(14.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Komentář si nechám na jindy. Jménem tří poslaneckých klubů vznáším námitku proti hlasování o zařazení tohoto nového bodu, a to klubu ODS, KDU a Starostové a nezávislí. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nemůžeme tedy hlasovat o tomto návrhu a budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Vrecionové, která navrhuje zařazení nového bodu, který se nazývá Podpora výrobců kvalitních lokálních potravin. Nejprve tedy o zařazení tohoto bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 94 přihlášeno 184, pro 90, proti 38. Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení již nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana místopředsedy Pikala, abychom sněmovní tisk 38, bod 1, v rámci senátních bodů zařadili jako poslední v rámci dnešního jednání, jako čtvrtý bod. Víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 95 přihlášeno 184, pro 81, proti 70. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom bod 147, sněmovní tisk 205, o elektronické evidenci tržeb vyřadili z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 96 přihlášeno 184, pro 77, proti 99. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Koláříka, abychom bod 78 zařadili v pátek, byl návrh po třetích čtení, je to třetí čtení, pokud vím, tak tam nic nemáme v tuto chvíli, takže po volebních bodech, jak jsme se potom dohodli. Název? Zákon, kterým se mění zákon o soudcích a exekutorech a exekuční činnosti, exekuční řád, prvé čtení, sněmovní tisk 295. Jedná se o poslanecký návrh pana poslance Koláříka, Olgy Richtrové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších. Zařazení pevně na pátek po volebních bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 97 přihlášeno 184, pro 66, proti 39. Návrh přijat nebyl.

 

Jako poslední budeme hlasovat návrh pana poslance Kopřivy, který chtěl zařadit body 53, sněmovní tisk 201, a 54, sněmovní tisk 211, na 24. 4. odpoledne za bod 22.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 98 přihlášeno 183, pro 39, proti 14. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mých záznamů vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a budeme pokračovat v dalším jednání dle schváleného pořadu.

 

Začínáme bodem číslo 1, kterým tímto otevírám a kterým je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 38/9/ - zamítnutý Senátem

Tímto návrhem jsme se opětovně zabývali v pátek 15. března tohoto roku na 27. schůzi. Návrh byl přerušen v rozpravě. (Velký hluk v sále.) Připomínám, že usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 38/10 a k tomuto návrhu byl zároveň doručen sněmovní dokument 2342, který obsahuje usnesení Senátu číslo 112 ze 6. schůze dne 27. února 2019. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič, případně někdo další z navrhovatelů, a pan senátor Tomáš Goláň je již přítomen.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. V pátek 15. března 2019 bylo na 27. schůzi přerušeno vystoupení pana poslance Marka Bendy. Pan poslanec, je-li přítomen, může nastoupit a pokračovat ve svém projevu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, kdo nestihl oběd, může si ho jít v klidu dát. Jak jsem minule slíbil, tak jsem připraven přečíst celou brožuru, kterou jsme dostali od církví a náboženských společností. Minule jsem se dostal na stranu 15. Má to celkem 34 stran, takže můj projev bude nepochybně -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím o klid v sále! Jestliže případně máte něco k vyřizování, prosím, abyste šli do předsálí. Děkuji. Prosím o klid!

 

Poslanec Marek Benda: Mohu, pane předsedající? Děkuji, pane předsedající.

Já s dovolením nejprve dočtu brožuru, na kterou jste nepochybně neměli nikdo čas se jít pořádně věnovat, a pak bych k tomu přičinil ještě několik osobních a systémových poznámek, zejména k tomu, co zaznělo v průběhu předchozí rozpravy.

Čili vracíme se k bodu 2.5 Vnitřní dluh na církevním majetku, který byl vyčíslen. Znárodněný církevní majetek sestával zejména z budov v hodnotě odhadnuté na přibližně 43,7 miliardy korun, dále zemědělské a lesní půdy a vodních ploch v celkové hodnotě přibližně 91,1 miliardy korun.

Odhad výnosů, které církve a náboženské instituce nemohly realizovat v letech 1948 až 2012 z důvodu znárodnění majetku, uvádí tabulka číslo 2. Dovoluji si tabulku číslo 2 ocitovat, protože si myslím, že je důležitá.

Tabulka číslo 2 Odhad výnosů ze znárodněného církevního majetku v letech 1948 až 2012. Hodnota majetku, pokud se týká budov, přibližně 43,7 miliardy korun, předpokládáme roční výnos z budov, který vychází... z této hodnoty vychází například zákon 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku, 5 %. Počet let, po která nebylo možné majetek využívat, je 65 let, celkový výnos, který nebyl uskutečněn ve prospěch církví a náboženských společností, je 142,03 miliardy korun. Pokud se bavíme o pozemkovém majetku, pak při 91,1 miliardy korun a ročním výnosu 1 % v počtu let, opět 65 let, je tato hodnota 59,22 miliardy korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP