(15.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Přečtu omluvy. Dnes od 18.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Klaus, zítra od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů se také omlouvá pan poslanec Václav Klaus a současně se pan poslanec Václav Klaus s paní poslankyní Zuzanou Majerovou omlouvají od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A ještě jedna dodatečná omluva. Omlouvá se pan poslanec Petr Dolínek z dnešního jednání od 15.45 do 17.15 z pracovních důvodů.

Minule jsme si říkali, že zkusíme zavést novou tradici, že popřejeme vždy kolegům, kteří se dožívají buď významného jubilea, nebo slaví jenom narozeniny, jak tomu je v jiných parlamentech. Příště to udělám asi hned na začátku, protože ta pozornost už je teď rozptýlená. V každém případě se dnes 10. září pan poslanec Václav Klaus dožívá 50 let. Takže všechno nejlepší, pane kolego, hodně zdraví! (Potlesk.)

A nyní budeme postupovat dle schváleného pořadu. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Podle pořadu schůze, který byl právě schválen, začínáme bodem číslo

 

1.
Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/7/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 72/8. Vítám mezi námi senátora Lumíra Kantora, je to tak? (Ano.) Prosím, aby se k usnesení Senátu a k zamítnutí nejdříve vyjádřila paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Než jí udělím slovo, požádám o klid... Myslím, že už je situace dostatečně zklidněná. Ještě posečkáme, až bude volno u stolku. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Zdravím Sněmovnu po prázdninách a doufám, že budete konstruktivní.

Dámy a pánové, vážené vedení, pokud jde o zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, sněmovní tisk číslo 72, nebyl schválen bohužel v Senátu, přestože tento návrh zákona doznal celou řadu změn už z Poslanecké sněmovny a ty různé výtky, které byly poměrně četné, byly zapracovány.

Já bych chtěla jenom zdůraznit, že zákon, který je nyní platný, je z roku 1967 a zákon už zcela nevyhovuje. Cílem nového zákona je stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti a dostat trošku také znalce, kteří, jak vidíte, dneska žonglují se znaleckými posudky ve velkém, pod kontrolu. Rozdílných zájmů a názorů na znaleckou činnost bylo nespočetně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás ještě přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Pokud máte jiné téma k diskuzi po schválení pořadu schůze, prosím v předsálí, a nechte paní ministryni, aby uvedla tento návrh, který Senát, tedy druhá komora našeho Parlamentu, zamítl. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Takovýchto tedy rozdílných zájmů a názorů na znaleckou činnost bylo nespočetně a příprava nového zákona byla poměrně náročná, trvala léta, začali ji moji předchůdci a já v podstatě šla obhajovat až do Senátu ten návrh, který prošel Sněmovnou. Znalecký zákon je projednáván zde v Parlamentu od začátku roku 2018 a diskuze byly nad ním tedy intenzivní a rozsáhlé. Na základě připomínek odborné veřejnosti a ústavněprávního výboru byl částečně tento zákon i přepracován. Nyní je předmětem kritiky ze strany některých senátorů, ale já mám za to, že ta kritika není spravedlivá a je poněkud předimenzovaná. Nejedná se o adekvátní kritiku a bylo by nešťastné, kdyby tento zákon nakonec nebyl schválen, protože tato země jej podle mě potřebuje a přímo po něm volá.

Hlavní výhrada, která zazněla ze strany Senátu, je centralizace znalecké agendy na Ministerstvo spravedlnosti. Já musím ale zdůraznit, že centralizaci, tento návrh, doporučil právě ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny a dohled ministerstva považuji za účelnější než stávající dohled krajských soudů. A jako argument mám zkušenost, že soudy především by měly soudit, a ne se tedy věnovat takovéto správní činnosti, která jim nepřísluší. Ministerstvo spravedlnosti navíc je velmi dobře vybaveno na tuto kontrolní činnost a má své zkušenosti, pokud jde o tyto profese. V současné době existuje odbor, který se znaleckou činností intenzivně zabývá, a máme i poradní sbory, kde se tedy odborné otázky konzultují, a kde tedy máme možnost tyto připomínky vyslyšet a nějak propracovat. V těchto sborech máme odborníky v daných profesích.

Stávající podoba zákona je výsledkem dlouhodobého projednání a také celé řady kompromisů. Zájmy v oblasti znalectví jsou extrémně rozdílné a jediné, co je spojuje, je v podstatě požadavek na vyšší finanční ohodnocení. Dnešní zákon nepovažuji za funkční, dohled nad znalci není efektivní. To jistě máte tu čest sledovat i z různých televizních reportáží. Systém potřebuje změnu a věřím, že nový zákon by přispěl ke zkvalitnění a stabilizaci znaleckého odvětví.

S ohledem na tyto skutečnosti, které jsem zdůraznila a které už jste tady několikrát vyslechli, a já je jenom opakuji, bych vás chtěla touto cestou požádat, abyste hlasovali pro přijetí tohoto zákona a přehlasovali ten poněkud zbrklý názor Senátu, který byl zaujat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Požádám pana senátora Lumíra Kantora, aby se vyslovil ke stanovisku Senátu, proč zamítl návrh zákona. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Lumír Kantor: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, já si za Senát PČR dovolím udělat jakýsi úvod ke všem třem tiskům, které půjdou po sobě, a potom se vyjádřím k jednotlivým tiskům.

Výše uvedené návrhy zákonů byly na plénu Senátu projednány dne 2. května 2019. Tehdy předtím to měly dva senátní výbory. Ústavně-právní výbor jako garanční výbor doporučil zamítnutí všech tří návrhů a výbor pro zdravotnictví a sociální politiku doporučil vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy a neprojednával sněmovní tisk číslo 73, návrh zákona o soudních tlumočnících. A ten třetí zákon potom jsme doporučili schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Plénum Senátu schválilo návrh na spojení obecné rozpravy ke všem shora uvedeným návrhům zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP