento zákon má dopad na budoucnost příštích šesti osmi generací, na příštích 80 až 120 let. V tomhle období podle toho, jak se začnou tito lesníci chovat, tak to budeme ovlivňovat.

Nicméně teď k debatě, která se tady vede. Kromě toho, že ten zákon vlastně dává vůbec šanci pro to, abychom mohli vyplácet odškodnění především drobným vlastníkům lesa, především region Vysočiny je tím obrovským způsobem postižen, tak se dneska tady bavíme také o tom cíli, to znamená řešit kalamitní stav v návaznosti na klimatickou změnu. A s tím také samozřejmě souvisí i oblast škod páchaných zvěří, které tady vznikají a jsou obrovské, a ta čísla tady padla.

A teď si troufnu říct, že nesouhlasím s tím, že by to byl přílepek. Děkuji i Ministerstvu zemědělství, které po těch debatách, které se tady vedly poslední čtyři měsíce, alespoň u části pozměňovacího návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové změnilo své stanovisko, protože zoufalí lidé dělají zoufalé činy. A dneska mnoho vlastníků lesa je v zoufalé situaci, kdy obnovují les, a škody jsou neúměrné. U většiny uživatel honitby, kteří se chovají férově a zodpovědně jako řádní hospodáři, vůbec tento problém neřešíme. Jich se nebude týkat tady tento mechanismus, který dává nějakou šanci vlastníku lesa v situaci, kdy se není schopen domluvit s uživatelem, aby se úředník na obci s rozšířenou působnosti mohl na ty škody páchané zvěří podívat, kvantifikovat je, upravit do budoucna plán lovu a vést to k tomu, aby se stav zvěře v té lokalitě snížil.

Samozřejmě pokud tady bude za půl roku, za rok komplexní novela mysliveckého zákona, může ty věci docizelovat, může je zlepšit. Ale prosím vás pěkně, neodkládejme to. Protože já jsem zažil situaci, dva roky jsem tu novelu připravoval jako ministr, donesl jsem ji sem, rok se tady neposunula k vyjednávání. Nebyla vůle poslanců dát ji na program. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní kolegyně Černochové. A přihlášený do rozpravy je pan kolega Holomčík. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuju, pane místopředsedo. Myslím si, že by v nikom nevyvolávala tato norma nějaký pocit přílepku tehdy, pokud by zároveň - zároveň - nebyl v připomínkovém řízení myslivecký zákon. Tak by to nikoho ani napadnout nemohlo. Vy jste zbytečně myslivcům dali tento argument do ruky. Oni tady věnují svoji energii, svůj čas, svůj odborný vhled do tohoto zákona, který je v připomínkovém řízení. Ale někde v červenci, v letních prázdninách byl tedy vložen do systému tento návrh. Asi nikoho nenapadlo, když měl jistotu, že se ten zákon projednává v připomínkovém řízení jako myslivecký zákon, že zároveň někdo z Poslanecké sněmovny ve stejnou chvíli bude toto řešit tímto nestandardním způsobem. To je to, co vadí mně.

A jinak to, co jsem vám tady přečetla, citovala jsem slovo od slova z tiskové zprávy. Takže teď jakoby ty své připomínky k obsahu toho textu neadresujte na mě, ale adresujte na toho, kdo je autorem. Mně se jenom zdálo fér, když tady zaznívají jiné názory, aby tady někdo přečetl i názor této početné skupiny obyvatel. A jak říkám, v nikom by to nevyvolávalo žádné otazníky, pokud by tady zároveň neprobíhalo připomínkové řízení k mysliveckému zákonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP