(12.00 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Samozřejmě ten zákon je psán tak, aby se týkal právě těch speciálních drah, s tím, že do budoucna, a to možná i pan zpravodaj potvrdí, se budeme muset bavit o normálních dráhách, protože již v testování jsou některé systémy, které by na běžných dráhách, především u příměstské hromadné dopravy železniční, umožňovaly tento automatizovaný provoz, ale právě že ta diskuse nás čeká, proto jsem upravil ten zákon, aby byl specifický na jednu řešenou oblast.

Děkuji za pozornost. Mám potom pozměňovací návrh 2606, který vychází vstříc požadavku vlády. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré poledne. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 191/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Milan Feranec a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak už bylo řečeno, garančním výborem je hospodářský výbor. Hospodářský výbor tento návrh zákona projednal na jednání 22. 3. 2019 a přijal usnesení, kde doporučuje tuto novelu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného nikoho, takže já se rozhlédnu po sále, zdali je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu... (Poslanec Dolínek z lavice namítá.) Ano. Ano, teď jsme v obecné rozpravě, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Zájem není. Nemám tady ani nějaké další návrhy, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny.

Přihlášen je pan poslanec Petr Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Ten pozměňovací návrh nese číslo 2606, je řádně evidován. Týká se toho, že název návrhu zákona bude znít tedy "Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů" a doplňuje se do článku 2 nově, takže zní: "V § 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách" se na konci textu tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tato povinnost se nevztahuje na dráhu speciální při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo." A pak samozřejmě dosavadní článek 2 se nově označuje jako článek 3.

Odůvodnění je jednoduché. Tento pozměňovací návrh reaguje právě na stanovisko vlády, které vám bylo také doručeno. Vláda na své schůzi dne 26. června 2019 vyslovila s návrhem souhlas, ale zároveň právě na základě stanoviska Ministerstva dopravy doporučila text zákona podrobit revizi a odstranit některé dílčí nedostatky, legislativně technické chyby. A právě chyby zmíněné ve stanovisku vlády tento pozměňovací návrh řeší a opravuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Zájem nemáte, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem dnešního programu schůze je

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů
/sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o důležitý zákon, který do určité míry reflektuje to, že současný stav na trhu mobilních operátorů je zcela takzvaně oligopolní. To by samo o sobě ještě nebylo ani tak velkým problémem jako to, že v tuto chvíli vykazuje dle sdělení ČTÚ prvky takzvané tacitní koluze. Přeloženo do češtiny, jedná se vlastně o to, kdy se jednotliví operátoři chovají stejně, aniž by se fakticky přitom domlouvali. To samo o sobě v důsledku přineslo to, že trh mobilních operátorů, zejména s ohledem na ceny dat mobilních operátorů tolik zmiňovaných v těch posledních měsících, jsou z našeho pohledu nekonkurenční ve smyslu toho, že trh vykazuje známky takové, kdy pro spotřebitele jsou ceny extrémně vysoké, naopak pro korporace a velké instituce extrémně nízké. (V sále je hlučno.)

Cílem je tedy vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí, a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora.

Pokud to sledujete, tak v současné době jsme ve fázi, kdy se realizuje takzvané veřejné slyšení vůči Českému telekomunikačnímu úřadu. Abychom mohli získat dalšího operátora, je zjevné, že on musí vidět, že trh je pružný, že trh funguje na bázi zdravé konkurence, a z tohoto důvodu a já jsem tomu velmi rád, že to v rámci prvního čtení prošlo za poměrně vysokého souhlasu členů Sněmovny, a děkujeme za to v tom slova smyslu, že se - za prvé - zásadním způsobem mění přechod od jednoho operátora ke druhému, a to na bázi takové, kdy se nebude požadovat úhrada za vypovězení smlouvy, b) zavádí se takzvaný one-stop shop. Fakticky se jedná o to, že zákazník, který přechází od jednoho operátora ke druhému operátorovi, už nebude muset toto sdělovat tomu původnímu operátorovi, to znamená, vše za něj vyřídí ten operátor nový, ke kterému přechází, a zkracuje se doba z deseti dnů na dva dny.

Hospodářský výbor jako garanční návrh zákona projednal 15. května, doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení a já bych chtěl poděkovat všem členům výboru za vysoce konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 420/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Jiránek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Zdravím, kolegové, kolegyně, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný ve své úvodní řeči. Pan ministr představil v základu tu změnu, kterou děláme. My jsme to víc probírali už v tom prvním čtení tady, takže jenom jako důležitá informace pro vás, že hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který jsme s kolegou Patrikem Nacherem a samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem připravili. Dohodli jsme se, že ho podrobně představí v obecné rozpravě právě on. Já pak na konci obecné rozpravy k tomu budu mít ještě dvě větičky. Děkuji.

Jinak jsou tam samozřejmě další pozměňovací návrhy, které si, předpokládám, představí jednotliví kolegové i včetně mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Kotena, a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh, který je k tomuto návrhu zákona, který v paragrafu 33 bod 5 zní: "Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen u všech volání na čísla tísňového volání bezodkladně zpřístupnit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem těchto tísňových volání, lokalizační a jiné údaje, které umožní identifikaci volajícího." Doplňuje se tam souvětí: "Pokud v souvislosti s voláním na čísla tísňového volání koncové zařízení, z něhož je volání uskutečňováno, umožňuje automaticky vytvořit a odeslat pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání textovou zprávu, která bude obsahovat informace o tom, kde se volající nachází, není k vytvoření a odeslání takové textové zprávy třeba souhlas osoby, jíž se údaje týkají." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP